× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 96
فرمت فایل pdf
حجم فایل 711 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

(مطالعه موردی:موسسات آموزشی)
چکیده
ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش موسسات آموزش زبان در سطح شهر رشت می باشد.نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 302 نفر است.برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .سولات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات آمیخته بازاریابی خدمات و سوالات مربوط به ارزش ویژه برند تنظیم شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا براساس نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت.ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 822/0 به دست آمده است. برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از روش معادلات ساختاری و برای سنجش فرضیه های فرعی از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.پردازش حاصل از داده ها حاکی از آن است که خدمات آموزشی، فرآیند ارائه خدمات، افراد و ترفیع تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند و همچنین خدمات آموزشی موسسه به عنوان تاثیر گذارترین عامل در افزایش ارزش ویژه برند شناسایی گردید
واژه های کلیدی:

ارزش ویژه برند

آمیخته بازاریابی

عناصر آمیخته بازاریابی

موسسات آموزشی

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش میانجی …

یکی از اهداف این مقاله بررسی تأثیر آمیخته تبلیغات بر ارزش ویژه برند از طریق دانش، وفاداری و ارتباط با برند محصولات یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی معروف در … ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند، پایاننامه کارشناسی ارشدگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم پژوهشها.
ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک اثرات عناصر منتخب آمیخته …

25 ژانويه 2016 … اثرات عناصر منتخب آميختﻪ بازاریابی بر. ارزش ویژه برند د. ر صنعت … 33. برخوردار است . برای. رسیدن. به. این. هدف،. یكی. از. معروفترین. مفاهیم …. اثر. نمع. اداری ند. ارند. ) 10 .(. نظامی. ) 2013. ( با بررسی. تاثیر. آمیخته. بازاریابی. در. ارزش ویژه برند که در. فروشگاه. های. اتكا. تهران نشان داد که تصویر فروشگاه،. میزان.
ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه مارک …

در این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی برروی ارزش ویژه مارک تجاری پرداخته شده است. عناصر آمیخته بازاریابی در این تحقیق، قیمت، تصویر ذهنی از فروشگاه، هزینه تبلیغات، حجم (پوشش) توزیعی و ترفیعات مبتنی بر قیمت می باشند، که از طریق تأثیر بر ابعاد ارزش ویژه مارک تجاری (شامل کیفیت دریافت …
پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگ.
مقاله ارزیابی ارزش ویژه برند و عوامل موثر بر آن در صنعت پوشاک …

ارزیابی ارزش ویژه برند و عوامل موثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کشور: مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر …. تاثیر عوامل آمیخته … (مقاله ژورنالی); نعلیزاده، محمدرمضا. بررسی تاثیر عناصر آمیخته و تصویر ذهنی شرکت … Keller, K.L. Building customer-based brand equity: A …
عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر …

مقدمه : ساختن برن. دهای قوی نقش بسیار مهمی در بخش خدمات دارد و تعداد محدودی از. سازمان . ها. یم. دانند. که. چگونه. یم. توان. برندهای قدرتمندی در بخش خدمات ایجاد کرد. این عوامل با. تأث. یر. بر ابعاد ارزش ویژه برند در نظر گرفته. شد. هدف : هدف از این تحقیق بررسی. تأث. یر. عناصر منتخب آمیخته بازار. یابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصوالت …
بررسی تأثیر عوامل منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند …

ارزش ویژه برند یکی از داراییهایی است که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکتها مهم و حیاتی میباشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند میباشد. جهت بررسی مدل و فرضیات مطرح شده، با استفاده از پرسشنامه دادهها از 384 نفر از …
تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات …

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان مرکز موجهای آبی بودند که تعداد 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای قیمت، تصویر مرکز خدماتی، تبلیغات و ترویج فروش یو، دانتو و لی …
اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت …

همچنین یافتهها نشان داد که ارزش برند به ترتیب از وفاداری به برند، آگاهی و تداعی برند، رضایتمندی و کیفیت ادراکشده اثر میپذیرد. همچنین مشخص شد تاثیر این ابعاد بر ارزش ویژه برند به ترتیب از طریق عناصر قیمت، تصویر فروشگاه، تبلیغات، حامیگری(اسپانسر)، توزیع و پیشبرد فروش بود. از اینرو به منظور تقویت ارزش ویژه …
بررسی تأثیر عوامل منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

1 مارس 2016 … ارزش ویژه برند یکی از داراییهایی است که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکتها مهم و حیاتی میباشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند میباشد. جهت بررسی مدل و فرضیات مطرح شده، با استفاده از پرسشنامه …
بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه …

نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از عناصر آمیخته بازاریابی منتخب، ترویج فروش و تصویر مرکز بر ارزش ویژهی برند تاثیر دارند. همچنین، نتایج نشان داد که قیمت و تبلیغات بر ارزش ویژهی برند تاثیر ندارند. رضاوندی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی: …
برند ویژه ارزش از طریق نقش کننده رفتار مصرف بر بازاریابی آمیزه …

گرایش بازاریابی. دانشگاه. آزاد. اسال. می. واحد علوم تحقیقات تهران. -1. عضو هی. أ. ت. علمی. گروه مد. یریت. بازرگانی. دانشگاه آزاد اسال. می واحد تهران شمال. چکیده. هدف از انجام این پژوهش. تبیین و سنجش نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و رابطه آن باا پاسا. هاای. مشتری است. در. دهه. های. اخیر. بررسی. و. تحقیق. در. خصوص. نام .
ﺛﻴﺮ آﻣﻴﺰه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ روي ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺄ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ﭼﻜﻴ

12 جولای 2011 … ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗ. ﻀﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ. (. ﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮ،. )1389 . در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاري. آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮل،. 4. Kim & Hyun. 5. … اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ. اﺛﺮات. ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺰه ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل. 3. ،. ﻗﻴﻤــﺖ. 4. ، ﺗﻮزﻳــﻊ. 5. و ﺗــﺮوﻳﺞ. 6. ﺑــﺮ. ارزش وﻳــﮋه. ﺑﺮﻧــﺪ ﺑــﺎ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎد. ﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري. 7. ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و.
پایان نامه بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش …

3 ا کتبر 2017 … تحقیق پیش رو در پی بررسی ارتباط برخی از عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند شرکت صباح است. … بنابراین عدم آگاهی از منابعی که بر ارزش ویژه برند اثر میگذارد و ناتوانی در تفکیک و تشخیص منابع با اولویت بالاتر در ارزش ویژه برند، میتواند اثرات مخربی در سهم بازار شرکتها داشته باشد و در نتیجه …
آمیخته بازاریابی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رتبه بندی محصول براساس عناصر آمیخته بازاریابی(4P) مبتنی بر ترجیحات مشتری با استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل شبکه ای((ANP(مطالعه موردی بازار تلویزیون … این مدل به بررسی روابط بین تلاشهای آمیخته بازاریابی (قیمت، ترفیع ، و خدمات پس از فروش)، تصویر ذهنی شرکت، سه بعد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند و تداعی آن، …
اصل مقاله

ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘـ. ﺔ. ﺗﺮﻓﻴﻌـﺎت ﻓـﺮوش و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ. اﺑﻌﺎد ارزش. وﻳﮋة. ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑـﻂ ﻫﻤﺒﺴـﺘﻪ ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ. اﺑﻌﺎد. اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ. ﭘﻴﺶ رو. از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف. ،. از دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﻛﺎرﺑﺮدي و از. دﻳﺪ. روش. در،. ﮔﺮوه. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. . ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ. اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﺔ. آﻣﺎري اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﺑـﻴﻦ ﻣﺼـﺮف. ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دو. ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ …
بررسی تاثیر عناصر آمیخته و تصویر ذهنی شرکت بر ارزش ویژه مارک …

نویسنده : محمدرمضانعلیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات TMBAچکیده: در این تحقیق به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت ایرانسل بر روی ارزش ویژه مارک تجاری ا.
نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه برند | برندسازان ایران

16 جولای 1996 … تحقیقات نشان می دهد، عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهای اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند هستند، با این وجود به گفتهی کلر این محققان «معمولا به عمق کامل ابعاد. … با این حال نقش مجزای این دو مورد برای ارزش ویژهی برند هنوز نامشخص است و این متغیرها نیاز به بررسی بیشتر دارند. در این مقاله دو بحث را مورد بررسی قرار می …
دانلود مقاله : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژهی …

تبلیغات – ترفیع فروش – ابعاد ارزش ویژه برند. ترجمه چکیده. در این پژوهش روابط بین دو عنصر اصلی برنامههای ارتباطات بازاریابی- تبلیغات و ترفیع فروش – و تاثیرشان بر خلق ارزش ویژهی نام تجاری بررسی میشود. به ویژه، این تحقیق به هزینه تبلیغات و رویکردهای افراد درباره تبلیغات میپردازد. این تحقیق تاثیرات دو نوع …
اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان

رسد. با توجه به تحقیقات انجام. یافته، ضرورت عناصر سازنده. ی بانکهای ایر. انی احساس. می. شود. بدین وسیله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برند می. تواند به طور دایم مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و. مغایرتهای احتمالی شناسایی و اصالح شود. مسئله اصلی در پژوهش حاضر این است که ارزش ویژه برند چه ارتباطی با عملکرد. بانک پارسیان …
بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان …

گرایش :”بازاریابی”. فهرست : عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق………1 مقدمه 3 1 -1 – بيان مسأله: 3 1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 4 1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری: 5 ….. تحقیقی بررسی عناصر آمیخته بازاریابی منتخب و ارزش ویژه برند توسط بنغی یوو دنتو در سال 2000 در دانشگاه جورجیا انجام شده است.
در ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ة ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋ اﻧﺪازه ﮥ ﺳﻨﺠ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﮋ

ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋة ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي. ﻣﺤﻮر …/. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ. ﮐﻪ ارزش وﯾﮋ. ة. ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮردﻗﯿﻖ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷـﻮد، ﻣﻌﯿـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي. ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. (. ﺳـﯿﺪﺟﻮادﯾﻦ و ﺷـﻤﺲ،. 1386. ). …. ﺛﺄ. ﯿﺮات ﻗـﻮي ﻋﻨﺎﺻـﺮ. آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺗﺮﻓﯿﻊ. ﺑﻪ(. ﺟﺰ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش. ) ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﺳﺖ . در ﻣﯿﺎن اﺑﻌـﺎد ارزش وﯾـﮋ. ة. ﺑﺮﻧـﺪ،. ﺗﺼﻮﯾﺮ ذ. ﻫﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘ. ﮥ. ﺗﺮﻓﯿﻊ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ.
بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه …

بسیاری از شرکتها دریافتهاند که برای حفظ ارزش ویژه برند در مقایسه با رقبا و برای ارتباط برقرار کردن با مشتریان خود و کاهش ریسک از دست دادن بازار، باید ارتباطات بازاریابی خود را قوی کرده، از آمیخته ترویج مناسبی برخوردار باشند، از فعالیتهای ترویجی مناسبی برخوردار باشند و از فعالیتهای ترفیعی (رسانهای) به منزله سپر …
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی – Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی موسسه اطلاع رسانی نارکیش.
مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه …

27 ا کتبر 2017 … در این مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد. … نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.
محمد کیان راد – نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه برند

27 ا کتبر 2017 … تحقیقات نشان می دهد، عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهای اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند هستند، با این وجود به گفتهی کلر این محققان «معمولا به عمق کامل ابعاد ارزش ویژه برند نپرداخته اند». دو متغیر … با این حال نقش مجزای این دو مورد برای ارزش ویژهی برند هنوز نامشخص است و این متغیرها نیاز به بررسی بیشتر دارند.
فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين ، شماره 20 – Magiran

24 مه 2016 … ارزيابي اثرات ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر ارزش ويژه برند؛ با نقش تصوير ذهني شركت و عملكرد برند سامان شيخ اسماعيلي ، سوران مولايي صص 33-54 … بررسي تاثير عناصر آميزه بازاريابي بر رفتار مصرف كننده از طريق نقش ارزش ويژه برند مجتبي فخاري ، حميدرضا سعيدنيا صص 75-90 چکيده مشاهده متن [PDF …
Noormags-بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه …

ﺗـﻼش ﻣـﺪﯾﺮان آﮐﺮ ] [4 و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮﻧﺪ ، ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰي ﻻزم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ] [5 ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ اﺑﻌـﺎد …. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ، ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧـﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﯾﺎ داﻓﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﺟﺰء آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺪ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎواﮐﻨﺶ آنﻫﺎ ﺑـﻪ …
بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه …

این عوامل با تأثیر بر ابعاد ارزش ویژه برند در نظر گرفته شد. هدف : هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر است. روش تحقیق : جامعه آماری این تحقیق مشتریان محصولات آدیداس در سطح شهر مشهد بود که از میان آنها 044 نفر به روش نمونه گیری …
بررسی اثرات آمیختۀ بازاریابی بر نام تجاری موضوع سحر یکتن …

ن عناصر در درک. ي. که مصرف کنندگان از نام ها. ي. تجار. ي. ) برند ها. (. دارند ن. زي. تأث. ي. ر گذار باشد . در ا. ي. ن مقاله نگارنده سع. ي. دارد تا با بررس. ي. فرض. ي. ه ها. یي. مبن …. هدف اصلی. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر نام تجاری. يپ. ش. ي. نه پژوهش . كجوري. (1389). پژوهشي. در. راستاي. ارزیابي. عوامل. تأثیرگذار. بر. ارزش. ویژه. برند.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات