× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

هدف از این پایان نامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند شرکتها می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 92
فرمت فایل doc
حجم فایل 886 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 219

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

*** همراه با پرسشنامه و خروجیها
چکیده
یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود. مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.
کلمات کلیدی:
آمیخته بازاریابی
تصویر ذهنی
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
ارزش ویژه برند 
1-1 مقدمه
یکی ازالزمات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عواعل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است. درمحیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه های بازاریابی می‎توان برایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذاربود. راهبردهای شبکه ی توزیع، استراتژی های ارتباطی، راهبردهای قیمت گذاری وسایرفعالیت های بازاریابی می‎توان ند باعث تضعیف یا تقویت برند شدند (یوودانته، 2000). اگرچه برند به صورت آشکار برای سازمان وشرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه این ارزش در مشتری قرار دارد (کلر، 2001). درحقیقت، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ارزش واقعی برند است (دیواندری، 1390)
1-2 بیان مساله
نقش برند ها درشناسایی محصول شرکت دربازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیراست. با گسترش عرصه رقابتی وهجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، توجه به مفهوم برند وارزش ویژه آن برای شرکت های داخلی به منظوربه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار تأثیر گذاراست. امروزه الزاماً نوآوری وبرتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصولات وخدمات، روز به روزبا هم تطابق وسازگاری پیدا می کنند، یک برند قوی ممکن است تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایزمی سازد(kotler& pfoertsch, 2006). درایران برند ها بعنوان یک داریی درترازنامه قید نمی شوند؛ این امر سبب خنثی شده تمرکز بلند مدت مدیریت برتوسعه درونی برند است. بنابراین جریان نقدی وسودهای کوتاه مدت غالباً بعنوان پارامترهای مهم عملکرد استفاده می شوند.
کشورایران تولیدات داخلی بسیاری دارد اما در زمینه برنامه ریزی موفق نبوده اند مشکلات زیادی فرا روی این صنعت است. که مطالعه همه آنها دراین تحقیق امکان پذیر نیست ویکی از چالش ها از دیدگاه متخصصان این حوزه، مسائل بازاریابی وبرند می‎باشد که الگویی بهینه دراین زمینه تعریف نشده است. درسال های اخیر، میزان ورود کالاها با نشان های تجاری متنوع و تمایل زیاد فروشندگان به نشان های تجاری ساخت کشورهای خارجی به معضلی برای تولید کنندگان ساخت ایران تبدیل شده است، با اینکه بسیاری از محصولات ساخت داخل از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با تولیدات خارجی رادارا هستند، از جایگاه مناسبی دربین مصرف کنندگان برخوردار نیستند و با توجه به این موارد و بالارفتن میزان توقعات و انتظارات مصرف کنندگان و… در موقعیتی هستند که سهم بازار خود را در خطر می بینند.
باتوجه به تحولات اقتصادی بوجود آمده درکشور، بازار شدیداً رقابتی شده بنابراین شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه گذاری درایجاد برند خواهند بود ونقش برندینگ دربازارهای تجاری پررنگ ترمی شود(امیرشاهی؛ 1389 ). نامهای تجاری قوی علاوه برایجاد مزیت رقابتی، نقد ینگی سازمان را افزایش وجریان نقدینگی را تسریع نموده، امکان افزایش قیمت، سود دهی و وفاداری بیشتر مشتریان را فراهم آورده است(madden et al, 2006) بنابراین می‎توان گفت ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته است.
یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک ازعوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی؛ 1389) که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند آمیخته بازاریابی می‎باشد و بابررسی نحوه اثرگذاری آن می‎توان عناصری را که تأثیربیشتری برارتقای برند دارند، شناسایی نمود ومنابع بیشتری را به آن اختصاص داد. ازاین رو دراین تحقیق به بررسی بیان تأثیر آمیخته بازاریابی وتصویر شرکت برارزش ویژه برند پرداخته شده است که می‎توان د به صورت راهنما ومعیاری فعالیت های شرکت را درجهت ایجاد یک برند قوی ترهدایت وارزیابی کند. افزایش ارزش ویژه ازدیدگاه مشتریان وبه عبارتی ایجاد یک برند قوی منافع بسیاری برای شرکت های تجاری دارد. بطور دقیق تر می‎توان گفت افزایش ارزش ویژه ی برند احتمال انتخاب یک برند را افزایش می دهد(PiTTa&Katshis, 1995)لازم به ذکر است متغیر های مدل مفهومی شامل ارزش ویژه برند، آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش می باشند و با توجه به موارد بالا سوال اصلی تحقیق را اینگونه بیان می کنیم “تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر چگونه است؟”
واژه های کلیدی:
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-4-1 اهداف فرعی 5
1-5 چارچوب نظری 6
1-6 مدل مفهومی تحقیق 9
1-7 فرضیه ها 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2 برند 12
2-3 ارزش ویژه برند 13
2-4 کیفیت درک شده 13
2-5 وفاداری به برند 14
2-5-1 رویکرد نگرشی 14
2-5-2 انواع وفاداری 15
2-6 آگاهی از برند 16
2-6-1 تصویر فرشگاه 17
2-7 آمیزه بازاریابی 18
2-7-1 محصول 18
2-7-2 خدمات پس از فروش: 19
2-7-3 قیمت 19
2-7-4 توزیع 20
2-7-5 ترویج 21
2-7-6 تبلیغات 21
2-7-7 پیشبرد فروش 22
2-7-8 روابط عمومی 22
2-7-9 نیروی فروش 22
2-7-10 بازاریابی مستقیم (فروش حضوری) 22
2-8 پیشینه داخلی 23
2-9 پیشینه خارجی 24
2-10 تعریف واژگان 26
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 29
3-2 روش تحقیق 29
3-2-1 طبقه بندی بر اساس روش 30
3-2-2 طبقه بندی بر اساس هدف 30
3-3 قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری) 30
3-4 قلمرو زمانی 31
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 31
3-6 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات 32
3-6-1 پرسشنامه 32
3-7 روایی و پایایی 33
3-7-1 روایی(اعتبار) ابزار پژوهش 33
3-7-2 اعتبار محتوا 34
3-7-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 35
3-7-3-1 روش آلفای کرونباخ 35
3-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 36
3-7-5 مدل معادلات ساختاری (SEM) 36
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 39
4-2 آمار توصیفی 40
4-2-1 تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی 40
4-2-2 توزیع آماری جنسیت پاسخ دهندگان 41
4-3 آزمون پایایی 36
4-4 مدل لیزرل (مدل معادلات ساختاری) 43
4-4-1 تدوین مدل 43
4-4-2برآورد مدل 44
4-4-3 بررسی اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل 56
4-5 نتایج فرضیات 72
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 76
5-2 تشریح یافته های تحقیق 76
5-3 پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش 84
5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 85
5-5 محدودیت های تحقیق 85
منابع و مآخذ 87
پیوست ها 91
فهرست جداول
جدول 2-1 انواع وفاداری 15
جدول 3-1 طیف لیکرت 5 گزینه ای 33
جدول 3-2 متغیرهای تحقیق، شاخص ها و سؤالات مربوط به هرشاخص 33
جدول 3-3 آزمون آلفای كرونباخ برای پایایی پرسشنامه 35
جدول 3-4 مقدار آلفای كرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 35
جدول 4-1 فراوانی برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 41
جدول 4-2 فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه 42
جدول 4-3 فراوانی برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 43
جدول 4-4 آزمون آلفای كرونباخ برای پایایی پرسشنامه 37
جدول 4-5 مقدار آلفای كرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 38
جدول 4-6 شاخصها‎ی متغیرها 46
جدول 4-7 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر كانال توزیع 46
جدول 4-8 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر قیمت 46
جدول 4-9 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ترفیع 47
جدول 4-10 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر خدمات پس از فروش 47
جدول 4-11تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر تصویر شركت 47
جدول 4-12 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر آگاهی از برند 48
جدول 4-13 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر كیفیت ادراك شده 48
جدول 4-14 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر وفاداری به برند 48
جدول 4-15 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ارزش ویژه برند 49
جدول 4-16 بررسی اعتبار همگرا برای متغیرها 49
جدول 4-17 كانال توزیع (X1) 53
جدول 4-18 قیمت (X2) 53
جدول 4-19 ترفیع (X3) 53
جدول 4-20 خدمات پس از فروش (X4) 54
جدول 4-21 تصویر شركت (Y1) 54
جدول 4-22 آگاهی از برند (Y2) 54
جدول 4-23 كیفیت ادراك شده (Y3) 55
جدول 4-24 وفاداری به برند (Y4) 55
جدول 4-25 ارزش ویژه برند (Z) 55
جدول 4-26 تایید مدل 57
جدول 4-27 مقادیر فرضیه 1 59
جدول 4-28 مقادیر فرضیه 2 59
جدول 4-29 مقادیر فرضیه 3 60
جدول 4-30 مقادیر فرضیه 4 60
جدول 4-31 مقادیر فرضیه 5 61
جدول 4-32 مقادیر فرضیه 6 61
جدول 4-33 مقادیر فرضیه 7 62
جدول 4-34 مقادیر فرضیه 8 62
جدول 4-35 مقادیر فرضیه 9 63
جدول 4-36 مقادیر فرضیه 10 63
جدول 4-37 مقادیر فرضیه 11 64
جدول 4-38 مقادیر فرضیه 12 64
جدول 4-39 مقادیر فرضیه 13 65
جدول 4-40 مقادیر فرضیه 14 65
جدول 4-41 مقادیر فرضیه 15 66
جدول 4-42 مقادیر فرضیه 16 66
جدول 4-43 مقادیر فرضیه 17 67
جدول 4-44 مقادیر فرضیه 18 67
جدول 4-45 مقادیر فرضیه 19 68
جدول 4-46 مقادیر فرضیه 20 68
جدول 4-47 مقادیر فرضیه 21 69
جدول 4-48 مقادیر فرضیه 22 69
جدول 4-49 مقادیر فرضیه 23 70
جدول 4-50 مقادیر فرضیه 24 70
جدول 4-51 مقادیر فرضیه 25 71
جدول 4-52 نتایج فرضیات 72
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 فراوانی برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 41
نمودار 4-2 فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه 42
نمودار 4-3 فراوانی برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 43
فهرست اشکال
شکل 1-1 چهارچوب مفهومی تحقیق (کیم وهیون، 2011) 9
شکل 2-1 کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، وفاداری به برند 23
شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی برای آیتم های مربوط به متغیرها 51
شکل 4-2 آماره تی برای بررسی معنی داری تك تك سوالات (آیتم ها) متغیرها در مدل 52
شکل 4-3 تحلیل عاملی تاییدی برای تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته 56
شکل 4-4 بررسی معنی داری اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل با استفاده از آماره تی 58
شکل 4-5 مقدار آماره تی در مدل (معنی دار بودن تاثیر) 73
شکل 4-6 مقدار تاثیر معنی دار هر كدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل 74

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش میانجی …

مطالعات گذشته نشان میدهد که هر يک از فعاليتهای بازاريابي میتواند بر روي ارزش ويژه یک برند تأثيرگذار باشد. یکی از اهداف این مقاله بررسی تأثیر آمیخته تبلیغات بر ارزش ویژه برند از طریق دانش، وفاداری و ارتباط با برند محصولات یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی معروف در تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و …
پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند – آلفا دانلود – فایلینا

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر …
پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند – شمشک فایل

10 ا کتبر 2017 … هدف از این پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند شرکتها می باشد.شامل 32 سوال:آمیخته بازاریابی،تصویر ذهنی،وفاداری به برند و …می باشد.
خرید و دانلود ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند – فرالود

16 فوریه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند ببرید. هدف از این پایان نامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند شرکتها می باشد. ادامه مطلب …
ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با …

sheikhesmaeili@gmail.com. ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد. برند. سامان شیخ. اسم. ا. عیلی …. 4. ،. 2388. (. یکی از فعالیت. های بازاریابی اشااره. شاده کاه اثارات. بسی. ار زیادی بر شک. گیری ارزش ویژه یک برند داشاته. و تصااویر ذهناای مطلااوبی از شاارکت در اذهااان …
ﺑﺮﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼ – پرتال جامع علوم انسانی

30 ا کتبر 2008 … ﮔﺬارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﻣﯽ. ﺷﺎ. ﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. ﺧﺎﻧﻮاده. 1. ،. آﮔﺎﻫﯽ از. ﺑﺮﻧﺪ. 2. ،. ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ. 3. ،. ﮐﯿﻔﯿﺖ درک ﺷﺪه. 4. ،. وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. 5. ،. ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ. 6. 1. Family. 2. Brand Awarness. 3. Brand Associations. 4. Perceived quality.
وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

9 جولای 2013 … ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ. 103. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻧﻈﺎم ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﺒﺎدﻻت. اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ، ….. 4. (. ) 1994. ، ﮔﻠﻴﻦ و ﺑﺮودي. 5. (. )1998. ، ﻧﻘﺶ ﺧﺼﺎﺋﺺ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﻲ را در ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻤﻮده و. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ …
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ارزش و – مدیریت بازاریابی

4 ژانويه 2007 … ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ. آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ. ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻣﺎرک ﺗﺠﺎری. ∗. دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺣﯿﺪرزاده. ∗∗. ﺳﯿﻔﻌﻠﯽ ﺿﺮﺑﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮروی ارزش ….. ﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب. ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ. (Atilgan et al., 2005) . 1. Brand loyalty. 2. Brand awareness. 3. Perceived quality. 4. Brand …
بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات …

بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی. مقاله 4، دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 59-74 XML اصل مقاله (888 K). نویسندگان. الهام حسینی چگنی ؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد نوع پسند اصل. دانشگاه گیلان. چکیده. ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق …
بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخهای مصرفکنندگان – دانشگاه شاهد

ﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1393. •. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19/8/92. •. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 4/4/93. Journal of. Business strategies. Shahed University. Twenty-first Year. No.04. Autumn & Winter. 2014- 15. Business strategies. راﻫﺒﺮدﻫــﺎي. ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﻲ. (. داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ) ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗــﺄ. ﺛﻴﺮ ارزش وﻳــﮋه ﺑﺮﻧــﺪ ﺑــﺮ. ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎي ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. : ﻓﺮزاﻧﻪ اﺣﻤﺪوﻧﺪ. 1*. و. اﺣﻤﺪ ﺳﺮداري. 2 . 1. ﻛﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ.
مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند | P30ARTICLE

18 ژانويه 2018 … ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند,مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکتها,مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند,مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند …
ﮔﺮي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋة ﺑﺮﻧﺪ اي و وﻓﺎداري ﺑﻪ

4. ﺷﻤﺎرة. 15. ز،. ﻣﺴﺘﺎن. 1395. ص ص. 104: –. 93. اراﺋﺔ ﻣﺪل. ﺗﺄﺛ. ﺮﻴ. ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻮﺻﻴﻪ. اي و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋة ﺑﺮﻧﺪ. ادارة ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي …. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﻧﻘﺶ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. و. ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت. 1. Bouil. ﻓﺮوش. در. اﻳﺠﺎد. ارزش. وﻳﮋة. ﺑﺮﻧﺪ. » اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮر. و. ﺑﺮاي. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت،. دو. ﺑﻌﺪ. ﻫﺰﻳﻨﺔ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. و. ﻧﮕﺮش. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ.
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند ) محصوالت کاله

بازاریابی دانشگاه آزاد. اسالمی وا. حد شهرقدس. (. چکیده. مطالعه. حاضر. با هدف. بررسی. تاثیر. آمیخته. بازاریابی. سبز. بر. ارزش. ویژه. برند انجام. گرفت . این پژوهش. از. نظر … هرراي بازیافررت داخلرری. ) هررارمن و همکرراران،. 772. : 204. (. ایررن تغییررر در رفتررار. مصرف. كنندگان به شروم انقالب سبز،. 4. براي جلوگیري از خسارات بیش.
ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک اثرات عناصر منتخب … – ResearchGate

خود. در. بازارهای. جهانی بیاندیشند. و. رقابت. با. سرآمدهای. بازار. را. پیش. رو. قرار. دهند ). (.4. از طر. ف دیگر، گسترش. محصوالت، جهانی. سازی. و. رقابت. فشرده،. بازارها. را …. با بررسی. تاثیر. آمیخته. بازاریابی. در. ارزش ویژه برند که در. فروشگاه. های. اتكا. تهران نشان داد که تصویر فروشگاه،. میزان. توزیع،. تبلیغات. و. ترفیع. فروش.
چاپ – دانشگاه تهران

“بررسی تأثیر ابعاد ساختاری بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت های ایرانی دارنده این سیستم.” فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 6، 1 (1393): 47-70. مروتی شریف ابادی، علی ، امیر خانلری و هانی شفق. “بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان …
بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه …

بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتلهای پنج ستارة کلانشهر مشهد). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی. مقاله 1، دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-20 XML اصل مقاله (299 K). نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jibm.2013.50341. نویسندگان. فریبرز رحیم نیا؛ …
بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند …

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران). مقاله 4، دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 61-74 XML اصل مقاله (1201 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. علی مروتی شریف آبادی ؛ امیر خانلری؛ هانی شفق. 1دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد.
تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات …

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان مرکز موجهای آبی بودند که تعداد 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای قیمت، تصویر مرکز خدماتی، تبلیغات و ترویج فروش یو، دانتو و لی …
بررسی تاثیر بازاریابی اخلاق اسلامی بر ارزش ویژه برند بر متغیرهای …

تحولات سریع و گسترده در تمامی ابعاد ورزشی، استفاده از شیوهها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است و موجب شده دانش بازاریابی ورزشی در سالهای گذشته اهمیت بسزایی برای سازمانهای ورزشی پیدا کند. این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته که میتوان آن را به عنوان یکی از اجزای مهم بقای سازمانهای ورزشی به شمار آورد. هیچ کسب و …
بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه …

یافته ها حاکی از تائید کلیه فرضیه های پژوهش و تاثیر معنادار تبلیغات بر ارزش ویژه برند و ابعاد آن شامل: آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و سایر دارائی های … جهت پاسخ به فرضیههای پژوهش، مدل مفهومی تحقیق در نرمافزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در قالب نمودار (4) تا (5)به نمایش درآمده است:.
محمد کیان راد – نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه برند

27 ا کتبر 2017 … کلر (1993) تعریفی مشابه پیشنهاد میکند: «تاثیر متمایزی که شناخت برند بر واکنش مصرف کننده نسبت به بازاریابی برند میگذارد». معیارهای ارزش ویژه برند به ارزیابی آگاهی، رویکردها، تداعیها، دلبستگیها و وفاداریهای مصرف کننده میپردازد. این معیارها نمادهای ارزیابی اولیه درباره عملکرد آینده هستند. طبق این …
مقالات ISI ارزش ویژه برند : 83 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

ارزش ویژه برند باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می شود، هزینه فعالیت های ترفیعی را کاهش می دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و … بررسی اثرات مسیر دوگانه برندینگ شرکت های بزرگ بر ارزش ویژه برند … ارزیابی روش های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکان: تحقیقات کیفی.
بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی …

از آنجاکه ارزش ویژه نام تجاری در تدوین استراتژی کسب وکار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمانها منجر می شود، بنابر این، شناسایی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. اما از آنجا که در رابطه با تاثیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند مستندات کمی وجود دارد، از این رو  …
بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند …

2 جولای 2016 … بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاريابی با ارزش ويژه برند شرکت صباح … شده و بین وفاداری، کیفیت درک شده و تداعی برند با ارزش ویژه برند …… به برند و بین قیمت و تبلیغات. رابطه مثبتی وجود دارد. 4. بررسی تاثیر آمیخته. بازاریابی و تصویر شرکت. بر ارزش ویژه برند در. صنعت. IT. کیم و هیون).
ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند :: زندگی زیباست اما شهادت زیباتر

shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px # ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstShop{float: right;background-color:#f9f9f9;…
SA112- بررسي اثرات آميخته بازاريابي برروي ” ارزش ويژه برند” با …

2-2-1-4 ترفيع : 30. 2-2-1-5 آميخته بازاريابي، فنون و شيوه هاي بازاريابي : 34. 2-2 -1-6 عوامل نوين در آميخته بازاريابي : 35. بخش دوم 37. برنـد و ارزش ویژه برنـد 37 … تحقیق پیش روی به بررسی اثرات آمیخته بازاریابی(قیمت،محول،توزیع،ترفیع) بر روی ارزش ویژه برنـد با تاکید تاثیر میانجی گری تبلیغات دهان به دهان به عنوان …
بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان …

2-1-2-4-برنامه بازاريابي منسجم به منظور ايجاد ارزش ويژه برند: 22 2-1-3-رضایت مشتری: 22 2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری: 23 2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری: 25 2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند 26 2-1-5- تعهد نام تجاری 26 2-1-6- مفهوم تصوير ذهني برند 27 2-1-6-1- تاثير تصوير ذهني برند 28 2-1-6-2-عناصر تصوير ذهني برند …
بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه …

16 دسامبر 2015 … عنوان : ( بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر ). نویسندگان: زهرا سادات … یافته ها : یافته ها نشان میدهد که وفاداری به برند، تبلیغات تجاری و رفتار کارکنان، تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند 4/ دارند ) 444 P= .) بحث و نتیجه گیری : زمانی …
ارزش ویژه ی برند – ایران تبلیغ

6 ا کتبر 2017 … در مورد موضوع مهم و تاثیر گذار ارزش ویژه ی برند با شما همراهان کمی گفت و گو میکنیم . … اگرچه اکثریت قریب به اتفاق روش های تعیین ارزش ویژه برند یا ارزیابی برند بر پایه ی ادراک مصرف کننده و همچنین نگرش رفتاری هستند، اما هر روش در تعاریف شاخص های استفاده، ابعاد و پایگاه های مقایسه ای اش با بقیه متفاوت …
اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت …

تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات. فصلنامه پژوهشهای بازاریابی نوین. 1391، 2(4): 182- 195. 6. نعلیزاده محمدرضا. بررسی تاثیر عناصر آمیخته و تصویر ذهنی شرکت بر ارزش ویژه مارک تجاری ایرانسل. بانک مقالات بازاریابی ایران (TMBA) . مرداد1390. 7. Keller …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات