× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 111
فرمت فایل docx
حجم فایل 1220 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در    پیش بینی درماندگی مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری.

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری.

چکیده

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

واژه های کلیدی : درماندگی مالی، الگوهای جریان های نقدی، مدل برنامه ریزی ژنتیک ،پیش بینی درماندگی مالی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

(1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(2-1 تشریح وبیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

(3-1ضررت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

(4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

(5-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

(6-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

(7-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(8-1 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

(9-1 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(10-1 کاربرد تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

(11-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ……………………………………………………………………………………………………………10

(12-1 ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

(1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

(2-2 تعاریف ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

(3-2 دلایل ورشکستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

(4-2 مراحل ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….02

(5-2 قوانین ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

251 ) قوانین ورشکستگی در ایران………………………………………………………………………………………………………………..12

(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی………………………………………………………………………………………23

(1-6-2 تکنیک آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………….24

(3-6-2 مدل های تئوریک…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

27) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………..25

271) آماری تک متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………….25

272) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)……………………………………………………………………………………………………..26

273) مدل احتمالی خطی(LPM)………………………………………………………………………………………………………………..27

274) مدل لوجیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

275) مدل پروبیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

276) روش های مجموع تجمعی……………………………………………………………………………………………………………………30

277) فرایندهای تعدیل ناقص………………………………………………………………………………………………………………………..30

278) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی………………………………………………………………………………………………………………30

279) استدلال مبتنی بر موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….31

2710) شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………….32

2711) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2712) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….35

2713) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..41

2714) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….42

2715) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42

(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

281) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………43

282) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………43

283) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..43

2831) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی……………………………………………………………….43

2832) ریسک اعتباری CSFB……………………………………………………………………………………………………….43

2833) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی………………………………………………………………………………44

(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………………………….44

(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………….46

(11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی…………………………………………………………………………..50

(12-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

213) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….15

2131) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………51

2132) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………..53

2133) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی…………………………………………………………………..55

2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………..57

215) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

(1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(2-3 موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(3-3 طبقه بندی تحقیق براساس ماهیت و روش …………………………………………………………………………………………………61

(4-3 طبقه بندی تحقیق براساس هدف……………………………………………………………………………………………………………………..61

(5-3 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

(6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(7-3 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(8-3 نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………64

(9-3 نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………64

(1-9-3 الگوهای جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………65

(2-9-3 مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده………………………………………………………………………………………………………..68

3-9-2-1) مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت درختی……………………………………………………………………………………….68

3-9-2-2) فرمول ریاضی مدل برنامه ریزی ژنتیک……………………………………………………………………………………………..70

3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک………………………………………………………………………………………..70

(10-3 روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(11-3 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

(1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(2-4 تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

(3-4 آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی…………………………………………………………………………………….75

(1-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی…………………….75

(2-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی به تفکیک سال …………………………………………………..76

(334 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………….80

(434 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت به تفکیک سال…………………………………………81

(534 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………………………….85

(634 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی مثبت به تفکیک سال………………………………………………86

(4-4 آمار توصیفی برای متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………..90

(5-4 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

(154 معرفی فرضیه های آماری………………………………………………………………………………………………………………………92

(254 آزمون فرضیه و نتایج آن…………………………………………………………………………………………………………………………92

(6-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

(1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

(2-5 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

(3-5 بررسی یافته ها و تفسیر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….102

531) نتایج آزمون فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………103

532) نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی ……………………………………………………………………………………………103

533) نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………………..104

534) مقایسه نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده……………105

(4-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………106

(5-5 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

(6-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………….107

(7-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

(8-5 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

چکیده: یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مد ل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می …
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها. نویسنده, بولو دکتر قاسم ,کرمی اصغر. منبع, تحقيقات حسابداري و حسابرسي – 1393 – دوره : 6 – شماره : 22 – صفحه:70 -93. فایل تمام متن. چکیده, یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مد ل های پیش بینی …
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

مطلب مورد نظر درباره ی درماندگی مالی, الگوهای جریان های نقدی,مقاله حسابداری مدل برنامه ریزی ژنتیک ,پروژه بررسی پیش بینی درماندگی مالی,ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.
دانلود (ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

4 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.اینک شما با جستجوی ((ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی)) وارد صفحه…
رزومه – قاسم بولو

… بولو قاسم، حسنی القار مسعود، ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 5، 17، 1393/04/01; بولو قاسم، کرمی اصغر، ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال پنجم، شماره …
پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در …

در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است و آزمون پیرسون ،T-استودنت و رگرسیون برای آزمون فرضیه ها مورد … در این تحقیق نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج ناشی از مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی ورشکستگی مقایسه می شود تا میزان اثربخشی آنها ارزیابی گردد و هر …
درماندگی مالی | انجمن حسابداری ایران

مشاهده بیشتر درباره ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها … در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت …
مقالات حسابداری و مدیریت – اخوان محاسب جنوب

پایگاه دانش شامل مقالات حسابداری, مقالات مدیریت, نرم افزارهای کاربردی, فرم های نمونه , استانداردهای حسابداری, استانداردهای حسابرسی, قوانین و مقررات, مطالب آموزشی, مالیات علی الراس و … می باشد.
بایگانیها مدیریت مالی | مقاله بیس مدیریت، پایان نامه، پروپوزال، مبانی …

پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری. ۲۸, خرداد, ۱۳۹۶ /۲ دیدگاه /در پایان نامه /توسط Modir · ادامه مطلب … … پایان نامه ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی. ۲۸, خرداد, ۱۳۹۶ /۲ دیدگاه /در پایان نامه / توسط Modir.
بایگانی دانلود ها | صفحه ۳ از ۱۰ | مقاله بیس مدیریت، پایان نامه …

پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری. ۲۸, خرداد, ۱۳۹۶ /در پایان نامه /توسط Modir … پایان نامه ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی. ۲۸, خرداد, ۱۳۹۶ /در پایان نامه /توسط Modir.
مدلسازی متغیرهای اثرگذار برکشف تقلب در صورتهای مالی با استفاده از

حسابرس برای انتخاب متغیرهای اثرگذار جهت پیش. بینی تقلب در صورت. های مالی استفاده. می. گردد. در ادامه به. منظور پیش. بینی تقلب در صورت. های مالی. از تکنیک ….. کارگیری. تکنیک. های داده. کاوی مانند شبکه. های. عصبی چندالیه پیش. خور. 1. ، ماشین. های بردار پشتیبان. 6. ، برنامه. ریزی ژنتیک. 2. ، روش گروهی. مدل. سازی داده. ها6.
شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار تهران – پایگاه خبری تحلیلی طلیعه

373, دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی, اصغر کرمی, ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها, 372. 374, کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع), میثم الهیاری, ارزیابی میزان انطباق چارچوب نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر …
پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری

استفاده از سایر مدل های مثل موجک ها در پیش بینی سود هر سهم پیشنهاد میگردد همچنین استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی همچون الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و … 6 – با توجه به اینکه بانکها و موسسات مالی از این نمونه گیری حذف شده بودند، پیشنهاد میشود که در آینده پژوهشگران تاثیر نگهداری وجوه نقد و تمرکز مالکیت بر عملکرد …
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

-مدیریت مالی -بودجه بندی سرمایه ای- ریسک- استراتژی ها- سرمایه گذاری- مالی، رفتاری- مالی، شرکتها -مدیریت منابع انسانی -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی – مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی -مدیریت و سبکهای … بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجه نقد در پیش بینی سودآوری آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
دانلود مقاله پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده …

با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با استفاده از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. … بنابر توضیحات فوق الذکر، این پژوهش به امکان پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل های اسپیرین گیت، آلتمن، اهلسون، …
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – رویا دارابی

رویا دارابی, در رشت 31/3/1393., نقش حسابداری مدیریت در بهبود برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها-, اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, …. رویا دارابی- راحله طهماسبی, June, 2016- 18- Iran, پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل الگوریتم ژنتیک در صنعت …
پیش بینی ورشکستگی

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت ها است و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها ….. لازم درباره جریان وجوه نقد می توانند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شود از سوی دیگر حسابرس در جریان برنامه ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی  …
دانلود فایل ( ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه …

دانلود فایل ( ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی). با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی: ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی ارزیابی میزان اثربخشی …
خرید و دانلود ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه …

29 ژانويه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل …
خرید آنلاین ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه …

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش …
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

1 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. اینک شما با جستجوی ((ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی- شده اید. توضیحات کامل و …
خرید فایل( ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه …

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
برترین پکیج ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل …

16 فوریه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه …
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، بهره گیری از مدل های پیش بینی درماندگی مالی می باشد. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی اندازه اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با بهره گیری از داده های 82 شرکت مورد آزمون می …
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیراینک شما با جستجوی ((ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی)) وارد صفحه…
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

2 مارس 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
خرید آنلاین ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه …

6 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد با سلام،محصول دانلودی +{{ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل …
دانلود (ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی … – dl8

دسته: حسابداری. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 1220 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 110. ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری. ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.
ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی …

دسته: حسابداری. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 1220 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 110. ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری. ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات