× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

هدف از این پایان نامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی در شرکت کاشی الوند می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 88
فرمت فایل doc
حجم فایل 875 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

چکیده
تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با نظرات مشتریان و ذینفعان این سازمان که نمایندگان کلیدی تعیین شدند (بدلیل اینکه از حیث دسته بندی B 2 B تشخیص داده شد) اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بود، بنابراین روش تحقیق توصیفی بکار گرفته شده است و به منظور تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار بعد از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و اطلاعات حاصل از پرسشنامه ای که در اختیار مدیران بخشهای مختلف و کارکنان فروش قرارگرفته بود به ارزیابی صنعت، بازار و رقبا پرداخته ایم و توانستیم با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ضمن پاسخگویی به سوال دوم پژوهش با استفاده از ماتریس آنسف استراتژی های مناسب تعیین گردندو همچنین اهداف فروش پس از پیش بینی فروش طبق مدل پیش بینی نمو همواره هلت – وینترز برای سه سال آینده پیش بینی گردید و از نتایج بدست آمده از پرسشنامه ای که در بین نمایندگان کلیدی فروش شرکت در سراسر کشور توزیع گردیده بود. نقاط ضعف و قوت آمیخته بازاریابی که سوال چهارم پژوهش حاضر بود شناسایی و مشخص گردید و متعاقب آن برنامه عملیاتی بازاریابی، بعد از مطابقت با اهداف در قالب آمیخته بازاریابی با ارائه راهکارهای پیشنهادی بیان گردید.
کلمات کلیدی:

برنامه بازاریابی

افزایش فروش

تدوین برنامه بازاریابی

شرکت کاشی الوند

مساله پژوهش
تصمیم گیری،رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال،مبنای برنامه ریزی است چرا که نمیتوان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده است. به عبارت بهتر،تصمیم گیری ، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نمود داردو به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون)مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند.در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه آغاز همه حرکتها در یک سازمان است. بطوری که اهمیت آن از گذشته دور برای همه مدیران و کارشناسان آشکار شده است. د رهمین راستا سیل تحول سازمان ها از صورت ساده به پیچیده و با فرآیندهای بی شمار و تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی، به ویژه در دهه اخیر باعث بروز صحنه های جدید و نگرش های تازه به این مقوله شده است.
در نگرش جدید مباحث برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک در سازمان ها مطرح شده است که گام مهمی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف سازمان هاست. برنامه استراتژیک سندی است که چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی های آینده یک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نیاز برای اجرای موفق آن ها مشخص می سازد و می تواند آرزوهای محال یک سازمان را به حقیقت مبدل سازد. سازمان هایی که برنامه استراتژیک دارند، نسبت به سازمانهایی که چنین برنامه هایی را تهیه نمی کنند، با احتمال بیشتری به آنچه می خواهند می رسند. بدون وجود برنامه استراتژیک سازمان به یک کشتی بدون سکان شبیه است. برنامه ریزی استراتژیک جهت حرکت و مقصد سازمان را مشخص می کند. این برنامه ، با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، فرصت ها و تهدید های محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی میکند و با در نظر گرفتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدتی را برای آن تدوین می کنندو برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه های استراتژیک، به طراحی استراتژی هایی اقدام میکند که با تکیه بر فرصت ها و نقاط قوت داخلی، ضعف ها را از بین می برد و بر تهدید های محیطی غلبه می کند و به پیروزی سازمان در محیط رقابتی موجود منجر می گردد.
مقوله بازاریابی و نداشتن طرح و جایگاه مشخص برای آینده مهم ترین ضعف و چالش برای سازمان ها و بنگاه های کشور محسوب می شود به این ترتیب اهمیت روز افزون بازاریابی و برنامه ریزی باعث شده است برای شرکت ها و موسسات امروزی بسیار مفید و حیاتی و منافع متعددی را بدنبال داشته باشد.امروزه داشتن توان رقابتی، اساس بقای شرکت است. از سوی دیگر برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از همه چیز نیازمند اطلاعات است. شرکتها باید اطلاعات بسیار زیادی از سازمان های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار میآید. گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان های رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. بنابراین رد یابی، درک و واکنش به رقبا بعنوان یک جنبه ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده است ولازم است که سازمان ها یک برنامه اثر بخش به نام هوشمندی رقابتی به اجرا درآورند که بسیاری از شاخه های دیگر نظیر اقتصاد، بازاریابی، نظریه نظامی و مدیریت استراتژیک را در بر میگیرد.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش 2
1-1- مسئله پژوهش 3
2-1- پرسش های پژوهش 5
3-1- اهداف پژوهش و ضرورت های آن 6
4-1- سوال های پژوهش 6
5-1- کاربردهای پژوهش و استفاده کنندگان از نتایج 6
6-1- تعاریف عملیاتی 7
7-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 9
فصل دوم مبانی نظری 10
مقدمه 3
1-2- ساختار برنامه بازاریابی 5
2-2- تجزیه و تحلیل موقعیت 14
1-2-2-تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها 14
تجزیه و تحلیل PESTEL: 15
فرمت تجزیه و تحلیل PESTEL 15
تحلیل خود 18
2-2-2- تحلیل رقبا 22
3-2-2- تجزیه و تحلیل بازار 24
مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 25
چه چیزی رفتار مشتری را برمی انگیزد؟ 25
ارزش مشتریان شما چیست؟ 25
3-2- تعیین اهداف 26
1-3-2- اهداف بازاریابی 28
2-3-2- برآورد تقاضای آتی و پیش بینی فروش 30
4-2.تدوین استراتژی 36
5-2- بازاریابی هدف 37
1-5-2- بخش بندی بازار 39
2-1-5-2- تقسیم بازار بر اساس استفاده از محصول 42
3-1-5-2- تقسیم بازارهایی تجاری 43
2-5-2- بازار هدف 44
3-5-2- موضع یابی 45
6-2- تعیین تاکتیک های بازاریابی 47
1-6-2- محصول (کالا یا خدمت) 49
1-1-6-2- آمیخته‌ی محصول و خط محصول 52
2-1-6-2- موضع‌یابی محصول 53
3-1-6-2- مدیریت نام تجاری 54
4-1-6-2- استراتژی نام تجاری 54
5-1-6-2- بسته‌بندی 56
6-1-6-2- چرخه عمر محصول 57
2-6-2- قیمت‌گذاری 60
1-2-6-2- قیمت‌گذاری و موضع‌سازی کالا 60
2-2-6-2- استراتژی قیمت‌گذاری 61
3-2-6-2- تعیین قیمت 62
3-6-2- توزیع 65
1-3-6-2- کانال توزیع و ارایه ارزش 66
2-3-6-2- ارزیابی کانال‌های توزیع 67
3-3-6-2- تعارضات در کانال توزیع 67
4-6-2- ترویج 68
1-4-6-2- بررسی ابزارهای ارتباطی 68
تبلیغات 68
فروش شخصی 69
بازاریابی مستقیم 69
روابط عمومی 70
نمایشگاه‌ها و نحوه نمایش محصولات 70
پیشبرد فروش 71
اهداف پیشبرد فروش 71
استراتژی‌های پیشبرد فروش 72
2-4-6-2- برنامه ترویجی 73
7-2- زمینه پژوهش 75
فرضیه‌ها و متغیرهای عملیاتی 80
فصل سوم: روش تحقیق 82
مقدمه 83
1-3- روش تحقیق 83
2-3- مسئله تحقیق 83
3-3- سوالات تحقیق 84
4-3- روشهای گردآوری اطلاعات 84
5-3- روایی و پایایی پرسش نامه 87
6-3- جامعه و نمونه آماری 88
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88
فصل چهارم: یافته های پژوهش 90
مقدمه 91
1-4- تجزیه و تحلیل صنعت کاشی و سرامیک در جهان 93
2-4- تجزیه و تحلیل صنعت کاشی و سرامیک در ایران 102
3-4- معرفی شرکت صنایع کاشی الوند 117
4-4-تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت صنایع کاشی الوند وجایگاه آن در صنعت 122
5-4-ساختار سازمانی 125
6-4-تجزیه و تحلیل نقاط قوت ، ضعف،فرصتها و تهدیدها 126
7-4- ارزیابی وضعیت رقابت و سهم بازار شرکت کاشی الوند 132
8-4- بیانیه ماموریت شرکت کاشی الوند 134
9-4- استراتژی شرکت کاشی الوند 135
10-4- اهداف بازاریابی شرکت صنایع کاشی الوند 139
11-4- اهداف فروش شرکت صنایع کاشی الوند 140
12-4- تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از فرم نظرسنجی نمایندگان فروش 142
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 161
مقدمه 162
1-5- تحلیل نتایج پرسش های مطرح شده در پژوهش 162
2-5- پیشنهاداتی در خصوص برنامه ریزی تولید و صادرات از نگاه صاحبنظران صنعت کاشی و سرامیک 170
3-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 171
4-5- محدودیت های پژوهش 171
فهرست
1-2- مراحل مختلف برنامه ریزی بازایابی 12
2-2- PESTEL 21
3-2- روشی برای انجام تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف،فرصتها و تهدیدها 20
4-2- نه مرحله اصلی در تجزیه و تحلیل محیط 26
5-2- جمع بندی تحلیل رقابتی 29
6-2- مقایسه روشهای پیش بینی فروش غیر ریاضی 39
7-2- چارچوب جامع تدوین استراتژی 40
8-2- متغیرهای اصلی بخش بندی بازارهای تجاری 46
9-2- خلاصه مشخصات اهداف و خط مشی های دوره عمر کالا 60
1-3- مقیاس پنج گزینه ای لیکرت 85
2-3- ترکیب سوالات پرسش نامه 86
3-3- مقیاس پنج گزینه ای لیکرت 87
1-4- ارزیابی رویکرد موجود شرکت صنایع کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی 91
2-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید و مصرف کاشی جهان 94
3-4-جدول مقایسه ای پیش بینی و مقدار تولید کشورهای عمده تولید کننده کاشی در جهان 96
4-4- جدول مقایسه ای مقدار مصرف کشورهای عمده مصرف کننده کاشی در جهان 98
5-4- جدول مقایسه ای مقدار صادرات کشورهای عمده صادرکننده کاشی در جهان 100
6-4- جدول مقایسه ای پیش بینی و مقدار واردات کشورهای عمده واردکننده کاشی در جهان 101
7-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید و مصرف کاشی ایران 109
8-4-جدول مقایسه ای مقدار صادرات کاشی جهان و ایران 111
9-4- بخشی از وضعیت کاشی وسرامیک ایران از سال 1383تا1393 114
10-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید، صادرات کاشی و سرامیک ایران- شرکت کاشی الوند 122
11-4- تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدها 127
12-4- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها 131
13-4- جدول مقایسه ای مقدار فروش کاشی و سرامیک ایران – شرکت کاشی الوند 133
14-4- محاسبات مدل پیش بینی نمو هموار هلت-وینترزبرای فروش شرکت کاشی الوند 141
15-4- جدول فراوانی سابقه فعالیت فروشگاه 143
16-4- جدول فراوانی مدت همکاری و آشنایی با شرکت کاشی الوند 143
17-4-جدول فراوانی سطح تحصیلات 144
18-4- جدول فراوانی رتبه بندی رقبا 144
19-4- جدول فراوانی برترین نسبت به رقبا 145
20-4- جدول فراوانی داده های مربوط به عامل محصول 148
21-4- جدول نتایج آزمون tتست تک نمونه ای در رابطه با عامل محصول 151
22-4- جدول فراوانی داده های مربوط به عامل قیمت 153
23-4- جدول نتایج آزمون tتست تک نمونه ای در رابطه با عامل قیمت 154
24-4- جدول فراوانی داده های مربوط به عامل توزیع 156
25-4- جدول نتایج آزمون tتست تک نمونه ای در رابطه با عامل توزیع 157
26-4- جدول فراوانی داده های مربوط به عامل ترفیع 158
27-4- جدول نتایج آزمون tتست تک نمونه ای در رابطه با عامل ترفیع 159
فهرست اشکال
شکل 1-1- مراحل اساسی در برنامه ریزی 8
شکل 2-1- عوامل اثر گذار بر روی استراتژی بازاریابی موسسه 9
شکل 1-2- برنامه استراتژیک بازاریابی 14
شکل 2-2-مراحل آماده سازی برنامه بازاریابی 15
شکل 3-2-ساختار برنامه بازاریابی 16
شکل 4-2- برنامه بازاریابی 17
شکل 5-2- مراحل اجرای یک برنامه ریزی بازاریابی 19
شکل 6-2- تجزیه و تحلیل پتانسیل بازار با استفاده از آّبشار بازار 31
شکل 7-2- سلسه مراتب اهداف یک شرکت تولیدی فرضی 32
شکل 8-2- ماتریس آنسف 35
شکل 9-2- فرآیند بازاریابی هدف 41
شکل 10-2- مدل فرآیند تقسیم بندی بازار 43
شکل 11-2- بخش بندی بازار رابط بین نیازهای بازار و برنامه بازاریابی 44
شکل 12-2- رویکردهایی به استراتژی تعیین جایگاه 48
شکل 13-2- بازاریابی غیرتمایزی 50
شکل 14-2- اجزا آمیخته بازاریابی 51
شکل 15-2- ابعاد سه گانه منافع مشتری 52
شکل 16-2- مفهوم کلی محصول 53
شکل 17-2- نگرش کلی بر تصمیمات نام تجاری 57
شکل 18-2- چرخه عمر محصول 59
شکل 19-2- ماتریس قیمت /کیفیت 62
شکل 20-2- منحنی قیمت/ ارزش 63
شکل 21-2- مدل ملاحظات سه گانه برای تعیین قیمت محصول 64
شکل 22-2- مدل برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی 73
شکل 23-2- مدل دکتر منوچهر فرهنگ 75
شکل 24-2- مدل مفهومی پژوهش 77
شکل 1-4- مدل مفهومی پژوهش 93
شکل 2-4-نمودار مقایسه ای تولید، مصرف، مازاد و مازاد انباشته کاشی و سرامیک 94
شکل 3-4- نمودار مقایسه ای سهم مازاد مصرف جهانی کاشی و سرامیک از تولید جهانی درسالهای 2009 تا 2013 95
شکل 4-4-نمودار مقدار تولید کشورهای عمده تولید کننده کاشی در جهان 97
شکل 5-4- نمودار مقایسه ای سهم تولید مناطق مختلف جهان در سا ل2013 97
شکل 6-4- نمودار مقدار مصرف کشورهای عمده مصرف کننده کاشی در جهان 99
شکل 7-4- نمودار مقایسه ای سهم مصرف مناطق مختلف جهان در سال 2013 99
شکل 8-4- نمودار مقدار واردات کشورهای عمده وارد کننده کاشی در جهان 102
شکل 9-4- نمودار مقایسه تولید و مصرف کاشی و سرامیک در ایران 110
شکل 10-4- نمودار مقایسه سهم مازاد مصرف کاشی و سرامیک از تولید ایران در سالهای 2000 تا 2013 111
شکل 11-4- نمودار مقایسه سهم صادرات کاشی و سرامیک ایران و جهان از مقادیر تولید 112
شکل 12-4- نمودار درصد سهم صادرات کاشی ایران از صادرات جهانی 113
شکل 13-4- سهم هر کشور از کل صادرات ایران به لحاظ مقداری در سال 1391 113
شکل 14-4- نمودار مقایسه ای میزان تولید و ظرفیت اسمی مجموع واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک 115
شکل 15-4- نمودار مقایسه ای مازاد و مازاد انباشته کاشی و سرامیک کشور در سالهای 1383 تا 1393 116
شکل 16-4- نمودار مقایسه ای سرانه ظرفیت نصب شده تولید و مصرف کاشی و سرامیک کشور در سالهای 1383 تا 1393 117
شکل 17-4- نمودار مقایسه ای تولید کاشی و سرامیک ایران و فروش صنایع کاشی الوند 123
شکل 18-4- نمودار مقایسه ای صادرات کاشی و سرامیک ایران با صادرات صنایع کاشی الوند 123
شکل 19-4- نمودار مقایسه ای حجم فروش و ارزش ریالی فروش صنایع کاشی الوند 124
شکل 20-4- نمودار ساختار سازمانی دپارتمان فروش صنایع کاشی الوند 125
شکل 21-4- نمودار مقایسه ای مقدار فروش کاشی و سرامیک ایران و شرکت کاشی الوند 133
شکل 22-4- نمودار سهم بازار شرکت کاشی الوند طی سالهای 1384تا 1392 134
شکل 23-4- مشاهدات واقعی سری زمانی فروش ریالی شرکت صنایع کاشی الوند و مقدار پیش بینی شده 141
شکل 24-4- نمودار فراوانی رتبه بندی رقبا 145
شکل 25-4- نمودار فراوانی برتری نسبت به رقبا 146
شکل 26-4- بخش های هدف 147
شکل 27-4- نمودار فراوانی داده های مربوط به عامل محصول 150
شکل 28-4- نمودار فراوانی داده های مربوط به عامل قیمت 154
شکل 29-4 نمودار فراوانی داده های مربوط به عامل توزیع 157
شکل 30-4- نمودار فراوانی داده های مربوط به عامل ترفیع 159

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی | P30ARTICLE

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش,پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش در شرکتها, پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی … دانلود مقاله …
دانلود کامل مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی …

14 ژانويه 2018 … تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با …
پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

2 مارس 2018 … پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

1 مارس 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های …
پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی | fafree – p9d.ir

21 فوریه 2018 … پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی: به چه صورت و در کجا می توانم مقاله پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی را پیدا نمایم؟ مطالب اختصاصی در خصوص پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی آیا می خواهید مطالب پیرامون پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه …
افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی | dl8 – p9d.ir

27 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 875 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 215. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی. افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی. چکیده. تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو …
پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی | dl3 – p9d.ir

28 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 26 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 5. دانلود پرسشنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی. افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی. چکیده. تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند ، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو …
پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی | هانیه دانلود

3 دسامبر 2017 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 117 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 43. دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی. افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی. چکیده. تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد.
افزایش فروش با روش بازاریابی میکرو اینفلوئنسرها – زومیت

3 فوریه 2018 … در طول یک سال گذشته، بازاریابی با میکرو اینفلوئنسرها (میکرو اینفلوئنسر مارکتینگ) رواج بیشتری پیدا کرده که عمدتاً به دلیل توانایی این افراد در برقراری ارتباط است. نتیجهی دو مطالعهی جداگانه که توسط مؤسسات HelloSociety و Markerly صورت گرفته، نشان میدهد اینفلوئنسرهایی که طرفداران کمتری دارند، …
افزایش فروش با یک بازاریابی خوب – یادانه – ویدئوهای کاربردی آنلاین

23 ژانويه 2018 … چرا سازمانها برای افزایش فروش با اجرای یک بازاریابی خوب ضعیف هستند؟ بازاریابی چیست؟ بازاریابی پول است! یعنی یک بازار، یک منطقه، یک محدوده … بازاریابی خوب آیا کاری کردهاید که روی ضمیر ناخودآگاه مشتری تأثیر بگذارید؟ بسیاری از شرکتها اعلام میکنند که برنامه تبلیغاتی مستمر و مداوم نداشتهاند.
۱۰ تکنیک عالی روانشناسی برای افزایش مشتریها و فروش

18 سپتامبر 2016 … در این مقاله با 10 تکنیک بازاریابی و فروش مختلف طبق تحقیق های علمی آشنا می شوید. تمام این راهکارها بر طبق تحقیقات روانشناسی هستند و کامل بررسی میشوند.
پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

16 فوریه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های …
دانلود افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی -کامل و جامع

20 ژانويه 2018 … دانلود افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی -کامل و جامع. لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
خرید فایل( افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)

17 فوریه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب هدف از این پایان نامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه …
برترین فایل پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

16 فوریه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی}را دانلود خواهید کرد هدف از این پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه …
نسیم دانلود | پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

1 مارس 2018 … پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی on نسیم دانلود | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پرسشنامه …
دانلود فایل ( پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)

17 فوریه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در …
برترین فایل افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

1 فوریه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم عنوان محصول دانلودی:افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)) را در ادامه مطلب ببینید هدف از این پایان نامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی …
فایل مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی – فرالود

17 فوریه 2018 … فایل مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.
دانلود پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی -کامل و جامع

16 فوریه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید پرسش نامه ی پیوست به منظور اجرای پایان نامه با موضوع افزایش فروش با …
سیدور | مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

7 ژانويه 2018 … مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی on سیدور | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.نام محصول دانلودی: مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه…
خرید فایل( پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)

6 ژانويه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
برترین پکیج پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی …

16 فوریه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی ببرید پرسش نامه ی پیوست به منظور اجرای پایان نامه با موضوع افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی …
دریافت فایل افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی – پرداخت و …

6 ژانويه 2018 … دریافت فایل افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی – پرداخت و دانلود آنی. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی ببرید …
دانلود پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی – خرید …

6 ژانويه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
برترین فایل مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

4 ژانويه 2018 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی( مبانی…
برترین فایل مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی …

17 فوریه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر اینک شما با جستجوی ((مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب. هدف از این مبانی نظری افزایش …
دانلود مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی -کامل و …

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی وارد این صفحه شده اید محصول…
برترین پکیج پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی …

2 فوریه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام،محصول دانلودی +{{ پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی و بررسی کامل هدایت میشوید.
دانلود افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی -کامل و جامع – دی مقالات

1 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی}را دانلود خواهید کرد. هدف از این پایان نامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات