× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده)

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده)

پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت با عنوان بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 693
فرمت فایل doc
حجم فایل 7680 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده)

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

(بصورت جامع و کامل در قالب 135 صفحه)
چكیده :
در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.
کلمات کلیدی :

هارمونیک های ولتاژ

هارمونیک های جریان

ترانسفورماتورهای قدرت

ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور

این پروژه شامل پنج فصل است كه :
فصل اول :در موردشناخت ترانسفورماتور و آشنایی كلی با اصول اولیه ترانسفورماتور اصول كار و مشخصات اسمی ترانسفورماتور و چگونگی تعیین تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان ووسایل حفاظتی بكار رفته در ترانسفورماتور بحث می كند .
فصل دوم :در مورد رابطه بین B – H و منحنی مغناطیس شوندگی تلفات پس ماند هسته جریان تحریكی در ترانسفورماتورها و ناپایداری هارمونیكی مرتبط با هسته و چگونگی ایجاد ناپایداری كنترل ناپایداری و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده و عناصر اشباع را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل سوم :در این فصل با هارمونیكهای جریان ولتاژ اثرات آنها و هارمونیكهای جریان در یك سیستم خازن و یك سیستم پس از نصب خازن و عیوب هارمونیكهای جریان و هارمونیكهای ولتاژ و چگونگی تعیین آنها را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل چهارم : دراین فصل به بررسی عملكرد هارمونیك در ترانسفورماتور می پردازیم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسی قرار می دهیم و هارمونیك سوم در ترانسفورماتور و ایجاد سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده برای حذف هارمونیك و همچنین تلفات هارمونیكها در ترانسفورماتور می پردازیم .
فصل پنجم:در این فصل به منظورحذف هارمونیکهاواثرات آنها در سیستمهای قدرت،به مطالعه جبرانکننده های استاتیک می پردازیم. امروزه در سیستم های قدرت مدرت جبران كننده های استاتیك بعنوان كامل ترین جبران كننده ها مطرح هستند.
فهرست مطالب
مقدمه 1

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور 6

1-1 مقدمه 7

2-1 تعریف ترانسفورماتور 7

3-1 اصول اولیه 7
4-1 القاء متقابل 7

5-1 اصول کار ترانسفورماتور 9

6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور 12
1-6-1 قدرت اسمی 12
2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه 12
3-6-1 جریان اسمی 12
4-6-1 فرکانس اسمی 12
5-6-1 نسبت تبدیل اسمی 13

7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها 13

1-7-1 تلفات آهنی 13
2-7-1 تلفات فوکو در هسته 13
3-7-1 تلفات هیسترزیس 14
4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس 16
5-7-1 تلفات مس 16

8-1 ساختمان ترانسفورماتور 17

1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته) 17
2-8-1 مدار الكتریكی (سیم پیچها) 17
1-2-8-1 تپ چنجر 18
2-2-8-1 انواع تپ چنجر 18
3-8-1 مخزن روغن 19
مخزن انبساط 19
4-8-1 مواد عایق 19
الف – كاغذهای عایق 20
ب – روغن عایق 20
ج – بوشینكهای عایق 20
5-8-1 وسایل حفاظتی 21
الف – رله بوخهلتس 21
ب – رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ 22
ج – ظرفیت سیلی گاژل 23
9-1 جرقه گیر 24
1-10 پیچ ارت 24

فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده 26

1-2 مقدمه 27
2-2 منحنی مغناطیس شوندگی 27
3-2 پس ماند (هیسترزیس) 30

4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس) 32

5-2 تلفات هسته 32
6-2 جریان تحریك 33
7-2 پدیده تحریك در ترانسفورماتورها 33

8-2 تعریف و مفهوم هارمونیك ها 36

1-8-2 هارمونیك ها 36
2-8-2 هارمونیك های میانی 37

9-2 ناپایداری هارمونیكی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC 37

10-2 واكنشهای فركانسی AC-DC 37
11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری 39
12-2 تحلیل ناپایداری 40
13-2 كنترل ناپایداری 41

14-2 جریان مغناطیس كننده ترانسفورماتور 42

1-14-2 عناصر قابل اشباع 42
2-14-2 وسایل فرومغناطیسی 43

فصل سوم : تأثیر هارمونیكهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت 46

1-3 مقدمه 47
2-3 مروری بر تعاریف اساسی 47
3-3 اعوجاج هارمونیكها در نمونه هایی از شبكه 49
4-3 اثرات هارمونیك ها 51
5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها 52
1-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم قدرت بدون خازن 52
2-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم پس از نصب خازن 52
6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیكهای جریان 54
7-3 عیوب هارمونیكها در ترانسفورماتور 54
1-7-3 هارمونیكهای جریان 54
1) اثر بر تلفات اهمی 54
2) تداخل الكترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی 54
3) تأثیر بر روی تلفات هسته 55
2-7-3 هارمونیك های ولتاژ 55
1) تنش ولتاژ روی عایق 55
2) تداخل الكترواستاتیكی در مدارهای مخابراتی 55
3) ولتاژ تشدید بزرگ 56
8-3 حذف هارمونیكها 56
1) چگالی شار كمتر 56
2) نوع اتصال 57
3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه 57
4) استفاده از سیم پیچ سومین 57
5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین 57
9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیك ها 58
10-3 چگونگی تعیین هارمونیكها 59
11-3 اثرات هارمونیكهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور 59
12-3 مفاهیم تئوری 60
1-12-3 مدل سازی 60
13- 3 نتایج عمل 61
14-3 راه حل ها 62
15-3 نتیجه گیری نهایی 62

فصل چهارم: بررسی عملكرد هارمونیك ها در ترانسفورماتورهای قدرت 63

1-4 مقدمه 64
2-4- پدیده هارمونیك در ترانسفورماتور سه فاز 64
3-4 اتصال ستاره 68
1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل 68
2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده 71
4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی 72
5-4 اتصال Dy 72
6-4 اتصال yd 73
7-4 اتصال Dd 74
8-4 هارمونیك های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز 74
9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده 76
10-4 تلفات هارمونیك در ترانسفورماتور 77
1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور 77
2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته 77
3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته 78
4-10-4 كاهش ظرفیت ترانسفورماتور 79

فصل پنجم: جبران كننده های استاتیك 95

1-5 مقدمه 97
2-5 راكتور كنترل شده با تریستور TCR 105
1-2-5 تركیب TCR و خازنهای ثابت موازی 110
3-5 راكتور اشباع شدهSCR 108
1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ 115
نتیجه گیری 125
منابع و مآخذ 127
چكیده به زبان انگلیسی 130
فهرست تصاویر
فصل اول 6
شكل1-1: نمایش خطوط شار 8
شكل2-1: شمای كلی ترانسفورماتور 9
شكل3-1: رابطه فوران و نیروی محركه مغناطیسی 11
شكل4-1: نمایش منحنی های هیستر زیس 15
شكل5-1: نمایش بوشیگ های عایق 20
شكل6-1: یك نمونه رله 22
شكل7-1: رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ ها 23
شكل8-1: ظرف سیلی كاژل 23
شكل9-1: شمای كلی یك ترانسفورماتور با مخزن روغن و سیستم جرقه گیر 24
شكل10-1: نمایش پیچ ارت 25
فصل دوم 26
شكل1-2: نمایش شدت جریان در هسته چنبره شكل 28
شكل2-2: منحنی مغناطیس شوندگی 29
شكل3-2: منحنی مغناطیس شوندگی 29
شكل4-2: منحنی های هیستر زیس 31
شكل5-2: حلقه های ایستا و پویا 32
شكل6-2: شكل موج جریان مغناطیس كننده 34
شكل7-2: شكل موج جریان تحریك با پسماند 35
شكل8-2: شكل موج شار برای جریان مغناطیس كننده سینوسی 36
شكل9-2: نمایش هارمونیك های توالی مثبت و منفی 38
شكل10-2: تركیبdc توالی منفی تولید شده توسط مبدلHVDC 39
شكل11-2: نمایش امپدانس هایAC,DC در روش سیستم حوزه فركانس 40
شكل12-2: مقایسه حالات مختلف اشباع 41
شكل13-2: مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور 42
شكل14-2: جریان مغناطیس كننده ترانس و محتوای هارمونیكی آن 43
شكل15-2: مدار معادلT برای یك ترانسفورماتور 44
شكل16-2: منحنی شار مغناطیسی برحسب جریان ترانسفورماتور 44
شكل17-2: نمونه شكل موج جریان مغناطیسی برای یك ترانسفورماتور 44
جدول1-2: مقادیر هارمونیك ها در جریان مغناطیسی یك ترانسفورماتور 45
فصل سوم 46
شكل1-3: مولدهای هارمونی جریان 47
شكل2-3: هارمونیك پنجم با ضریب35% 48
شكل3-3: طیف هارمونیك ها 50
شكل4-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی 50
شكل5-3: طیف هارمونیك ها 50
شكل6-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی 50
شكل7-3: مسیر هارمونیكی جریان در سیستم بدون خازن 52
شكل8-3: مسیر هارمونی های جریان در سیستم پس از نصب خازن 53
شكل9-3: تداخل الكترو استاتیكی با مدارهای مغناطیسی 55
شكل10-3: ولتاژ تشدید بزرگ در اثر هارمونیك سوم 56
شكل11-3: ترانسفورماتور ستاره مثلث زمین، برای حذف هارمونیك های مضرب3 58
شكل12-3: طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیك ها 58
شكل13-3: مدار معادل ساده شده سیم پیچ ترانسفورماتور 60
شكل14-3: توزیع ولتاژ در طول یك سیم پیچ 61
فصل چهارم 63
شكل1-4: نمودار برداری ولتاژهای مؤلفه اصلی، سوم، پنجم و هفتم 65
شكل2-4: نمودار برداری ولتاژهای اصلی، هارمونیك پنجم وهفتم 66
شكل3-4: نمایش نیروی محركه الكتریكیemf اتصال ستاره در هر لحظه 66
شكل4-4:نمایش هارمونیك های سوم در اتصال مثلث 66
شكل5-4: مربوط به نوسان نقطه خنثی 70
شكل6-4: مسیر پارهای هارمونیك سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهای سه فاز
نوع هسته ای 71
شكل7-4: ترانسفورماتور با اتصالY-yبدون بار 75
شكل8-4: سیم پیچ سومین (ثالثیه) 77
فصل پنجم 80
شكل1-5: ساختمان شماتیكTCR 81
شكل2-5: منحنی تغییرات بر حسب زاویه هدایت و زاویه آتش 83
شكل3-5: مشخصه ولتاژ- جریانTCR 84
شكل4-5: یك نمونه صافی با استفاده ازL.C 85
شكل5-5: حذف هارمونیك سوم با استفاده از مدارTCR با اتصال ستاره 86
شكل6-5: حدف هارمونیك های پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره 86
شكل7-5: بررسی اختلال در شبكه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران كننده با خازن 87
شكل8-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR 88
شكل9-5: حذف هارمونیك های شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شدهSR 88
شكل10-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR با خازن اصلاح شیب 89
شكل 11-5 : حذف هارمونیكهای شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SR 89
شكل 12-5: منحنی مشخصه ولتاژ – جریان SR با خازن اصلاح شیب 90

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

18 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): {پونه دانلود} Everything around بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده). Just click here. … [پونه دانلود] دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

2 مارس 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده)_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) ببرید …
فصل پنجم – شبيه سازی هارمونيک ها – ResearchGate

مفهوم هارمونيک. به بیان ساده میتوان هارمونیک را چنین بیان کرد : به دلیل وجود عواملی در سیستم شکل موج جریان و در نتیجه شکل موج ولتاژ از حالت سینوسی خود خارج شده و با ضرایبی دارای نوسان می شود. …. در ترانسفورماتور با اتصال ستاره- مثلث جریان های هارمونیک مرتبه سوم از سمت شبکه به طرف ستاره زمین شده وارد می شوند. از آنجایی که …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

21 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): عقاب دانلود – چرا باید بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) را بخوانیم؟ – عقاب دانلود » {عقاب دانلود} با خرید بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

21 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت ( بصورت جامع و کامل در قالب 135 صفحه ) چکیده : در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

11 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): شما با خیال راحت می توانید بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) را از همینجا دریافت نمایید. – میترا دانلود » میترا دانلود دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

15 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): Get student projects titled بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) at a very low cost. ~ کاوه دانلود ~ کاوه دانلود دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

24 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ) (5851):هارمونیک های ولتاژ دانلود پایان نامه برق قدرت دانلود پایان نامه رشته برق قدرت ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور هارمونیک های جریان بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

14 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): {سینا دانلود} Would you like to use the article about بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) that is on this site. … { سینا دانلود} Hundreds of articles about بررسی اثرات هارمونیک های …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

26 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): Download information about بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) on this site. Download scientific material about بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده )
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

19 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): How to download بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) file from your site? – مازندران دانلود » مازندران دانلود دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر  …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

19 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): [رضا دانلود] If you do not know what to do about بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) around Google, refer to our Telegram Channel. – (رضا دانلود) دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

20 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): {تایم دانلود} – You can get بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) directly. – (تایم دانلود) دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

19 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): Download the file with the بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) item with one click on the purchase option. — مریم دانلود … {مریم دانلود} دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی …
(بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

23 ژانويه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت ( آپدیت شده)- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ),ترانسفورماتورهای قدرت,جبران کننده ها ی استاتیک و فیلتر ها,حذف هارمونیک های سیستم قدرت,دانلود پایان نامه برق قدرت,دانلود پایان نامه رشته برق قدرت,ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور,هارمونیک های جریان,هارمونیک های ولتاژ – بررسی اثرات …
خرید و دانلود بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …

29 ژانويه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
دانلود فایل ( پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …

8 فوریه 2018 … مقالات مرتبط دیگر در این زمینه. کاملترین فایل بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدعنوان محصول دانلودی:بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) یکی از …
ﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﺳﺎزي درﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻫ – چهارمین کنفرانس …

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. و. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي درﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮق. ،. ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﯾﺰد. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ رﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ. و. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري. ﻃﻮري در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺛﺮات ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻮار. ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد. ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد …
دریافت فایل بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …

29 ژانويه 2018 … دریافت فایل بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) – پرداخت و دانلود آنی.
کاملترین فایل بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …

24 ژانويه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
کاملترین فایل بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی …

8 ژانويه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده))شما را در …
ویستا پردیس

ارزیابی هارمونیکهای تولیدی در سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا – بررسی نحوه به … مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار – انواع روشهای … بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده)
نسیم پلاس – آموزش نحوه نواختن گیتار بیس – اورجینال

جهت سفارش آموزش شمع سازی بعد از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، لطفا فرم سفارش کالا را که در انتهای توضیحات درج … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) … همزمانی سیستم OFDM مبتنی بر همبستگی سمبل های دریافتی و روش های تخمین کانال مبتنی بر ارسال سمبل پایلوت
نگین کویر

مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن – پروپوزال … پایان نامه کارشناسی الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر با ولتاژ فرکانس بالا …. مبانی نظری بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

11 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): از خرید اینترنتی بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) از شما متشکریم. – پاکدل دانلود » (پاکدل دانلود) دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

16 ژانويه 2018 … در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم. سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت، در حالات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم0 در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

8 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ) (13829):هارمونیک های ولتاژ ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور دانلود پایان نامه رشته برق قدرت ترانسفورماتورهای قدرت جبران کننده ها استاتیک و فیلتر ها دانلود پایان نامه برق قدرت بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر …
بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای …

15 فوریه 2018 … بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده ): بت جستجوگر موجود در کانال تلگرام ما می تواند به پیدا کردن بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) به شما کمک کند. » تایم دانلود — {تایم دانلود} دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت بررسی …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات