× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان مصرف کنندگان است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 96
فرمت فایل doc
حجم فایل 1501 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 252

بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکتریکی در میان مصرف کنندگان

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز، اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران، 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان می باشد. بر این اساس، 384 نفر از مصرف کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دسترس انتخاب شدند.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل-سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره ی متغیرهای واسطه ای نشان داد که نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز پذیرفته می شود. امّا نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز پذیرفته نمی شود. همچنین به ترتیب نقش های واسطه ای ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز بر رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز پذیرفته می شود.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند سبز
کیفیت درک شده برند
اعتبار برند، تصویر برند سبز
ارزش درک شده برند سبز
مدل سازی معادلات ساختاری
مقدمه
امروزه توجه محیطی به طور سریع به عنوان یک جریان غالب برای مشتریان به دلیل مسئله گرم شدن جهانی، در نظر گرفته می شود و بسیاری از شرکت ها به دنبال به دست آوردن این فرصت هستند. در مقابل بازاریابی سبز برای انواع محصولات همانند محصولات الکتریکی و الکترونیکی، مهم تر شده است (Chen, 2006). به هر حال تمام شرکت ها دارای توانایی کافی برای ارائه محصولات سبز خود به مشتریان در بازار نیستند. اگر شرکت ها خواستار اتخاذ موفقیت آمیز بازاریابی سبز باشند، آنگاه مفاهیم و نظرات محیطی آنها باید با تمام جنبه های بازاریابی ادغام گردد (Chen, 2010).
امروزه به دلیل محیط گرایی رایج در جهان، فروش محصولات سبز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و بنابراین مشتریان بیشتری مایل به پرداخت بهای اضافی برای محصولات سبز هستند (Chen, 2008). بازاریابی سبز یا زیست محیطی، ابزاری برای توسعه سازگار با محیط زیست و همچنین تقویت تصویر برند بکار می رود (Khandoker and Mahbubul, 2011). پنج دلیل برای شرکت ها جهت توسعه بازاریابی سبز وجود دارد: سازگاری با فشارهای محیطی، به دست آوردن مزیت رقابتی، بهبود تصویر شرکت ها، جستجوی بازارها، فرصت های جدید و گسترش ارزش محصول (Neal and Strauss, 2008). بعلاوه اتخاذ بازاریابی سبز می-تواند افزایش دهنده عملی ارزش ویژه برند غیرقابل وصف گردد (Chang and Chen, 2013). اگرچه بهای ارزش ویژه برند نمی-تواند با توجه به روش های محاسباتی مالی حاضر برای اکثر شرکت های صاحب برند تخمین زده شود (Chen, 2010). اما ایجاد یک برند قوی در بازاریابی، یکی از اهداف عمده بوده، چرا که ارائه دهنده مزایایی برای آنها است، همانند آسیب پذیری کمتر در فعالیت های بازاریابی رقابتی، سودهای ناخالص بیشتر و فرصت های بالاتر گسترش برند (Delgado-Ballester and Munuera-Alema´n, 2005 ).
امروزه سازمان ها به دلایل زیادی از جمله صدمه دیدن محیط زیست، قوانین و مقررات دولتی، فشارهای رقابتی، سود بالقوه، هزینه و … تمایل دارند نگرانی خود را در مورد مسائل زیست محیطی ابراز کنند. این وضعیت شرکت ها را تشویق می کند که با کاهش تاثیر عواقب مخرب ناشی از فعالیت های اقتصادی خود، یک فرآیند تغییر برای حفظ محیط زیست دنبال کنند (Khandoker and Mahbubul, 2011). همچنین توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، لذا رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکتها می توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند (Kotler and Gary, 1999, 361-364 ).
فهرست مطالب
فصل اوّل : کلیّات تحقیق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5
1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-6- جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12
1-7- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-8- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-9- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 13
1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 13
1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوّم : ادبیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز…………………………………………………………………………….. 18
2-2- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1-ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………………………………………. 30
2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………….34
2-2-2- کیفیت درک شده برند………………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..37
2-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….38
2-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………38
2-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند……………………………………………………………….39
2-2-3- ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز……………………………………………………………………………….41
2-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………..42
2-2-4- اعتبار برند…………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-4-1- اهمیت اعتبار برند……………………………………………………………………………………………………..45
2-2-4-2- رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………46
2-2-4-3- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز……………………………………………………………………….47
2-2-4-4- رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………47
2-2-5- تصویر برند سبز…………………………………………………………………………………………………………. 40
2-2-5-1- اهمیت تصویر برند سبز……………………………………………………………………………………………. 50
2-2-5-2- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………….. 51
2-3- روش ها و مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………. 52
2-3-1- روش های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………….. 52
2-3-1-1- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری…………………………………………………………………………………….. 52
2-3-1-2- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت………………………………………………………………………………………. 52
2-3-1-3- ارزش ویژه از دید مالی…………………………………………………………………………………………… 52
2-3-2- مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………. 54
2-3-2-1- مدل ارزش ویژه برند دیوید آكر………………………………………………………………………………… 54
2-3-2-2- مدل شناخت برند کلر………………………………………………………………………………………………. 56
2-3-2-3- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………… 58
2-3-2-4- مدل ارزش ویژه برند فلدویك …………………………………………………………………………………. 59
2-3-2-5- مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60
2-3-2-6- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو…………………………………………………………………………………. 61
2-3-2-7- مدل طنین برند کلر………………………………………………………………………………………………….. 61
2-3-2-8- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن…………………………………………………………………………….. 63
2-3-2-9- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران………………………………………………… 65
2-6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-6- 1- داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-6-2- خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-2-1- نوع پژوهش بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………………… 73
3-2-2- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش………………………………………………………………………………… 73
3-3- روش های گردآوری داده-ها……………………………………………………………………………………………….. 74
3-4- ابزار گردآوری داده -ها…………………………………………………………………………………………………………74
3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده-ها……………………………………………………………………………… 75
3-5-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-5-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-6- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 78
3-7- تعیین حجم نمونه و روش نمونه-گیری………………………………………………………………………………… 78
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها……………………………………………………………………………………………… 80
3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………………………………………….. 80
3-8-2- مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………… 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….83
4-2- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری……………………………………………………………………… 83
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………………… 83
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل……………………………………………………………….. 84
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………………………. 85
4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………… 86
4-2-5- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد………………………………………………………………….. 87
4-2-6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت……………………………………………………………….. 88
4-3- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده)…………………………………………………………………………….. 90
4-3-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات……………………………………………………………………. 90
4-3-2- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه اوّل؛ لوازم برقی آشپزخانه و منزل…………………….. 91
4-3-3- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوّم؛ لوازم صوتی و تصویری………………………….. 92
4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوّم؛ انواع کامپیوتر و ماشین های اداری……….. 93
4-3-5- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی……………….. 93
4-4- چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع…………94
4-5- بررسی نرمال بودن وضعیت متغیرها……………………………………………………………………………………. 96
4-6- تحلیل روایی…………………………………………………………………………………………………………………… 97
4-6-1- تحلیل عاملی اکتشافی…………………………………………………………………………………………………… 98
4-6-2- تحلیل عاملی تأییدی………………………………………………………………………………………………….. 100
4-6-2-1- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………. 101
4- 6-3-3- روایی همگرا……………………………………………………………………………………………………….. 102
4- 6-4- روایی تشخیص………………………………………………………………………………………………………….103
4-7-1- برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………… 103
4-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………… 104
4-7-3- آزمون برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………. 105
4-8- نیکوئی برازش مدل……………………………………………………………………………………………………….. 106
4-8-1- تفسیر شاخص های برازش…………………………………………………………………………………………….107
4-9- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه-ها…………………………………………………………………………… 108
4-9-1- آزمون فرضیه اوّل………………………………………………………………………………………………………. 108
4-9-2- آزمون فرضیه دوّم………………………………………………………………………………………………………. 109
4-9-3- آزمون فرضیه سوّم……………………………………………………………………………………………………… 110
4-9-4- آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….110
4-9-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………111
4-9-6- آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………111
4-9-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………112
4-9-8- آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………..112
4-9-9- آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………..113
4-9-10- آزمون فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………..115
4-9-11- آزمون فرضیه یازدهم………………………………………………………………………………………………….116
4-9-12- آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………………….117
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 120
5-2- نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 120
5-2-1- نتایج متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………120
5-2-2- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برند-ها……………………………………………………………….121
5-3- نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………….122
5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اوّل………………………………………………………………………………………………..122
5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه دوّم……………………………………………………………………………………………….122
5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوّم………………………………………………………………………………………………122
5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………123
5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..123
5-3-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..123
5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………124
5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………….124
5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..125
5-3-10- نتیجه آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….125
5-3-11- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………125
5-3-12- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….126
5-4- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………. 126
5-5- پیشنهاد-ها………………………………………………………………………………………………………………………..128
5-6- پیشنهادات براساس یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………..128
5-7- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….131
5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..132
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 133
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………. 138
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………149
پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS…………………………………………………………………………………… 151
پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL………………………………………………………………………………..153
فهرست جداول
(جدول 2-1) تحول علایق زیست -محیطی………………………………………………………………………………………20
(جدول 2-2) تفاوت انواع دیدگاه های بررسی ارزش ویژه برند………………………………………………………. 53
(جدول 2-3) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………….67
(جدول 2-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اوّل………………………………………………….68
(جدول 2-5) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوّم………………………………………………….68
(جدول 2-6) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوّم…………………………………………………69
(جدول 2-7) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم………………………………………………70
(جدول 2-8) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم………………………………………………..71
(جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………………75
(جدول 3-2) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….75
(جدول 3-3) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق………………………………………………77
(جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه-گیری………………………………………………………………………………….79
(جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………………..83
(جدول 4-2) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل…………………………………………………..84
(جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………….85
(جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………86
(جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد……………………………………………………..87
(جدول 4-6) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت…………………………………………………..88
(جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات……………………………………………………..90
(جدول 4-8) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپزخانه و منزل………….91
(جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری………………..92
(جدول 4-10) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری………93
(جدول 4-11) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی………94
(جدول 4-12) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش…………………95
(جدول 4-13) آزمون كولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش…………………………………………………..97
(جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه………………………………………………………98
(جدول 4-15) ماتریس عوامل چرخش یافته………………………………………………………………………………….99
(جدول 4-16) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش………………………….102
(جدول 4-17) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………103
(جدول 4-18) شاخص های برازش مدل ساختاری……………………………………………………………………….106
(جدول 4-19) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری…………………………………………………………………..108
(جدول 4-20) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز……………………………………109
(جدول 4-21) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز……………………..109
(جدول 4-22) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و اعتبار برند…………………………………………..110
(جدول 4-23) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز……………………………………..110
(جدول 4-24) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز……………………………………………………111
(جدول 4-25) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز……………………………………………..111
(جدول 4-26) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز……………………….112
(جدول 4-27) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز……………………………………..113
(جدول 4-28) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..114
(جدول 4-29) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..115
(جدول 4-30) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..116
(جدول 4-31) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..118
فهرست اشکال
(شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران………………………………………………11
(شکل 2-1): روش های ارزیابی ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………….53
(شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند آکر………………………………………………………………………………………… 55
(شکل 2-3) نمودار شناخت برند کلر……………………………………………………………………………………………56
(شکل 2-4) مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………….59
(شکل 2-5) مدل ارزش ویژه برند فلدویك………………………………………………………………………………….. 60
(شکل 2-6) مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60
(شکل 2-7) مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو………………………………………………………………………………… 61
(شکل 2-8) مدل طنین برند کلر…………………………………………………………………………………………………. 62
(شکل 2-9) مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن……………………………………………………………………………. 63
(شکل 2-10) مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران……………………………………………………..65
فهرست نمودارها
(نمودار 4-1) نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………….84
(نمودار 4-2) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل…………………………………………………………..85
(نمودار 4-3) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………………….86
(نمودار 4-4) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………………87
(نمودار 4-5) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد…………………………………………………………….88
(نمودار 4-6) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت…………………………………………………………..89
(نمودار 4-7) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات………………………………………………………………90
(نمودار 4-8) بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی……………………………………………………………………………101
(نمودار 4-9) آماره معناداری تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………..102
(نمودار 4-10) ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………105
(نمودار 4-11) اعداد معنی داری مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………..106
(شکل 4-12) رابطه اعتبار برند به عنوان واسطه ای بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده سبز….114
(شکل 4-13) رابطه اعتبار برند به عنوان واسطه ای بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز…………115
(شکل 4-14) رابطه ارزش درک شده سبز به عنوان واسطه ای بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز……116
(شکل 4-15) رابطه تصویر برند سبز به عنوان واسطه ای بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز…………..117

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز

کامبیز شاهرودی,امین محمدی آلمانی,امیر پورناصرانی ; مجله: بررسی های بازرگانی ; فروردین و اردیبهشت 1393 – شماره 64 ;
مقاله بررسی عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز – سیویلیکا

بررسی عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۵۴ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی. کد COI مقاله: EMHCONF01_025. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۲۹.۹۸ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۴ صفحه …
عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز – بررسیهای بازرگانی

در واقع، یکی از ضروریات موفقیت در کسب و کار رقابتی عصر حاضر، شناسایی عواملی است که بر ارزش ویژه برند سبز مؤثر هستند. از اینرو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز میباشد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی خریداران محصولات و لوازم خانگی الکترونیکی در سطح شهر رشت را در بر میگیرد. برای انتخاب نمونه …
بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

1 فوریه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل …
مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن | مهوش دانلود

17 فوریه 2018 … هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز، اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران، 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع …
Images for بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

تقاضای پیوسته برای محصولات سبز از ناحیه مصرفکنندگان، شرکتها را مجبور کرده است تا به معرفی خطوط جدید تولید خود که با نگرانیهای زیستمحیطی مصرفکننده مطابقت دارد بپردازند. با این حال، همه سازمانها و شرکتها قادر به دستیابی به بازدههای معنیدار در سرمایهگذاری روی محصولات سبز خود نیستند. این امر معمولا ناشی از عدم توفیق …
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز – پژوهشگاه علوم و فناوری …

6 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد عنوان محصول دانلودی:بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)) را در ادامه مطلب ببینید …
دانلود فایل ( بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)

27 ژانويه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام حضور مشتریان گرامی. شما به صفحه اختصاصی بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده…
ثانا | برترین پکیج بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن …

16 فوریه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. با سلام حضور مشتریان گرامی. شما به صفحه اختصاصی بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل …
خرید آنلاین بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – فرالود

شهرستان سوادکوه به دلیل ویژگیهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بستر مناسبی برای انواع شاخههای توریسم را در خود جای داده است اما تا کنون در این زمینه موفق نبوده است. داشتن برند موفق گردشگری میتواند در افزایش مزیت رقابتی مقصد، جذب گردشگر و در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و جلوگیری از …
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه …

17 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی …
خرید آنلاین بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

17 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. اینک شما با جستجوی ((پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب دانلود پرسشنامه بررسی ارزش …
خرید فایل( پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)

-خرید فایل( بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی) – کاملترین فایل پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک – دانلود فایل کامل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان -برترین فایل فساد مالی و …
گلخانه

17 فوریه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید دانلود پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در …
خرید فایل( پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)

16 فوریه 2018 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان …
برترین پکیج بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – دانلود …

ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارتست از مجموع دارایی های برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد. هر ساله این ارزش توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می شود. در بسیاری از موارد ارزش ویژه برند از ارزش دارائی …
عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

17 فوریه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان …
برترین پکیج بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – دانلود …

بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان مصرف کنندگان است . دانلود بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. کیفیت درک شده برند ارزش درک شده برند سبز پایان نامه ارزش ویژه برند سبز ابعاد …
بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن.
پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

1 فوریه 2018 … خرید آنلاین مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد نام محصول دانلودی: مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی هدف از این مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن …
خرید آنلاین مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

16 فوریه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن …
دانلود فایل کامل بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – فروغ …

ارزیابی مراحل تغییرات مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل – بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام – مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن – پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – سیستم فرمان الکتریکی …
نگین کویر

17 فوریه 2018 … دانلود (بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن). سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. نام محصول دانلودی: بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان مصرف کنندگان است. ادامه مطلب.
دانلود (بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)

8 ژانويه 2018 … دانلود (پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن) on قاموس | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبه صفحه دانلود فایل(پرسشنامه بررسی ارزش ویژه…
قاموس | دانلود (پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)

1 فوریه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد عنوان محصول دانلودی:پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)) را در ادامه مطلب ببینید
دانلود فایل کامل پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

1 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی. شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن …
برترین فایل مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

17 فوریه 2018 … دانلود فایل ( بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن). سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل …
دانلود فایل ( بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)

17 فوریه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. دانلود پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان …
دانلود (پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن) – 98 …

17 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)) را در ادامه مطلب ببینید هدف از این پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات