× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

هدف از این رساله بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان می باشد
دسته بندی پزشکی
بازدید ها 119
فرمت فایل doc
حجم فایل 1034 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

رساله دکترای رشته پزشکی

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

چکیده:
سرطان پستان از شایع ترین سرطان های زنان است که سبب مرگ زنان زیادی می شود. موتاسیون های بسیاری نظیر ازدیاد آنکوژن ها و یا حذف ژن های سرکوبگر تومور در این سرطان شناسایی شده اند؛ در بین آنکوژن ها، erb-B2 که به خانواده EGFR (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی) تعلق دارد در 30%-25% تومورهای پستان با منشاء سلول های داکتال ازدیاد پیدا می کند. (80% سرطان های پستان منشا داکتال دارند.)در بیمارانی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده بیماری می تواند تا حدی با استفاده از یک آنتی بادی مونوکلنال انسانی شده علیه محصول پروتئینی ژن erb-B2 به نام هرسپتین مهار شود.از این رو شناسایی تومورها یی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده اهمیت دارد.روش روتین در شناسایی این تومورها ایمونوهیستوشیمی (IHC) می باشد.
در این مطالعه 50 نمونه از بیمارستان دی جمع آوری شد که بر اساس نتایج IHC، 32% نمونه ها ازدیاد آنکوژن erb-B2 را نشان می دادند.جهت مقایسه RT-PCR و IHC، RNA این نمونه ها استخراج شد و RT-PCR برای آن ها انجام شد که در آن دو جفت پرایمر طراحی شده به طور همزمان ژن erb-B2 را به همراه ژن بتاگلوبین به عنوان کنترل داخلی تکثیر می کردند؛ سپس محصولات RT-PCR بر روی ژل آگاروز برده شدند و شدت باند های مربوط به erb-B2 و کنترل داخلی با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت از مقایسه نتایج حاصله از RT-PCR با نتایج IHC مشخص شد که بازده RT-PCR در تشخیص نمونه های با درجه IHC 3+، 100% و در مورد نمونه های 2+، نیز 100% می باشد. همچنین آزمایش PCR بر روی DNA استخراج شده از بافت توموری و DNA نرمال استخراج شده از بافت فرد سالم انجام گرفت که نتایج مربوط به این آزمایش نیز نتایج بدست آمده از RT-PCR را تایید می کردند.
کلمات کلیدی:

سرطان

داکتال

آنکوژن ها

موتاسیون

سرطان پستان

سرطان های زنان

مقایسه RT-PCR و IHC، RNA

مقدمه:
در پستان نرمال، داکتها و لوبولها بوسیله دو نوع سلول فرش می شوند یک دسته سلول های مسطح که یک لایه ناپیوسته از سلول های قابل انقباض حاوی میوفیلامان ها هستند (سلول های میواپی تلیال ) و روی غشای پایه قرار دارند . این سلول ها در خروج شیر در طی دوره شیر سازی همکاری می کنند و نقش مهمی در حفظ ساختار و عملکرد نرمال لوبول ها و غشای پایه دارند (86). لایه دومی از سلول‌های پوششی کف لومن را فرش کرده است ( سلول های لومینال ).
داکت های انتهایی و لوبولها شیرتولید می کنند ولی سلول های بخشهای دیگر داکت، در تولید شیر نقشی ندارند.منشأ سلول های لومینال و اپیتلیال ، سلول های بنیادی واقع در ترمینال داکت ها در نظر گرفته می شود(6). بخش اصلی بستر پستان از بافت پیوندی فیبروس متراکم مخلوط با بافت چربی تشکیل شده است که همان بستره بین لوبولی است. لوبولها بوسیله یک بستره ظریف احاطه شده اند که بافت ویژه پستان است و خصوصیات پاسخ دهنده به هورمون دارد و دارای تعدادی لنفوسیت می باشد (85).
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:مقدمه 5
1-1- غدد پستانی 6

1-1-1- ساختار پستان نرمال 6

شکل (1-1 )- ساختار پستان نرمال (55) 7
1-1-2- تغییرات پستان در چرخه زندگی 8

1-2 -کارسینومای پستان 10

1-2-1-کارسینوما 10
1-2-2- ریسک فاکتورها 12

1-2-3- سبب شناسی سرطان پستان 16

1-2-5- سرطان پستان غیر وراثتی 19
1-2-5-1-2- تومور ساپرسورها 21
1-2-5-1-4- مسیرهای بقای سلولی و مرگ سلولی 23
1-2-5-1-4-1- تلومراز 23
1-2-5-1-4-2- ژن های وابسته به آپوپتوز 24

1-2-6-1- طبقه بندی کارسینوماهای پستان بر اساس مطالعات میکرواری (از لحاظ ملکولی) 26

1-2-6-1-1-کارسینوماهای ER- مثبت 26
1-2-6-1-2-کارسینومای های ER- منفی 26
1-2-6-1-3-کارسینوماهای Basal-like 27
1-2-6-1-4-کارسینوماهای HER2/neu- مثبت 27
شکل 1-3- نمای شماتیک خانواده HER (90) 28

1-2-7- طبقه بندی کارسینوماهای پستان از لحاظ بافت شناسی 31

1-2-7-1- کارسینوما های در جا و تهاجمی(شکل 1-6 ) 31
شکل (1-5) – کارسینوماهای درجا و تهاجمی (85) 32
فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده 34
2-1- تکنیک های سنجش HER2/neu 35
2-1-1- ایمونوهیستوشیمی (IHC) 35
2-1-2- ساترن و اسلات بلات 37
2-1-3-تکنیک FISH 37
2-1-4- تکنیک CISH ) (Chromogenic in situ hybridization 38
2-1-5- تکنیک ( Enzime – linked immunosorbent assay ) ELISA 38
2-2- وضعیت HER2 و پیشگویی پاسخ به درمان با هرسپتین 40
2-3- HER2/neu فسفریله به عنوان یک مارکرپروگنوستیک و پیش گویی بالقوه 41
2-4- سنجش بخش خارج سلولی HER2 در جریان خون به عنوان تومور مارکر 41
2-5- خلاصه 42
2-2- هدف 43
فصل سوم:مواد و روشها 44
مواد و روشها 44
3-1- استخراج RNA ی كل از بافت 45
3-2- بررسی كمی و كیفی RNA ی استخراج شده 50
3-2-1- UV اسپكتروفتومتری 50
3-2-2- الكتروفورز ژل آگارز (106) 52
طرز تهیه محلول ها و بافرهای مورد نیاز در الكتروفورز : 53
محلول اتیدیوم بروماید (10 mg /ml) 54
مواد و وسایل لازم 55
جدول 3-1 – رابطه درصد ژل آگارژ با اندازه مولكول DNA 58
3-3 تیمار RNAی استخراج شده با آنزیم DNase [149] 58
طرز تهیه مخلوط dNTP از هر یك از نوكلئوتیدها 60
3-5- واكنش PCR [2] 63
3-5-1 طراحی پرایمر: 63
3-5-2- آماده سازی پرایمرهای PCR [2] 66

3-7- استخراج DNA از بافت پستانداران با استفاده از Accuprep Genomic DNA Extraction kit (Bioneer) 70

3-7-1- سنجش غلظت DNA 71
3-9- ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemical (IHC) Techniques 73
فصل چهارم:بحث و نتایج 76
بحث و نتایج 76
4-1- نتایج 77
4-1-1- تعیین کیفیت و کمیت RNA ی استخراجی 77
4-1-2- بهینه سازی واکنش PCR 78
4-1-3- RT – PCR 80
4-2- بحث و پیشنهادات 84
4-2-1- بحث 84
4-2-2- علت انتخاب RT- PCR 85
4-2-4- پیشنهادات 87
منابع 88

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

مقایسه نتایج دو روش ایمونوهیستوشیمی و Real-Time PCR در ارزیابی …

نتایج غیرقابل سنجش، عدم تکرارپذیری و زمان طوالنی از (IHC) ایمونوهیستوشیمی HER-2/neu برای تشخیص تکثیر ژن. اشکاالت عمده … مورد بررسی قرار گرفته و تعداد کپی Real-Time PCR مشخص، با روش IHC تعداد 41 نمونه بافت پارافینه با نتایج مواد و روش ها: … HER-2با بدخیمی و پیش آگهی بد سرطان پستان ارتباط دارد. HER-2.
ژنهایTFRC و ACTB به عنوان ژن مرجع مناسب برای اندازه گیری بیان ژن …

اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺎن آن. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺮدن ﺑﯿﺎن ژن. uPA. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . واﮐﻨﺶ. Q-RT- PCR. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از. Master Mix 2x. از ﺷﺮﮐ. ﺖ. PrimerDesign. در واﮐﻨﺶ. ﻫﺎي. 20. ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮي اﻧﺠﺎم …. دار ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎن ژن. uPA. در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮيﮔﯿ. : ﭼﻬﻞ. ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه ﻫﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﺮﻣﺎل. ﻣﺠﺎور و ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺴﺘﺎن از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ.
بررسی ژن HER3 به روش RT-PCR در نمونه های افراد مبتلا به سرطان …

بررسی ژن. HER3. به روش. RT-PCR. در نمونه. های افراد مبتال به سرطان پستان. مريم. طيبی نيارکی: گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، تهران، ایران …. 6). (. تزاید ژنی یعنی افزایش تعداد کپی یک ناحيه. محدودی از کروموزوم که منجر به ایجاد بيش از. 0. کپی از. ژن. های موجود در آن ناحيه می. گردد . این منجر به افزایش. بيان. ).
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري : ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ژﻧﺘﻴ – مجله علمی – پژوهشی …

ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺗﻮﻣﻮر و ﻳﺎ اﻧﻜﻮژن. ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﻳﻦ اﻣﻴﺪواري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در. آﻳﻨﺪه. اي ﻧﺰدﻳﻚ، اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﺟ. ﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ و ﻫﺪف. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ،. miRNAs. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﺑﻴﺎن. ژن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻦ. ﻧﻘﺶ. miRNAs. در اﻳﺠﺎد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ. ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ،. اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ در. زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و. درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران.
بیومارکرهای تشخیص سرطان پستان-بخش اول – شرکت نوین تشخیص

21 ا کتبر 2017 … در حال حاضر ماموگرافی و سونوگرافی به طور معمول در میان روشهای مختلف برای غربالگری سرطان سینه به طور عمده استفاده میشود. … بیومارکرهای مهم در سرطان سینه شامل ژنهای مختلف و انکوپروتئین HER-2/neu میباشد. … فاکتورهای پیش آگهی دهنده برای تشخیص بیمارانی که ریسک بالایی برای بدخیمی های سینه دارند.
در ژنتیک سرطان – دانشکده فناوریهای نوین پزشکی – دانشگاه علوم …

های ژنی در عملکرد داروها و اختالف پاسخ افراد مختلف به آنها نگرش نوینی. را در روند دارو درمانی و جلوگیری از ایجاد عوارض را در علوم. پزشکی نوید میدهد. تشخیص و …. Real Time PCR. کاهش بیان ژن های. TP53. و. P21. را در نمونه بیماران سرطانی نشان داد و با. توجه به اهمیت بررسی های مولکولی میزان بیان ژن های سرکوب کننده تومور در تشخیص  …
(Biochemistry Froum): نقش آنزيم در سرطان (اتاق عمل-1-فردوس …

ميزان بيان mRNA آنتي ژن اختصاصي پروستات با تکنيک RT-PCR ، فعاليت نسبي آنزيم تلومراز با روش TRAP Assay , پروتئين آنتي ژن اختصاصي پروستات با تکنيک کيميو … نتايج: با بكار گيري روش TRAP فعاليت نسبي آنزيم تلومراز در تمام نمونه هاي سرطاني مبتلا به سرطان پستان مثبت ارزيابي شد.
بررسی بیان نسبی ژن BIF-1 در تومور سرطان پستان و بافت های نرمال …

هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت بیان نسبی ژن BIF-1 در بافت انسانی تومور مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با بافت نرمال اطراف تومور به روش Real-Time PCR می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 50 نمونه ی حاصل از زنان مبتلا به سرطان پستان و 50 نمونه کنترل نرمال اطراف تومور که در سال 1393 به بیمارستان های …
MicroRNAs بعنوان مارکرهایی جدید در سرطان سینه

برخلاف الگوهای RNAپیامبر،mRNA ، این امکان نیز وجود دارد که با استفاده از آنالیز بیان miRNA بتوان تومورهای بسیار کم تمایزیافته را با موفقیت طبقه بندی نمود. این موضوع استفاده- های کلینیکی مهیجی دارد، که در آن بیان miRNA می تواند نمونه بافتهای بسیار کم تمایزیافته ای را بدرستی تشخیص دهد، که منشا هیستولوژیک …
1394 گزارش عملکرد کمیته اخالق پزشکی دانشگاه تربیت مدرس سال

رسایی. بیان و تخلیص آنتی. ژن پیرووات کیناز ام. 2. توموری بریده شده نوترکیب انتخاب شده به. روش. In silico. و تولید و شناسایی آنتی. بادی. مونوکلونال برعلیه آن … جاوید صدرایی. بررسی فراوانی و تعیین ژنوتیپ توکسوپالسما. گوندی در نمونه. های بافتی جوندگان منطقه. جنگل گلستان با استفاده از ژنهای. SAG1,. SAG3, GRA6.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎن ژن ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن آﻟﻔﺎ در ﺳﻄﺢ

ﻫــﺎي. ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ زﻳﺮﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن. ﻫﺎ. ﺑﺎ وﺟـﻮد. ﺑﻴـﺎن ژن در ﺳـﻄﺢ. RNA. ،. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. 92. ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪ. ﺧﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و. ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﻳﻤﻴﻨﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ آن. ﻫﺎ ﮔﺮدآوري . ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژن ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن روي. RNA. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از اﻳـﻦ. ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﻴﻢ. ﻫﺎ ﺑﺎ روش. RT-PCR. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
سرطان سینه (قسمت دوم) – تجهیزات آزمایشگاهی – تجهیزات پزشکی

9 ا کتبر 2016 … برخی از این تستها برای بررسی سرطان پستان بر روی نمونه خون بانوان انجام میشوند و برخی دیگر بر روی نمونههای سلولی و یا بافتهای سرطانی صورت میپذیرند. خطر ژنتیکی: … در 20 تا 30 درصد سرطانهای بدخیم سینه، ژن HER2/neu تکثیر یافته و پروتئین آن بیش از حد بیان میگردد. این تومورها به داروهایی جواب …
Production and Characterization of Anti-Her2 … – ResearchGate

داخل سلولی به هسته شده و باعث تغيير در فعاليت ژنها میگردد .)19 ،15(. رایجترین روش آزمایشگاهی برای تشخيص سرطان پستان،. در بافت سرطانی است. از نظر آسيبشناسی، Her2 بررسی بيان. نه تنها مورفولوژی و آسيبشناسی بافت، جهت تشخيص سرطان. در آزمون Her2 پستان حائز اهميت است، بلکه بيان تومور مارکر. ، صحت تشخيص را …
بررسی تغییرات بیان ژن های PTEN و NKX3.1 در نمونه های بافت تومور …

Real Time PCR پروسـتات بیـامران مبتـال به هایپر پالزی خوش خیم ورسطان پروسـتات بـا روش مولکولـی. را میان 2 گروه هایپرپالزی خوش خیم و تومور پروسـتات نشـان NKX3و1. PTENبررسـی نتایـج حاصـل ، اختـالف معنادار سـطح بیـان ژنهـای. در موارد بدخیم و تومور پروسـتات در مقایسـه با مواردهایپرپالزی خوش PTEN و NKX3.1 ( و در حقیقت …
بررسی ارتباط میان بیان ژن BRCA1 و وضعیت پاتولوژیک تومورهای …

و داده ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﻋﻠـﯽ اﻟﺨﺼـﻮص. درﺟﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﮐﺎر. : ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺎن ژن. BRCA1. در. 27. ﺑﯿﻤﺎر. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻪ از روﺷﻬﺎي. RT-PCR. و …. در ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي ﺗﻮﻣـﻮر، ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫـﺎ و ﭘـﺮوب ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار. Primer Express software version 3.0. (Applied Biosystems). ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ روي دﺳــﺘﮕﺎه. ABI 7500. ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. (. ﺟﺪول. ).1.
مجموعه چکیده مقاالت و سخنرانی های – انجمن سرطان ایران

27 ژانويه 2015 … carcinoma of the head and neck (SCCHN): in combination with radiation therapy (RT) for locally advanced (LA) disease or with ….. نظر به اهمیت پیشگیری در برنامه جامع کنترل سرطان و به منظور بررسی روشهای کاهش عوامل ….. شناسايي ژن هاي مؤثر در تعيين پيش آگهي و عود سرطان پستان در زنان ايراني. 50. Gene …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات