× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از دیدگاه مشتریان در شرکت فرآورد ههای لبنی پگاه تهران میپردازد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 99
فرمت فایل pdf
حجم فایل 687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

(مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران)
چکیده
در بازارهای رقابتی امروز، یکی از دغدغ ههای اصلی شرک تها حفظ مشتریان است، زیرا حفظ مشتریان موجود م یتواند بسیار کم هزین هتر از جذب مشتریان جدید باشد. بازاریابان معتقدند ک ه محصول جدید با نام تجاری تعمی میافته به طور مطلو بتری توسط مصر فکننده ارزیابی م یشود. این نتیجه م یتواند بسته به جایگاه و ارزشی که برند موجود در بازار دارد متفاوت باشد بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از دیدگاه مشتریان در شرکت فرآورد ه های لبنی پگاه تهران میپردازد. برای این منظور از یک نمونه 243 نفری از مشتریان استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار انداز هگیری پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داد هها و آزمون فرضی هها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است و نتایج این پژوهش نشان م یدهد ارزش ویژه برند، بر ارزیابی بسط برند مؤثر است و تناسب محصول بسط یافته با برند مادر بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند تاثیر دارد ولی نوگرایی مصرف کننده بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند تاثیر ندارد.
کلیدواژه ها
برند
بسط برند
ارزش ویژه برند
تناسب

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخهای مصرفکنندگان – دانشگاه شاهد

10 نوامبر 2013 … ارزش. وﻳﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. اﺳ .ﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﻮﻳﻞ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ. 2013(. ) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿـﺮ. از. ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪف، ﻛـﺎرﺑﺮدي …. را. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا در. ﻧﻬﺎﻳـﺖ،. ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ارزش. ﻳﻚ. ﺑﺮﻧﺪ. در. ﺑﺎزار. از. ﻃﺮﻳﻖ. اﻗﺪاﻣﺎت. و. 1 . Brand equity. واﻛﻨﺶ ﻫﺎي. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ].5[. در.
مقالات ISI ارزش ویژه برند : 83 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

ارزش ویژه برند باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می شود، هزینه فعالیت های ترفیعی را کاهش می دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و …. بررسی نگرش نسبت به سه مقصد آمریکای جنوبی در بازار در مسافت های طولانی نوظهور با استفاده از مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده ( CBBE).
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم …

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند. تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از دیدگاه مشتریان در شرکت فرآورد ههای لبنی پگاه تهران میپردازد. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند. دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: ۶۸۷  …
پایان نامه تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف …

پایان نامه تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی چکیده: در این … یک برند قوی با ارزش ویژه مثبت، مزایای متعددی مانند حاشیه های سود بالاتر، فرصتهای تعمیم برند، اثربخشی ارتباطات قویتر، ترجیح و قصدهای خرید بالاتر مصرف …
بررسی تأثیر عناصرنام تجاری بر نگرش و رفتار مصرفکنندگان …

ارزیابی و ادراک مصرف کنندگان از نام تجاری، مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را شکل می دهد و هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرفکنندگان بیشتر باشد ، شرکت می تواند منافع بیشتری … پژوهش حاضر به تجزیه وتحلیل تأثیر ابعاد ارزش ویژه و عناصر نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تعمیم نام تجاری، می پردازد.
برند ویژه ارزش از طریق نقش کننده رفتار مصرف بر بازاریابی آمیزه …

57. *. نویسنده مسؤول. Idea.research@yahoo.com. بررسی تاثیر عناصر. آمیزه. بازاریابی. بر. رفتار مصرف. کننده. از طریق نقش. ارزش. ویژه. برند. مجتبی فخاری. 1 …. نشاده. اسات. ) Pappu et al 2006; Whitelock and. Fastoso, 2007; Broyles et al. , 2010. (. در. بازارهای. جهانی. ارزیابی. ارزش. ویاژه. برناد. یاك. ف الیات. پیچیااده. اساات. ).
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ

2 نوامبر 2013 … ارزﻳﺎﺑﻲ اﺑ. ﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﻮن ﻗﺮار …. ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ از دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه. اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ✓. ﻛﺎﭘﻔﺮر. 2. ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ. دارد و ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ. را ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﻲ از.
ﺑﺮﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼ – پرتال جامع علوم انسانی

9/8/87. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 25/9/87. ﻣﺠﻠﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه. (. ﺷﺶ. ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان). ∗. دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ….. 4) ﻧﯿﺰ. ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و. ﮐﯿﻔﯿﺖ درک ﺷﺪه را ﺑﺮای ارزﺷﯽ. وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﮔﺮدد. وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. : وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﺎم و.
بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه …

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه برند میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر هدف پژوهشی تحلیلی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری شامل مشتریان و مصرفکنندگان شکلات در آذربایجان شرقی و نمونه آماری نیز به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود برابر 384 نفر برآورد …
نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا …

8 ژوئن 2012 … هدف از این مقاله بررسی نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی آسیا می باشد. یکی از …. ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری هنگامی رخ میدهد که مشتری آگاهی و آشنایی زیادی نسبت به برند داشته باشد و برخی از نشانه ها و تداعیهای منحصر به فرد، قوی و مطلوب برند را به خاطر آورد. ۴٫ تداعی، …
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف اﺛﺮ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزﯾﺎ – کاوشهای مدیریت …

ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري. (. SEM. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ. ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ارزش. وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕـﺮش. ﻣﺼـﺮف. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﺑﺮﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و. ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل آﮐﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ ارزش. وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮش. ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﺮﻧﺪ دارد . اﯾـﻦ. در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ و وﻓﺎداري. ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ.
رفتار مصرف کننده – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اهمیت شخصیت برند و تاثیر آن با رفتار مصرف کننده بطور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی داشتن از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب رابطه با رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مصرف کننده برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن بررسی ارزیابی تاثیر …
تاثیر تعمیم بر تصویر برند با بررسی متغیرهای وابسته به برند …

30 آگوست 2012 … به طور مشخص مقاله به بررسی متغیرهای مرتبط با برند مادر و چگونگی تاثیر گذاری برندهای تعمیم یافته بر برند مادر پس از تعمیم می پردازد. …. لاسار و دیگر همکارانش ( ۱۹۹۵) مقیاسی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری که درآن از بعد تصویر با عنوان تصویر اجتماعی یاد می شود، این نوع تصویر به عنوان …
عنوان مقاله: نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های …

چکیده: هدف از این مقاله بررسی نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی آسیا می باشد. یکی از مطلوبیت های مشتری …. ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری هنگامی رخ میدهد که مشتری آگاهی و آشنایی زیادی نسبت به برند داشته باشد و برخی از نشانه ها و تداعیهای منحصر به فرد، قوی و مطلوب برند را به خاطر آورد. 4.
تصویر برند برند مبتنی بر مشتری بر ویژه تأثیر ارزش ستاره استان …

كردن. برندگرایش. دارند . در این مقاله تأثیر ابعاد ارزش. ویژه. برند. 1. بر تصویر برند. 1. مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیق حاضر،. از. نظر. 1. Brand equity ….. تشخیص مصرف. كننده، به یاد آوردن، مهم بودن، آگاهی، حیطه دانش. ، یادآوری عملکرد برند. ها همانند نگرش. نسبت به برند است. آ. گاهی از برند در تصمیم گیر. ی مشتری به وسیله …
نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در اصفهان …

دهان. به. دهان. )شفاهی(. است. ازآنجاکه. مصرف. کنندگان. بسیاری از. محصوالت. ،. وبه. یژه . در حوزه خدمات. نم. ی. توانند. قبل از بازدید و. به. اصطالح. مصرف مورد. ارزیابی. قرارداد. ،. ازا. ین. رو. لزوم توجه به نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در بهبود و ارتقا. ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، از عوامل مؤثر در جذب و حفظ گردشگران به منطقه. گردشگری.
بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه …

ارتباطات بازاریابی و فعالیتهای تبلیغاتی رسانهای و غیر رسانهای را میتوان از دسته عواملی برشمردکه برقدرت برند تاثیر گذاشته و با ارزش ویژه برند به شدت ارتباط تنگاتنگ دارند (ها و همکاران ، 2010: 57-55). ارزش ویژه برند، فاکتور بسیار مهمی است که فرایند تصمیمگیری خرید مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد و ابزاری در جهت …
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه …

23 مه 2015 … ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ﻧﺸـﺎن. ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. ﮐـﻪ اﺑﻌـﺎد ارزش وﯾـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ. ؛. ﻣﺜـﻞ. آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧ. ﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ. ادراك. ﺷﺪه. و ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و. ﻧﮕــﺮش ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑــﻪ ﻃــﻮر اﺳﺎﺳــﯽ. ﺗــﺄﺛﯿﺮ. ﻣﯽ ….. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﮐﻠﯽ. از. ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ ﯾـﺎ ﺑﺮﺗـﺮي. ﺑﺮﻧـﺪ. داﻧ. ﺴـﺖ. 15[. ] زاﯾﺘﻬـﺎم. ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ادراك. ﺷﺪه. را ﻗﻀﺎوت ذﻫﻨـﯽ. ﻣﺼـﺮف . ﮐﻨﻨـﺪه. در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺎﻟﯽ. ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮي ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼـﯽ.
گزارش برند – سازمان توسعه تجارت

ﻧﺎم ﮔ. ﺬاري ﻣﺤﺼﻮل و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪ. 14. 8 -1 -. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري. 14. 8 -2 -. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم ﺗﺠﺎري. 14. 8 -3 -. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ. 14. 8 -4 -. رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري. 15 … ارزش ﻧﺎم ﺗﺠﺎي. 23. 13-2-. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺪ. 24. 13-3-. روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ. 24. 13-4-. ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزش ﮔﺬاري. 25. 13-5-. ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ارزش ﺑﺮﻧﺪ. 25. 13-6-. ردﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ.
آذر دروﯾﺸﯽ ﺑﯿﮋن دروﯾﺸﯽ

ﻫﺎی ﻣﻮ ﻓﻖ و ﮐﺎرآ ﻣﺪ ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی اﺛﺮﲞ ﺸﯽ و. ﲠﺮه. وری از ﲨ ﻠﻪ ارزش و ﯾﮋة ﺑﺮ ﻧﺪ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار. دا. ده. اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷﯽ. ارزش وﯾﮋ. ة. ﺑﺮﻧﺪ. ﻣ ﺒﺘﲏ ﺑﺮ ﻣ ﺸﱰي. ﺑﺮ روی … ﻣﺤﻘﻘـﺎن داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ. ارزش وﯾﮋة ﺑﺮﻧﺪ را از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده. اﻧﺪ: دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ و دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ. ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪه. از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ، ارزش وﯾﮋة ﺑﺮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ارزش ﺑـﺎزاري داراﯾـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ – چشم انداز مدیریت بازرگانی

6 آوريل 2010 … ﻫﺎﺳﺖ . از اﯾﻨﺮو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺠﺎري. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺑﺮ ا. ﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي، ارزش،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ، اﺣﺴﺎس، اﻋﺘﻤﺎد، و ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎزي و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮاﮐﺲ و ﭼﺎپ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ.
اصل مقاله (7954 K) – مدیریت برند

تاثیر دلبستگی عاطفی مشتریان بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی کیفیت رابطهای و رفتار شهروندی برند در بازار صنعتی ا ۹۷. تاثیر … بنابراین، پژوهش حاضر در پی بررسی ادراکات مشتریان از عواملی است که در ساخت. برندها در ….. پژوهشها پیشین عموما بر ارزش ویژه برند در بازارهای مصرف کننده نهایی تمرکز داشتند .
تأثیر برند بر رفتار مصرف کننده – مقالات – Conference.ac

امروزه، هویت نام تجاری، همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزشآفرینی میکند ازاینرو ارتقای نام تجاری در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است. از نظر مصرفکننده، نام تجاری، معرف پایه و اساس یك انتخاب مطمئن و مطلوب است لذا مدیریت مناسب نام تجاری دررسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان،
ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ در اي ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘ – ترویجی مدیریت …

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تبلیغات رسانهای بر ارزش ویژه برند، در صنعت پوشاک ورزشی کشور صورت گرفته است. روش. تحقیق از …. تاثیرگذار است. داشته، به این مفهوم که اثرگذاری تبلغات بر روی نگرش. ناظمی (۲۰۱۳) در تحقیق خود نشان داد که تبلیغات تاثیر. مصرف کنندگان، پیامهای بسیاری را برای رفتار مصرف کننده دارد.
ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮم ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻠﺮ در ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان : ﻃﻨﻴ

ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﻮت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻃﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻧـﺪ آن اﺳـﺖ . در اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻨﻴﻦ. ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ. ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻫﺮم ارزش وﻳـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ. ﻛﻠﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ….. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ارزش وﻳـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ ﻟـﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﻲ از دﻳـﺪ. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم داد . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن اﻟﮕﻮ. ي. ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ آﻛﺮ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﭼﻮن وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ.
مفاهیم و واژگان کلیدی در مدیریت برند (2) – گروه بازاریابی چارسو

30 ژوئن 2015 … در واقع ارزیابی برند کند وکاوی برون سازمانی در این باره است که برند برای مصرف کنندگان چه معنایی در بردارد ( از طریق گروه های کانونی و دیگر فنون … درک ذهنی از ارزش ویژه برند به پذیرش برند از طرف مصرف کنندگان معطوف بوده و در مدیریت برند از لحاظ راهبردی بســیار ارزشمند است مصرف کنندگان کسانی هستند …
Noormags-بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه …

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺁﮐﺮ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ« ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ( : ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎﺭ ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯼ؛ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﻋﺎﺑﺪ ، ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ :: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ :: ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﯿﺮ -1391 ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 53 ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ( ﺍﺯ 61 ﺗﺎ 71 ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/896254 : ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ : ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺷﻬﺒﺎﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ …
بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به …

اصلی این تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی وفاداری … با تعمیم برند موجود به محصوالت …. برند. در ارزیابی ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان. برخالف دیدگاه مالی خود برند دارای ارزش نیست. ،. بلکه. باید توسط مصرف کنندگان ارزش گذاری شود . در این شیوه ارزیابی قدرت برند …
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳ – ResearchGate

ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. (. ﮐﻠﺮ،. 1993. ). آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ ﯾﺎدآوري ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ. ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،. در ﻣﯿﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي آﮔﺎﻫﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر …
لیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – موسسه آموزش عالی نیما

۵۶, عاطفه مسلم زاده, بررسي ارتباط بين ابزارهاي بازاريابي سبز و رفتار خريد مصرف کنندگان (مطالعه موردي:مصرف کنندگان استان مازندران), دکتر باقری, سازور. ۵۷, صفورا هاشمی نسب گرجی, تاثير بازاريابي رابطه مند بر روي ارزش ويژه برند در بانک (مورد مطالعه:شعب بانک ملي شهرستان بهشهر), سازور, دکتر حسینی. ۵۸, مهرداد باب شهمیری …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات