× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (MA)

موضوع
بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

دسته بندی حسابداری
بازدید ها 102
فرمت فایل docx
حجم فایل 420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول. 3

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرروت انجام تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- اهداف آرمانی.. 8

1-4-2- اهداف كلی.. 8

1-4-3- اهداف ویژه و كاربردی.. 9

1-5- فرضیه‌های تحقیق. 9

1-6- روش تحقیق. 10

1-7- قلمرو تحقیق. 10

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 11

1-7-2- قلمرو مکانی.. 11

1-7-3- قلمرو زمانی.. 11

1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم. 11

فصل دوم. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران. 14

2-3- كیفیت در حرفه حسابرسی.. 18

2-4- كیفیت: تصویر خرد، تصویر كلان. 19

2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. 19

2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. 20

2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. 21

2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. 22

2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. 23

2-6-2- سیستم کنترل کیفیت‌ 24

2-7- حسابداری.. 25

2-8- حسابرسی.. 25

2-9- گزارشگری مالی.. 25

2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. 26

2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی.. 26

2-12- نقش حسابرسی.. 27

2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. 27

2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. 28

2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. 28

2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28

2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. 28

2-15-1- تضاد منافع. 29

2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت.. 29

2-15-3- پیچیدگی.. 29

2-15-4- عدم دسترسی مستقیم. 31

2-16- سابقه انجام تحقیقات.. 31

2-16-1- تحقیقات داخلی.. 31

2-16-2- تحقیقات خارجی.. 32

فصل سوم. 41

3-1- مقدمه. 42

3-2- روش تحقیق. 42

3-3- گروه‌های استفاده كننده از خدمات حسابرسی.. 44

3-4- استاندارد کنترل کیفیت 1. 45

3-4-1- كلیات.. 45

3-4-2- اجزای سیستم كنترل كیفیت (همان ماخذ) 45

3-4-3- مسئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ) 46

3-4-4- الزامات اخلاقی (همان ماخذ) 47

3-4-5- استقلال (همان ماخذ) 48

3-4-6- پذیرش یا ادامه كار (همان ماخذ) 50

3-4-7- منابع انسانی (همان ماخذ) 53

3-4-8- تعیین گروه كاری (همان ماخذ) 54

3-4-9- اجرای كار (همان ماخذ) 55

3-4-10- مشاوره (همان ماخذ) 57

3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ) 58

3-14-12- بررسی كنترل كیفیت كار. 58

3-4-13- نظارت (همان ماخذ) 59

3-5- ابزار اندازه گیری.. 62

3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه) 63

3-7- جمع‌آوری اطلاعات.. 63

3-8- تهیه پرسشنامه. 64

3-9- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. 64

3-10- اعتبار (روایی) پرسشنامه. 65

3-11- روش توزیع پرسشنامه. 65

3-12- معایب پرسشنامه. 65

3-13- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66

فصل چهارم. 67

4-1- مقدمه. 68

4-2- توصیف نمونه. 68

4-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

4-4- متغیرهای مورد مطالعه. 70

4-5- آمار توصیفی.. 71

4-6- آمار استنباطی.. 75

4-6-1- آزمون تحلیل عاملی.. 75

4-7- آزمونهای همبستگی.. 77

4-8- آزمونهای رگرسیون. 81

4-8-1- آزمونهای رگرسیون خطی ساده 81

4-8-2- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 85

4-8-2-1- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان) 85

فصل پنجم. 87

5-1- مقدمه. 88

5-2- خلاصه تحقیق. 88

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. 90

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

5-5- خلاصه فصل پنجم. 95

فهرست منابع و مآخذ. 96

پیوست‌ها 100

چكیده انگلیسی: 108

چكیده

بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت

صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور میباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده كنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه كننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده كنندگان است و از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظر و پاسخ گویی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از دیگران باحسن شهرت، قابلیت حرفه‌ای و سیاستهای عملیاتی خود میتوانند از عهده این پاسخ گویی وریسك برایند. لذا استقرار سیستم كنترل كیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی كه پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است كه “آیا استقرارسیستم كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟”

روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت كتابخانه‌ای و میدانی است. از كتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریك و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه‌های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای كرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spssمی باشد.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه كلیه اجزای كنترل كیفیت مطرح شده در استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت می‌شود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با كیفیت حسابرسی صورت‌های مالی می‌باشد بطوریكه با افزایش رعایت سیاست‌ها وروشهایی اجزای كنترل كیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش می‌یابد.لذابا توجه به اینكه واحد كنترل كیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد كنترل كیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.

واژگان كلیدی: سازمان حسابرسی، استاندارد كنترل كیفیت، مسئولیت‌های مدیریت، الزامات اخلاقی، پذیرش وادامه كار، منابع انسانی، اجرای كار و نظارت

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش …

26 دسامبر 2017 … تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A). موضوع: بررسی تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل. چکیده پایان نامه : بهبود کیفیت ضامن بقا …
بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از …

واژه های کلیدی: حسابرسی مستقل صورتهای مالی، حق الزحمه حسابرسی، متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس، متغیرهای خاص کار حسابرسی. مقدمه. مطالعه عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حایز اهمیت است . حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باکیفیت کار حسابرسی مالی …
تحقیق تجربی از نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون های تحلیلی

یافتههای تحقيق حاكي از آن است كه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمونهاي تحليلي، تحت تاثير صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مورد رسيدگي قرار میگیرد. …. مقاله دكتراي خود به بررسي تاثير اقلام حسابرسي نشده بر اجراي آزمونهاي تحليلي پرداخت، يافتههاي او نشان ميدهد كه سوءگيري انتظاراتي حسابرس نسبت به ماندهها ميتواند بر كيفيت …
بررسـی عوامـل مؤثر بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهـای مالی دسـتگاه

28 مه 2016 … اجرایـی، در پـی بررسـی اثـر سـه دسـته از عوامل بـر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهـای مالی. دسـتگاه هـای اجرایـی مـی … رو تحلیـل و تبییـن نظـام کنترل مالی حاکم در بخش عمومی کشـور ، شـناخت نارسـایی ها و مشـکالت …. داخلی از دیدگاه حسابرسـان مسـتقل و تأثیر آن بر عملیات حسابرسـی سازمان حسابرسـی ایران« در پی.
اصل مقاله

6 جولای 2010 … ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ا. ز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ارﺷﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ. 64. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿك ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨﻲ داري در درک ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﯾﺴک ﮐﻨﺘﺮل و رﯾﺴک ﻋﺪم ﮐﺸﻒ در دو ﮔﺮوه. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. (. ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ. ) و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﺎت …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد واحد …

25, بررسی نقش و کارکرد روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در میزان رضایت شغلی کارکنان, عبدالحمید بنچاری, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ….. 192, بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر اهداف (زمان،هزینه،کیفیت،عملکرد) و شاخص های تکمیلی ساخت پروژه های تونل سازی, محسن فلاح, دانشکده فنی و مهندسی, عمران …
بررسی رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر …

حسابرسی مبتنی بر ریسک پاسخ گسترده ای به تقاضا برای حسابرسی. اثربخش و کارا پس از رسوایی های سال های اخیر در سراسر جهان بوده است. نقطه شروع. برای رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک، تعیین سطح کلی خطر است که حسابرس هنگام بیان. اظهار نظر حسابرسی درباره صورتهای مالی آماده پذیرش آن است. رویکرد حسابرسی مبتنی …
دانلود بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای …

27 ژانويه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید دوست گرامی سلام .برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
اصل مقاله (3107 K) – مطالعات تجربی حسابداری مالی

کیفی قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی است. این بررسی در دو. مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار حسابرسی صورت پذیرفته است. … فرضیههای تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری. پژوهش شامل سرپرستان و حسابرسان ارشد شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان. حسابرسی بود.
بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر …

همانطور که مشهاده می کنید فایل بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل ,, سازمان حسابرسی,استاندارد كنترل كیفیت, مسئولیتهای مدیریت, الزامات اخلاقی, پذیرش وادامه كار, منابع انسانی, اجرای كار و نظارت.
اصل مقاله (7103 K) – پژوهش های تجربی حسابداری

عوامل مهمی هستند که بر ارزش شواهد اثر گذار می باشند. بنابراین ملاحظه می شود که تمامی. این عواملی، افزایش قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی را به دنبال دارد. با توجه به این که ارائه اظهارنظر حرفه ای حسابرسی نسبت به مطلوبیت کلی صورتهای مالی. به عنوان یک مجموعه واحد در قالب گزارش حسابرسی منظور می شود، حسابرس می بایستی.
تاثیر تیپ شخصیتی بر قضاوت حرفه ای حسابرس در تخصیص بودجه …

بخش بزرگی از حسابرسی، اظهارنظر بر مبنای قضاوت حرفه ای است. … تاثیر دارد یا خیر؟ جامعه آماری این تحقیق حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی کشور و. نمونه مورد بررسی شامل ۱۸۴ عضو از جامعه است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه … صورتهای مالی به دلیل آن که مستقیما بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، از اهمیت بسیار.
بررسی تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر …

19 فوریه 2018 … دسته: حسابداری. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 420 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 142. بررسی تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل. فهرست مطالب. چکیده 1. فصل اول. 3. 1-1- مقدمه. 4. 1-2- بیان مسئله. 4. 1-3- ضرروت انجام تحقیق. 6.
چكيده:

هر چه فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، سودمندي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه واحدهاي تجاري …. در تحقيق حاضر ،از بين عوامل مختلف موثر بر گزارشگري مالي، رابطه بین ویژگی های زیر با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت مورد بررسي قرار گرفته است:.
اصل مقاله – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و …

8931. تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل. های داخلی بر سطح اعتماد. استفاده. کنندگان از صورت. های مالی. زهرا گل. علیزاده فروتقه. دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، …. حسابرسان در برنامه. ریزی و اجرای. عملیات حسابرسی کمک. نماید. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که تا چه میزان. مهمترین هدف سازمان بورس از تصویب دستورالعمل …
کارایان نیک فکر | 200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی – بخش اول

200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی بخش اول | نکات کلیدی حسابرسی | نکات مهم حسابرسی | حسابرسی. … حسابرسی رعایت توسط حسابرس مستقل، به صورت یک پروژه جداگانه یا همراه با حسابرسی صورت های مالی انجام می شود. 20. … بر اساس استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و ارزیابی نماید.
دانلود فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت – انجمن حسابداری …

نويسنده. صفحه. بررسی رابطه بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق. بهادار. و کیفیت حسابرسی. فخرالدین محمدرضائی. مهدی محمدرضائی. 1. تورش …. این دیدگاه بیشتر بر. تخصص و دانش حسابرس در کشف تحریفات موجود در. گزارشات مالی صاحبکار تاکید می کند. بنابراین چنین. تخصصی می تواند کیفیت حابرسی و  …
اصل مقاله

اﺳﺖ . در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ. ﻛﻪ. ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎﻟﻲ. آن. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ. ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺴ. ﺘﻘﻞ. ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮ. ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل آن از ﺳﻮي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم. اﺟﺮاﻳﻲ …. و ﻛﻨﺘﺮل . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. داﺧﻠﻲ در. ﺧﺼﻮص راﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ. و ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻫﺎ. ي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ. ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف. ﻫﺎي. راﻫﺒﺮدي، ﻋﻤﻠﻴﺎ. ﺗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨ. ﺪ. ﺧﺪﻣﺎت. اﻃﻤﻴﻨﺎن. ﺑﺨﺸ. ﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . .2.
اصل مقاله (690 K) – حسابداری دولتی

کسب اطمینانی معقول از گمراه کننده نبودن صورتهای مالی است، لذا. کاهش ریسک حسابرسی به حداقل سطح ممکن می تواند از جمله. اولویت های اصلی هر حسابرسی به شمار آید. هدف این تحقیق،. بررسي نگرش جامعه حرفهای حسابرسی ایران نسبت به خطر. حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از: حسابداران رسمی شاغل در سازمان …
خدمات حسابرسی – شرکت مبتکران نیک حساب

حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن و استفاده از منابع سازمان ارزیابی و گزارش می کند. انجمن حسابرسان داخلی (IIA) … شرکت را بررسی و ارزیابی نماید. کسب شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنایی برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، در ارتباط با استانداردهای اجرای عملیات است.
500 K – دانش حسابداری

بررسی عوامل اثر گذار بور. کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابدار. ا. ن رسمی. است. جامعۀ آمواری. پوژوهش. ،. کول. اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه. ی حسابرسی. است … حسابرس و عوامل اجرای کار. ؛. از بین عوامل خروجی. ،. وجود کنترل. های داخلی و از. بین عوامل محیطی. ،. وجود حاکمیت شرکتی، بیشوترین اثور را بور. افوزایش کیفیوت.
کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی – توسعه مهارت های فردی …

12 ا کتبر 2017 … چ- ” نظارت“ – فرآيند بررسي و ارزيابي مستمر سيستم كنترل كيفيت مؤسسه، شامل بازبيني متناوب موارد انتخابي از كارهاي تكميل شده، كه براي قادر ساختن مؤسسه به كسب اطمينان معقول از اجراي اثربخش سيستم كنترل كيفيت آن، طراحي شده است. ح- ” شريك“ – هر عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه به طور تمام وقت منحصراً …
ﻣﺤﻮر اﺧﻼق ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮرد رﻫﺒﺮي از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ادراك ﺣ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن. از. رﻫﺒﺮي. ﻣﻮرد. اﻋﺘﻤﺎد. و. ﻓﺮﻫﻨﮓ. اﺧﻼق ﻣﺤﻮر ﺑﺮ رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه. ي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 3. ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎس و دﺷﻮاري در ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﻪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ … ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. ي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ. رﻓﺘﺎر. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ …
1751- Homayon & GHaem & Zamani.indd

بدین ترتیب ، حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند، بلکه باید در رسیدگی و اعتباردهی صورتهای مالی نیز مستقل به نظر آیند. پیرامون خدمات غیر حسابرسی مؤسسههای حسابرسی، بحثهای فراوانی وجود دارد. عقیده رایج بر این است که خدمات غیر حسابرسی. ممکن است استقلال حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، برخی دیگر  …
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻔﻬﻮم اﻫﻤﻴﺖ د

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺄﺛﻴﺮ. اﻫﻤﻴﺖ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ. ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت، ….. ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ در ﺻـﻮرت. ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ. ” ﺑﻴـﺎن. ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، در ﻛﺸﻒ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺤﺮﻳﻒ. ﻫﺎي ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ در ﺑﺮآوردﻫـﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ . . 3.
فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت مالی. شماره بازیابی: 7. عنوان: بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت بر ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. استاد راهنما: علی جهانخانی … حسابداری. شماره بازیابی: 18. عنوان:بررسی تحلیل نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش توزیع صنعت برق. استاد راهنما: صدرا میر محمدی. استاد مشاور: بهروز درّی …
حسابداری و حسابرسی – كنترل كيفيت كار حسابرسي

فرايند بررسي عمليات حسابرسي، به ويژه در حسابرسيهاي بزرگ و پيچيده، ممكن است مستلزم استفاده از ساير كاركنان (غير از اعضاي گروه حسابرسي) براي اجراي پارهاي روشهاي اضافي، پيش از صدور گزارش حسابرس باشد. تاريخ اجرا 18 . اين بخش براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن منتهي به 29 اسفند 1378 يا پس از آن ميباشد،  …
ﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﺖ ﯿﻔﯿ ﺑﺎ ﮐ ﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ يا ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﺗﻌﻬﺪ. ﺣﺮﻓﻪ. يا. و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ. ﺑﺎ ﮐ. ﯿﻔﯿ. ﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ. ﯽ. در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. اﻟﻨﺎز ﻧﺎﻓﺬي. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ اﻟﮑﺘﺮﻧﯿﮑﯽ، ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺗﻬﺮان … ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻈﺮ. ﯾﻪ ﭘﺮدازان اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض. دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎرض ﺣﺮﻓﻪ اي. –. ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﻣﺘﻌﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده و راﺑﻄﻪ. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ  …
پیشنویس استاندارد حسابرسی 610 استفاده از کار حسابرسان داخلی

1 ژانويه 2018 … در این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس مستقل در شرایطی مطرح شده است که، براساس شناخت اولیه حسابرس مستقل از واحد حسابرسی داخلی که در نتیجه اجرای روشهای … حسابرسی۳۳۰ میباشد، مگر اینکه این روشها توسط واحدی با صلاحیت و بیطرف و با بکارگیری رویکردی منظم و اصولی شامل کنترل کیفیت، اجرا شده باشد.
حسابداری – اصول حسابرسی

با پیروزی انقلاب برای کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعدادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره شرکتها که به ایجاد سازمانها و … ب) حسابرسی مبتنی بر ترازنامه : در این شیوه حسابرس با تجزیه و تحلیل و بررسی اقلام مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه) اقلام با اهمیت و عمده را با استفاده از نمونه …

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات