× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،
در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
(MA)
گرایش مدیریت بازاریا بی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 108
فرمت فایل docx
حجم فایل 732 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،
در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان.

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-3. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-1. هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-2. اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1. سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2 . سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-5. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….

1- 6. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1. قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2 . قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-7 . چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..

1-8 . تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………

1-9 . مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-10. متدولوژی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم :ادبیات تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد بانکداری الکترونیک

2-1-1. ویژگی های بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………………………….

2-1-1-1. سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1-2.درستی(صحت)………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1-3. تجربه ( مهارت) مشتری……………………………………………………………………………………………………….

2-1-2. انواع بانكداری الكترونیك…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-1.بانکداری خانگی……………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-2.بانکداری از راه دور………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-3. بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-4. تلفن بانک……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-5. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی…………………………………………………………………………………………

2-1-2-6. خودپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3. تاریخچه بانكداری الكترونیك در جهان ……………………………………………………………………………………..

2-1-3-1. تاریخچه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………….

2-1-4. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………….

2-1-4-1. دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3. بررسی اثرات دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3-1. سطح کلان(دولت)……………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-3-2. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)………………………………………………………………………..

2-1-5. سطوح بانكداری الكترونیك………………………………………………………………………………………………………..

2-1-5-1. بانكداری الكترونیكی مصرف کننده ( در سطح مشتری)………………………………………………………….

2-1-5-2. بانكداری الكترونیكی بین بانکی……………………………………………………………………………………………..

2-1-6. ادوار بانكداری مدرن…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6-1. دوره اول: اتوماسیون پشت باجه…………………………………………………………………………………………….

2-1-6-2. دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه ………………………………………………………………………………………….

2-1-6-3. دوره سوم: متصل كردن مشتریان به حساب هایشان………………………………………………………………..

2-1-6-4. دوره چهارم یكپارچه سازی سیستم ها و مرتبط كردن مشتری با عملیات بانكی………………………..

2-1-7. مقایسه بانكداری الكترونیكی با بانكداری سنتی……………………………………………………………………………

2-1-8. ضرورت های گسترش بانكداری الكترونیكی………………………………………………………………………………

2-1-8-1. افزایش كارایی مبادلات………………………………………………………………………………………………………….

2-1-8-2. صرفه های مقیاس کوچک تر…………………………………………………………………………………………………

2-1-8-3. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار…………………………………………………………………

2-1-9. تجارت الكترونیك………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-9-1. مبادله الكترونیكی داده ها……………………………………………………………………………………………………….

2-1-9-2. مدل فرآیند تجاری در تجارت الكترونیك……………………………………………………………………………….

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

2-2-1. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها……………………………………………………………………

2-2-2. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران……………………………………………………………………………

2-2-3. ادراك از مفید بودن و سهولت استفاده ………………………………………………………………………………………..

2-2-4. سهولت ( راحتی- آسایش)………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-1. تاثیر سهولت استفاده از تكنولوژی بر پذیرش بانكداری الكترونیكی……………………………………….

2-2-5. ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانكداری الكترونیكی…………………………………………………….

2-2-5-1. مشتری مداری و بانكداری الكترونیكی…………………………………………………………………………………..

2-2-5-2. رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3. وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-4. مزایای مشتریان وفادار…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6.کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-1. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری ………………………………………………………………………………………….

2-2-6-2. مزایای ناشی از كیفیت……………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-3. سنجش كیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-4. انتظار قبلی مشتری…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-5. كیفیت واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-6. كیفیت ادراك شده ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7. مدل و مقیاس كیفیت خدمت به مشتری………………………………………………………………………………………

2-2-7-1. اجزای مقیاس كیفیت بر اساس مدل سروكوال………………………………………………………………………..

2-2-7-2. مزایای بكار گیری سروكوآل………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-3. انتقادهایی بر علیه سروكوال…………………………………………………………………………………………………..

2-2-8. مفهوم کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-9. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………..

2-2-9-1. افزایش انتظارات مشتریان………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-2. فعالیت رقبا…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-9-3. عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-4. ماهیت خدمت به مشتری………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-5. عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-10. مفهوم کیفیت خدمات الكترونیكی……………………………………………………………………………………………..

2-2-11.کیفیت خدمات در بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………………..

2-2-12. بانكداری الكترونیكی و نقش آن در كیفیت خدمات……………………………………………………………………

2-2-13. امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-1. امنیت در بانكداری الكترونیك……………………………………………………………………………………………..

2-2-13-2. مساله امنیت در بانكداری موبایل………………………………………………………………………………………….

2-2-13-3. امنیت سرور………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-13-4. امنیت رسانه انتقال……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-5. امنیت سمت كاربر……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14. خود اثر بخشی استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………..

2-2-15. ریسک ادراکی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-16. اعتماد مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-1. اهمیت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-2. مشخصات اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3. عوامل موثر بر اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3-1. متغیرهای فردی………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-3-2. متغیرهای مربوط به سازمان…………………………………………………………………………………………….

2-2-16-3-3. متغیرهای زیر ساختی……………………………………………………………………………………………………..

2-2-17. تصویر ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-17-1. عوامل موثر بر تصویر ذهنی………………………………………………………………………………………………..

2-2-18. اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-18-1.گستره اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-2. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت………………………………………………………………………………………….

2-2-19. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1 . روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………

3-4. ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-5. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-6. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..

3-8. روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….

3-9. روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………

4-2. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..

4-3. بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….

4-4. بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….

4-4-1. بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………

4-4-2. رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………

4-4-3. رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………..

4-4-4. رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………

4-5. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………

5-2. نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

5-3. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر…………………………………………………………………………………..

5-4 . محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

5- 5. پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

5-6. پیشنهادهایی به مدیران……………………………………………………………………………………………………………………..

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع لاتین

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2–1. مقایسه ویژگی های بانكداری الكترونیكی و بانكداری سنتی…………………………………………………

جدول 3-1. طیف سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………

جدول 3-2. شماره سوالات پرسشنامه در مورد فرضیه ها………………………………………………………………………..

جدول 4-1-1. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب سن……………………………………………………………………………….

جدول 4-1-2. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب جنس…………………………………………………………………………….

جدول 4-1-3. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………….

جدول 4-1-4. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………………..

جدول 4-1-5. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک………………………….

جدول 4-1-6. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال هرچند وقت یکبار از این خدمات استفاده می کنید؟…………

جدول 4-1-7.توزیع پاسخ دهنده ها به سوال به طورمتوسط چند دفعه درماه ازاین خدمات استفاد می کنید؟…..

جدول 4-1-8. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال تعداد انجام تراکنش در هر بار استفاده …………………………….

جدول 4-1-9. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های جاری اولیه ………………………….

جدول 4-1-10. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از کارت های اعتباری……………………………….

جدول 4-1-11. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های سرمایه گذاری…………………..

جدول 4-1-12. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از بیمه های بانکی……………………………………..

جدول 4-1-13. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال منابع کسب اطلاعات……………………………………………………

جدول 4-1-14. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال چگونگی استفاده از خدمات الکترونیک………………………..

جدول 4-2- 1. توزیع پاسخ سوال اول توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………..

جدول 4-2- 2. توزیع پاسخ سوال دوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………..

جدول 4-2- 3. توزیع پاسخ سوال سوم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

جدول 4-2- 4. توزیع پاسخ سوال چهارم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

جدول 4-2- 5. توزیع پاسخ سوال پنجم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………

جدول 4-2- 6. توزیع پاسخ سوال ششم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………

جدول 4-2- 7. توزیع پاسخ سوال هفتم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………..

جدول 4-2- 8. توزیع پاسخ سوال هشتم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………..

جدول 4-2- 9. توزیع پاسخ سوال نهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………

جدول 4-2- 10. توزیع پاسخ سوال دهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

جدول 4-2- 11. توزیع پاسخ سوال یازدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

جدول 4-2- 12. توزیع پاسخ سوال دوازدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………

جدول 4-2-13. توزیع پاسخ سوال سیزدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………..

جدول 4-2-14. توزیع پاسخ سوال چهاردهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………

جدول 4-2-15. توزیع پاسخ سوال پانزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

جدول 4-2-16. توزیع پاسخ سوال شانزدهم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………….

جدول 4-2-17. توزیع پاسخ سوال هفدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………….

جدول 4-2-18. توزیع پاسخ سوال هجدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………..

جدول 4-2- 19. توزیع پاسخ سوال نوزدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………

جدول 4-2- 20. توزیع پاسخ سوال بیستم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

جدول 4-2- 21. توزیع پاسخ سوال بیست و یکم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………….

جدول 4-2- 22. توزیع پاسخ سوال بیست و دوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………..

جدول 4-3-1.نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین مفید بودن با پذیرش بانکداری الکترونیکی……………….

جدول 4-3-2. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهولت استفاده با پذیرش بانکداری الکترونیکی………

جدول 4-3-3.نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین لذت بخش بودن و پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی…….

جدول 4-3-4.نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین ارائه اطلاعات با پذیرش بانکداری الکترونیکی………..

جدول 4-3-5 . نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین امنیت با پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………

جدول 4-3- 6. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت خدمات اینترنتی با پذیرش بانکداری الکترونیکی.

جدول 4-4-1- بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق………………………………………….

جدول 4-4-2- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (جنسیت)…………………………………………………………

جدول 4-4-3- بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق…………………………………………………

جدول 4-4-4- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (سن)……………………………………………………………….

جدول 4-4-5- بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق………………………………………

جدول 4-4-6- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (تحصیلات)…………………………………………………….

جدول 4-4-7- بررسی اثر میزان درآمد پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق…………………………………….

جدول 4-4-8- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (میزان درآمد)…………………………………………………..

جدول 4-5-1، ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیرمستقل برمتغیروابسته(پذیرش بانکداری اینترنتی)…………

جدول4-5-2. خلاصه مدل……………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-5-3 . نتایج آزمون F( تحلیل واریانس)…………………………………………………………………………………….

فهرست شكل ها و نمودارها

عنوان صفحه

شكل 1-1. مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….

شكل2-1. مدل شكل گیری رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………..

شكل2-2. ضرورت توجه به كیفیت………………………………………………………………………………………………………….

نمودار 4-1- 1. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب سن………………………………………………………………………………

نمودار 4-1- 2. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب جنس…………………………………………………………………………..

نمودار 4-1- 3. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………

نمودار 4-1- 4.توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………………..

نمودار 4-1- 5. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک…………………………

نمودار 4-1- 6. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال هر چند وقت یک بار از این خدمات استفاده می کنید؟……

نمودار 4-1- 7. توزیع پاسخ دهنده هابه سوال به طورمتوسط چند دفعه درماه ازاین خدمات استفاده می کنید؟..

نمودار 4-1- 8. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال تعداد انجام تراکنش در هر بار استفاده…………………………….

نمودار 4-1- 9. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های جاری اولیه…………………………

نمودار 4-1- 10. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از کارت های اعتباری………………………………

نمودار 4-1- 11. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های سرمایه گذاری………………….

نمودار 4-1- 12. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از بیمه های بانکی……………………………………

نمودار 4-1- 13. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان منابع کسب اطلاعات…………………………………………..

نمودار 4-1- 14. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال چگونگی استفاده از خدمات الکترونیک………………………..

نمودار 4-2-1. توزیع پاسخ سوال اول توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………

نمودار 4-2-2. توزیع پاسخ سوال دوم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………

نمودار 4-2-3. توزیع پاسخ سوال سوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………..

نمودار 4-2-4. توزیع پاسخ سوال چهارم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………..

نمودار 4-2-5. توزیع پاسخ سوال پنجم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

نمودار 4-2-6. توزیع پاسخ سوال ششم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

نمودار 4-2- 7. توزیع پاسخ سوال هفتم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………..

نمودار 4-2- 8. توزیع پاسخ سوال هشتم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

نمودار 4-2- 9. توزیع پاسخ سوال نهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………..

نمودار 4-2- 10. توزیع پاسخ سوال دهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

نمودار 4-2- 11. توزیع پاسخ سوال یازدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………..

نمودار 4-2- 12. توزیع پاسخ سوال دوازدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………

نمودار 4-2-13. توزیع پاسخ سوال سیزدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………..

نمودار 4-2-14. توزیع پاسخ سوال چهاردهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………

نمودار 4-2-15. توزیع پاسخ سوال پانزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

نمودار 4-2-16. توزیع پاسخ سوال شانزدهم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………….

نمودار 4-2-17. توزیع پاسخ سوال هفدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………….

نمودار 4-2-18. توزیع پاسخ سوال هجدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………..

نمودار 4-2- 19. توزیع پاسخ سوال نوزدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………

نمودار 4-2- 20. توزیع پاسخ سوال بیستم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………….

نمودار 4-2- 21. توزیع پاسخ سوال بیست و یکم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………….

نمودار 4-2- 22. توزیع پاسخ سوال بیست و دوم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………….

شکل 4-5-1- تحلیل مدل تحقیق

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی …
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک ، در میان مشتریان …

2 ژانويه 2018 … در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان می پردازیم . تعداد ۳۲۲ نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه …
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

مطلب مورد نظر دربار هی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان می باشد و با توجه به توضیحات آمده می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. دسته بندی, آزمون ارشد. فرمت فایل, docx. حجم فایل, 732 کیلو بایت. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

27 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 732 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 150 . بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،. در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان. چکیده. در این تحقیق به …
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

1 مارس 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبه صفحه دانلود فایل(بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان) خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی …
پروپوزال های بررسی شده کارشناسی ارشد مدیریت – معاونت پژوهش و فناوری

18, 16, سیدخلیل پورسید, 901265500, بازاریابی, 1392/04/13, 1392/08/07, عوامل موثر بر اعتماد مشتریان نسبت به خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه : کاربران خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملی در تهران), {29921254921003}, 1393/05/23, سیداحمد حسینی گل افشانی, _, مدعو, _, 1392/08/19, _. 19, 17, مهدی سعیدیان اسفنگره  …
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

29, 29, بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان کفش ملی در شهر تهران, ابراهیم نوری وکیل آبادی, دکتر مهدی جمشیدیان, 1377. 30, 30, علل ….. 135, 135, بررسی و شناسایی موانع گسترش بانکداری الکترونیکی (امکانات بانکی )در بانکهای شهر اصفهان, فرشته حمزه, دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدی ابرزی, 1386. 136, 136, فضیلت های …
Sheet1

39, MA251, شناسایی چالش های بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی( مطالعه موردی – مرکز انفورماتیک بانک صادرات ایران), ابوتراب علیرضایی1، حمید … 45, MA334, بررسی و اولويت بندي عوامل موثر بر انگيزش شغلي در يك سازمان پروژه محور فعال در صنعت نفت و گاز, احمدرضا اعتمادي1. 46, MA236, ارایه یک رویکرد …
مدیریت دولتی – دانشگاه شهید بهشتی

11, 9, کاوندی قزلچه ، خیرقدم, 1377, حقیقی،محمدعلی, بررسی تحلیلی عوامل مؤثر در سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در صنعت ایران ( شرکت نفت بهران ), 91 ….. 207, 205, حاجی عسگری نوش آبادی،سمانه, 1389, لاجوردی،سید جلیل, شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک اقتصاد نوین, 943. 208, 206  …
مدیریت فناوری اطلاعات – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

49, 48, حجت تارزاده, 881054362, فرید احمدی, نوید نظافتی, مهدي فقيهي, شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران و تحلیل عاملی عوامل مرتبط ….. بندی و بررسی نقش محرک های بانکداری الکترونیک بر پذیرش آن از دیدگاه مشتریان با رویکرد SEM و AHP فازی: مطالعه موردی شعب بانک تجارت در شهرستان شیراز …
بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام

بررسی آثار انتشار چکپولهای بانک مرکزی. 58 …. بررسی عوامل موثر بر گسترش بانکداری الکترونیک در چارچوب زیرساختهای نرم توسعه خدمات (مطالعه موردی شعب بانک رفاه استان تهران). 39 … بررسی ادراک و انتظار مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکها و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری آنان (مورد مطالعه: بانک رفاه شهرستان اردبیل). 70.
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی () سال 1392 در شهر تهران توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی ، برگزار گردید. … ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانک داری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان با استفاده از مدل پیکاراینن مطالعه ی موردی بانک انصار. (مقاله کامل)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

فراخوان ارسال مقاله سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

1 فوریه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان به صفحه دانلود فایل(بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان) خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی …
ثانا | خرید فایل( بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک …

29 ژانويه 2018 … به صفحه دانلود فایل(بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان}را دانلود …
دانلود بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …

1 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …
دانلود (بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …

1 فوریه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی …
فایل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …

6 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری …

این تحقیق در بین عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری الکترونیک، تأثیر اعتماد و عوامل جمعیتشناختی مشتریان شعب بانک ملی شهرستان اراک، بر تصمیم آنها برای استفاده از … همچنین از میان عوامل دموگرافیک مورد بررسی، عوامل جنسیت و شغل مشتریان بر خلاف تصور محقق، تأثیری بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی ندارد و …
دانلود بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …

با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد. با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان و بررسی …
خرید و دانلود بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان)شما را در …
برترین پکیج بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در …

18 دسامبر 2017 … برترین پکیج بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان – دانلود فایل.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک …
فایل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …

17 فوریه 2018 … فایل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

3 مارس 2018 … بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان.
دانلود بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان …

16 فوریه 2018 … دانلود بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان – خرید آنلاین و دریافت.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

به صفحه دانلود فایل(بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان}را دانلود خواهید کرد …
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

20 ژانويه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان- …
خرید فایل( بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در …

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان- شده اید. توضیحات کامل و …
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیداینک شما با جستجوی ((بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان)) وارد…

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات