× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(MA)
گرایش استراتژیک

عنوان
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 112
فرمت فایل pdf
حجم فایل 372 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

چكیده:

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك است. به این منظور، كارشناسان صنعت لاستیك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- كاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است. داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده­ اند.

واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 3

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

4-1 اهداف تحقیق 10

1-4-1 هدف کلی 10

2-4-1 هدف اختصاصی 10

5-1 پرسش تحقیق 10

6-1 مدل مفهومی تحقیق 11

7-1 فرضیه تحقیق 12

8-1 روش تحقیق 12

1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12

9-1 قلمرو زمانی و مكانی تحقیق 13

10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13

1-10-1: شایسته سالاری 13

2-10-1 شایسته گزینی 14

3-10-1 شایسته پروری 15

4-10-1 شایسته داری 15

11-1 ساختار تحقیق 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه 17

2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق 18

1-2-2- تعریف شایستگی 18

1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری 30

2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری 30

3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری 31

4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری 32

5-1-2-2 شایسته‏ خواهی 33

6-1-2-2 شایسته ‏یابی 34

7-1-2-2 شایسته گزینی 35

8-1-2-2 شایسته‏ گماری 38

9-1-2-2 شایسته ‏پروری 39

10-1-2-2 شایسته‏داری 40

11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته 44

12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن 47

3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) 49

1-3-2 معرفی صنعت لاستیك 49

1-1-3-2 شركت لاستیك البرز (كیان تایر) 50

2-1-3-2 شركت ایران یاسا تایر ورابر 50

3-1-3-2 شركت ایران تایر 51

4-1-3-2 لاستیك دنا 51

5-1-3-2 شركت لاستیك پارس 52

6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیك كرمان) 52

7-1-3-2 شركت آرتاویل تایر 52

8-1-3-2 شركت لاستیك یزد (یزد تایر) 53

عنوان صفحه

9-1-3-2 شركت كویر تایر 53

4-2 پیشینه تحقیق 54

1-4-2 تحقیق های داخلی 54

2-4-2 تحقیق های خارجی 56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه 59

2-3 روش تحقیق 59

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری 60

4-3 ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها 61

5-3 روایی (اعتبار) 63

6-3 پایایی (اعتماد پذیری) 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)

1-4 مقدمه 67

2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 68

1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی 69

2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات 70

3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار 72

4-2-4 بررسی نرمال بودن داده¬ها 73

3-4 آزمون فرضیه اول 76

4-4 آزمون فرضیه دوم 78

5-4 آزمون فرضیه سوم 80

6-4 اولویت¬بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك به ترتیب اهمیت 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست جدول ها

جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد 60

جدول 2-3 پایایی پرسشنامه 63

جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها 64

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 68

جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 69

جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 72

جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 74

جدول 6-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری 76

جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی 77

جدول 8-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری 78

جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری 79

جدول 10-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری 80

جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری 81

جدول12-4 نتایج حاصل از آزمون فریدمن 82

جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل 83

جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 85

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق 11

نمودار 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 67

نمودار 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 68

نمودار 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70

نمودار 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 71

جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 84

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-1 اهداف تحقیق 10
1-4-1 هدف کلی 10
2-4-1 هدف اختصاصی 10
5-1 پرسش تحقیق 10
6-1 مدل مفهومی تحقیق 11
7-1 فرضیه تحقیق 12
8-1 روش تحقیق 12
1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12
9-1 قلمرو زمانی و مكانی تحقیق 13
10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13
1-10-1: شایسته سالاری 13
2-10-1 شایسته گزینی 14
3-10-1 شایسته پروری 15
4-10-1 شایسته داری 15
11-1 ساختار تحقیق 16

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك – دانلود پایان …

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1مقدمه 3 2-1 بیان مسئله 4 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7 4-1 اهداف تحقیق 10 1-4-1 هدف کلی 10 2-4-1 هدف.
بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک » دانلود مقاله …

8 ژانويه 2018 … بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان …
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(MA) گرایش استراتژیک عنوان بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك.
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک …

چکیده: هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک می باشد. به این مقصود، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده می باشد. به لحاظ روششناسی، پژوهش از نوع …
خرید و دانلود بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

17 فوریه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك و بررسی کامل هدایت میشوید پایان نامه برای …
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک | جونی دانلود

23 دسامبر 2017 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: pdf. حجم فایل: 372 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 120. بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک. چکیده: هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد …
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک | اراک دانلود

22 دسامبر 2017 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: pdf. حجم فایل: 372 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 120. بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک. چکیده: هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد …
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک | chromium

15 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: pdf. حجم فایل: 372 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 120. بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک. چکیده: هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد …
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

13 دسامبر 2016 … مثال برای سازمان های شایسته سالار باشد، زیرا در نظم و نظام ارتشی هر فرد تنها براساس شایستگی كه از خود نشان می دهد، به درجه بالاتر ارتقاء پیدا می كند. شـایـد در مـیـان كـشـورهـای مـعـاصـر جـهـان، جمهوری سنگاپور تنها كشوری باشد كه با تأكید بر شناسایی و رشد جوانان نخبه برای تصدّی مشاغل مـدیـریتـی كشـور، نـزدیـك …
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

13 دسامبر 2016 … -1 فرضيه تحقيق. شايسته گزيني بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك تاثير دارد. شايسته پروري بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك تاثير دارد. شايسته داري بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك تاثير دارد. 8-1 روش تحقيق. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. همچنین اين تحقيق از …
بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك – پروژه ها

20 سپتامبر 2016 … بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک. عنوان تحقیق: بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیکفرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۳۰ شرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با۲۶۰۰ نفر …
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد اهواز, محمود عراقی, دکتر بهرام رنجبریان, 1377. 28, 28, بررسی ساختار کانال توزیع جوجه یک روزه گوشتی در صنعت مرغداری در استان اصفهان, محمد رضا سهرابی راد, دکتر بهرام رنجبریان, 1377. 29, 29, بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان کفش ملی در …
مدیریت – دانشجویار | Daneshjooyar

بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده …
دريافت پايان نامه بررسی اثرات شایسته سالاری در صنعت لاستیك …

5 ا کتبر 2017 … دریافت پایان نامه بررسی اثرات شایسته سالاری در صنعت لاستیک دسته بندی مدیریت فرمت فایل pdf حجم فایل ۳۷۲ کیلو بایت تعداد صفحات فایل ۱۲۰ دریافت پایان نامه بررسی اثرات شایسته سالاری در صنعت لاستیک چکیده: هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، …
جهت دانلود لیست مقالات پذیرفته شده لطفا اینجا کلیک نمائید.

انتخاب تامین کنندگان برتر در تولیدی های بزرگ با استفاده از روش تکنولوژی گروهی و تحلیل سلسله مراتبی در صنعت سنگ گرانیت … بررسی عوامل موثر بر بکار گیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط” (مطالعه موردی شرکتهای کوچک شهر … بررسی تاثیر اهرم های بازاریابی بر میزان فروش ایران خودرو در ایران.
Sheet1

45, MA334, بررسی و اولويت بندي عوامل موثر بر انگيزش شغلي در يك سازمان پروژه محور فعال در صنعت نفت و گاز, احمدرضا اعتمادي1. 46, MA236, ارایه یک رویکرد ترکیبی …. 101, MA122, یکپارچه سازی اطلاعات در بستر هوش تجاری مطالعه موردی پیاده سازی داشبورد مدیریتی شرکت پارس خودرو, پیمان متقی1، جلال رضایی نور2 و جواد …
مدیریت – abc7000.ir

بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده …
شرکت لاستیک سازی پارسیان صنعت – دالفک

19 Aug 2015 – 6 minشرکت پارسیان صنعت آماده انجام کلیه های پروژه های طراحی و تولید فرآورده های پلاستیکی است در اینجا به معرفی بخشی از فعالیت های این شرکت می پردازیمساخت و …
رزومه – علی محقر – دانشگاه تهران

(1391) . بررسی تاثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر فرایند مدیریت دانش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در صنایع قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپاپرس). …. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار ایران با استفاده از تکنیک های MADM فازی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک). پژوهش های  …
مدیریت اجرایی – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

13, 12, غلامرضا علیزاد پروین, ناصر میرسپاسی, امیراشکان نصیری پور, غلامرضامعمارزاده تهرانی, بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی در شرکت دارو سازی ابوریحان, 3 …. 64, 64, سارا انصاری, فریده حق شناس کاشانی, وحید رضا میرابی, ماندان مومنی, بررسی عوامل مواثر در شایسته سالاری در صنعت لاستیک, 3 , 93/06/10.
مدیریت اجرایی بایگانی – پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان تحقيق،پایان نامه آماده رایگان،پایان نامه دکتری، پایان نامه ارشد ادبیات،دانلود،رساله دکتری،پی اچ دی،پایان نامه مدیریت اجرایی،ارشد،مهندسی برق،مکانیک،دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی،پایان نامه مدیریت،پایان نامه رایگان …
صنایع – پایان نامه 2000

1 دسامبر 2017 … ارزیابی تجربه كاربري در طراحي سايت با استفاده از روش ANP چکیده پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وبگاه ها است. …. در نظام متحول و پيشرو صنعتی ، اولين گام کوشش برای شناخت بهره وری و متعاقب آن تلاش برای تعيين عوامل موثر بر افزايش بهره وری نيروی کار که از شرايط لازم و ضروری برای تحقق …
مدیریت – ایران داک | Iran Doc

بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده …
مدیریت – کارشناسی ارشد | Arshad Tez

8 ژانويه 2018 … بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان …
اصل مقاله (300 K)

ﻫﺎ. ي ﻣﺆﺛﺮ. و. ﻣﺒﻴﻦ. ﻛﻔﺎﻳﺖ. و. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. اﺳﺖ . ﻧﻈﺎم. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ. ﺳﺎﻻري،. آن. ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. اﺳﺖ . ﻛﻪ. در. ﭘﻲ. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي. ﺣﺪاﻛﺜﺮ. از. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻣﺪﻳﺮان. (. ﺑﺎﻟﻘﻮه. و ﻳﻚ. ﻣﺮﺣﻠﻪ. از. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻛﻼن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ. ﺳﺎﻻري … ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺼﺎب و ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. در ﻛﺸﻮر … 41. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در اﻳﻦ ﭘﮋ. وﻫﺶ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺼﺎب و ارﺗﻘﺎ ﻣﺪﻳﺮان.
اعضای شرکت | پیشگامان توسعه مدیریت فردا

بررسی عوامل موثر بر ایجاد فروشگاههای نشاط آور و تاثیرگذار بر رفتار خریدار( شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا) – طرح صندوق حمایت از زنان روستایی و عشایری استان فارس – ارائه مدل گام های بکارگیری مدل بلوغ سازماني مدیریت پروژه در پارس خودرو – شناسایی و اولویت بندی تجهیزات مناسب جهت حمل و نقل مواد ریسک پذیر در شرکت …
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بیمه | صحافی فوری …

7 آگوست 2016 … پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو ( achieve) … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک …
دکتر علی بنیادی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی پیشرفت

8 ژوئن 2014 … بررسی نقش سیستماتیک عوامل انسانی بر موفقیت پروژه با رویکرد شاپلی – دیماتل خاکستری. چشم انداز مدیریت صنعتی(14), 27-45. بنیادی نائینی , ع., کامفیروزی , م. ح. (1393). تعیین شاخصهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر در الگوی تجمیعی نظام شایستگی های مدیران و فرماندهان ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسی, 8(30), …
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع – Symposia.ir

ارزیابی مقایسه ای عوامل موثر بر پذیرش بانک داری الکترونیکی با استفاده از مدل پیکاراینن (مطالعه ی موردی:بانک انصار، ملت و سپه) … بررسی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب(مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی) … تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی : شرکت لاستیک بارز).
نسیم دانلود | بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

2 مارس 2018 … بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك on نسیم دانلود | ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمعنوان محصول دانلودی:بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی عوامل موثر بر …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات