× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز است پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش ضمیمه شده است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 134
فرمت فایل docx
حجم فایل 607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

فروشنده فایل

کد کاربری 342

کاربر

دانلود پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

چکیده:

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :

هوش هیجانی

هوش معنوی

شخصیت دانشجویان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كلیات تحقیق …………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه : ………………………………………………………………………………………….3

2-1 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : ……………………………………………………………………..7

4- 1 اهداف تحقیق : ………………………………………………………………………………..8

4-1-1 هدف کلی : …………………………………………………………………………………..8

4-2-1 اهداف فرعی : ……………………………………………………………………………….8

5-1 سؤالات تحقیق : ……………………………………………………………………………….8

6-1 فرضیه‌ها : ……………………………………………………………………………………….8

6-1-1 فرضیه اصلی : ……………………………………………………………………………….9

6-2-1 فرضیه فرعی : ……………………………………………………………………………….9

7-1 متغیرهای تحقیق : …………………………………………………………………………….9

8-1 تعاریف نظری : ………………………………………………………………………………….9

9-1 تعاریف عملیاتی : ……………………………………………………………………………..10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………11

1-2 تعریف هوش : …………………………………………………………………………………12

2-2 مفهوم معنویت : ………………………………………………………………………………13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : ………………………………………………………….13

1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : …………………………………………………………………15

2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ……………………………………………….15

3-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: …………………………………………..17

4-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :………………………………………………….18

فصل سوم: روش تحقیق : ………………………………………………………………………24

1-3 روش تحقیق : ………………………………………………………………………………..25

2-3 گردآوری اطلاعات : …………………………………………………………………………..25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : …………………………………………25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : …………………………………25

2-1-2-3 روایی : ………………………………………………………………………………25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : …………………………………………………26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): …………………………………………..30

3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: …………………….31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : …………………………………………31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ………………………………………………………32

فصل چهارم: نتایج …………………………………………………………………………..33

1-4 نتایج تحقیق : …………………………………………………………………………..34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………..44

1-5 بحث و نتیجه گیری : ………………………………………………………………….45

2-5 پیشنهادات : …………………………………………………………………………….49

منابع : …………………………………………………………………………………………50

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4 : معرفی شاخص های هوش هیجانی و تحلیل نمرات حاصل از پرسشنامه …………………….34

جدول 2-4 : معرفی شاخص های هوش معنوی …………………………………………………………………34

جدول 3-4 : معرفی شاخص های شخصیت ……………………………………………………………………..35

جدول 4-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (برون گردی) بر هوش هیجانی و هوش معنوی ………….35

جدول 5-4 : ضرایب رگرسیون هوش هیجانی و معنوی با ویژگی های شخصیت (برون گردی) …………….36

جدول 6-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (سازش یافتگی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی …36

جدول 7-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) ……….37

جدول 8-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (وظیفه شناسی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ..38

جدول 9-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با وظیفه شناسی (از ویژگی های شخصیت) ……..38

جدول 10-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (پایداری هیجانی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………39

جدول 11-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با پایداری هیجانی (از ویژگی های شخصیت) …..40

جدول 12-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (گشودگی به تجربه) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

جدول 13-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) …..41

جدول 14-4 : ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای هوش هیجانی با عوامل پنج گانه شخصیت ………………….42

جدول 15-4 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هوش معنوی با عوامل پنج گانه شخصیت ………………43

توجه : این فایل حاوی پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش می باشد.

پرسشنامه های ضمیمه شده :

  • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
  • پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (NeoBFI)
  • پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

    پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین پرستاران …

بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی . 73. J . Military Psychology, Vol. 4, No. 13, Spring 2013. كننده راه های متمايز از عكس العمل های هيجانی به. موقعيت های استرس زا است. برونگرايی انعكاسی از. صفاتی است كه با شادابی و باانرژی بودن به خصوص. در ارتباط با مردم مربوط می شود.گشودگی …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام …

1 ا کتبر 2017 … بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز. مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.
مقاله رابطه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان – سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله رابطه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان. ارسلان رحمن نژاد – عضوهیئت علمی، مربی، گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نورپیرانشهر ثریا رحمانی – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام …

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است. روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز می باشد که به صورت خوشه ای …
رابطه هوش هيجاني با هوش معنوي در بين دانشجويان دانشگاه علوم دريايي اما

حاصله. نشان داد که. بين هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان رابطه ی معنا داری وجود دارد . همچنين رابطه ی هوش. هيجاني با مولفه. های هوش معنوی شامل. :بعد. علوم دريايي ….. دانشگاه پيام نور قائمشهر. بيشتر از ميانگين نظری مي. باشد. آزمون فرضيه اصلي تحقيق. بين مولفه. های هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان علوم دريايي امام خميني )ره( رابطه …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد واحد …

418, بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی ( دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ) ….. 572, مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران, عباس نيك بخت, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام …

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور به همراه پرسشنامه های استفاده شده این فروشگاه دارای …
ﻫﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آن ﭘﻴﺶ

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي، ﮔﺮوه روان. ﺷﻨ. ﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره اﺳﭙﺎداﻧﺎ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان . (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول. ) Email: ahmad_pedram1335@yahoo.com. – 3. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﮔﺮوه … ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ. روش. ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. Pearson. و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻳﺎ. ﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. از ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ، روان. آزرده. ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ. )001/0. <. P).
دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان …

20 نوامبر 2017 … بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز. گارانتی بازگشت وجه. جهت رفاه حال خریداران پرسشنامه های به کار گرفته شده ضمیمه فایل شده است. چکیده: مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام …

9 دسامبر 2017 … دسته: روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 607 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 58. دانلود پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز. چکیده: مقدمه: امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به …
بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد …

هدف از پژوهش تحلیل و بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی در بین دانشجویان پیام نور واحد بهشهر می باشد. به این منظور تعداد 357 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر به عنوان نمونه ، به روش تصادفی انتخاب و داده هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است. با استفاده از تحلیل آزمون پیرسون ورگرسیون تلاش شده است …
The Relations between Spiritual Intelligence, Social Intelligence and …

ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ … ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ ،ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ. * ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ، ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ،ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺍﻳﺮﺍﻥ. …. ﻋﺎﺑﺪﻱ ﻭﺳﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1387 ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ (ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ) ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻨﻴﻦ 19-50 ﺳﺎﻝ …
مقایسه تحمل پریشانی، سبکهای مقابله با استرس، هوش معنوی و شادمانی …

پژوهش حاضر با هدف مقایسهی تحمل پریشانی، سبکهای مقابله با استرس، هوش معنوی و شادکامی بین سالمندان زن و مرد شهر اهواز انجام شد. … 2دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران …. بررسی رابطه هوش معنوی با احساس بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز(پایاننامه کارشناسی چاپ نشده).
بهزیستی روان شناختی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر میباشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 317 نفر بود که از بین جامعهی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش تصادفی مرحلهای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی …
هوش هیجانی پایان نامه رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با

پایان نامه بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی هوش هیجانی نظریه گلمن درباره روانشناسی تحلیلی یونگ مزلو راجرز کنشگر اسکینر. … رابطه ی هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي پرستاران با رضايت بيماران از خدمات پرستاري در بيمارستان هاي دانشگاهي اهواز، فصلنامه علمي- دانشجويي جنتاشاپير، …
رزومه – مسعود غلامعلی لواسانی – دانشگاه تهران

رابطه هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان، منصور رضائی، دانشگاه تهران، 1392/09/24; اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر رضایت … بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت با ابعاد عشق در دانشجویان دانشگاه تهران، محمد خالقی، دانشگاه تهران، 1392/11/06 …
رزومه – مرضیه دهقانی – دانشگاه تهران

"بررسی رابطه بین سطح هوش اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه با شیوه های تدریس آنان در سال تحصیلی 92-1391." مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره یازدهم، شماره یازدهم (1392): 854-862. دهقانی، مرضیه و یاسمن علیزاده. "تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و رضامندی زناشویی معلمان." فصلنامه پژوهشها و مطالعات علوم رفتاری دوره …
رابطه هوش هیجانی و جهتگیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد …

رابطه هوش ه. ی. جان. ی. و. جهت. گیری. مذهب. ی. با اضطراب مرگ در کارکنان مرد. بازنشسته. ی. شرکت صنا. عی. فولاد خوزستان شهر اهواز. یس. ده. مولود سالار. ی. پور. 1، . غلامحس … مذهبی را. در. اضطراب مرگ نشان. داده .اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش. هیجانی. و جهت. گیری مذهبی با اضطراب مرگ. بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان.
تبیین رضايت زناشويی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره ناسازگار …

نمایند )01/0 <p(، اما سهم هوش معنوی در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین بیشتر از طرح واره ناسازگار. اولیه است. پژوهش حاضر، نشانگر … طرح واره هاي ناسازگار اولیه. 1. نویسنده مسئول: ساوه، دانشگاه پیام نور. … این مطالعات یک رابطه مثبت بین باورهای دینی و معنویت با سالمت روان افراد یافت شده است )رجایی،. ، 2002؛ معلمی و همکاران، …
پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه …

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد "MA". گرایش: روانشناسی عمومی. چکیده. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری …
ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)

بررسی رابطه بین سبک شناختی با جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲. حسن یعقوبی، راضیه پاک ، هیله کرد ….. ارائه مدلی برای موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس اعتیاد به اینترنت، ویژگیهای شخصیت، خودکارآمدی اجتماعی و هوش معنوی – پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۷/۲۵. صمد رحمتی · XML …
هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم بررسی 9319 در …

نرم افزار آماری نسخه ۲۰ و با استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک (تی مستقل. و ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نتایج مطالعه نشان داد که هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی در. سطح مطلوب است. همچنین مقایسه میانگین نمرات هوش معنوی دانشجویان پرستاری و. مامایی بر حسب ویژگی های دموگرافیک آنان نشان داد که بین میانگین …
رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سال …

(1389). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه هوش معنوی. خلاصه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز. اردیبهشت 1389. بهروزی، ن. (1385). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی باخلاقیت و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان اهواز. پایاننامه کارشناسی ارشد. بیابانگرد، ا.
بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران …

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفهای و زمینهای) مدیران کتابخانههای آستانقدسرضوی و وجود رابطه بین این دو متغیر است. … در داخل کشور نیز «گلپرور و خاکسار» (1387) در بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان، دریافتند که بین مؤلفههای هوش هیجانی با خودارزیابی عملکرد شغلی فنی، …
دانلود لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر – کنگره ملی …

19, بررسی رابطه بین تحریک پذیری با پرخاشگری و ابعاد آن در بیماران بستری در مرکز روانپزشکی رازی تهران, پوستر, مریم نخکوب و بهزاد ریگی کوته و زهرا ویسانیان و زهرا حیدری. 20, بررسی رابطه …. 56, بررسی ارتباط هوش معنوی ، بهزیستی معنوی با سلامت روان در یک نمونه دانشجویی, پوستر, فاطمه کرد سالارزهی. 57, ارتباط باورها …
نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و … – دیدهبان علم ایران

23 ژوئن 2016 … بررسي فراواني خرافات و عوامل مربوط به آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال ۱۳۹۲ … بررسي رابطه هوش هيجاني با اهمال كاري در كاركنان رسمي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان فارس شكل گيري … بررسي رابطه استرس وسلامت رواني در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سردشت
نیلوفر میکاییلی – دانشگاه محقق اردبیلی

29- نقش هوش معنوي و سبك هاي مساله گشايي در پيش بيني بهزيستي روان شناختي معلمان- دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور- میکاییلی ، رحمانی و وحیدی …. 84) بررسی رابطه بین نگرش نسبت به نماز با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی- کنگره نماز و سلامت روان – میکاییلی، مولوی، قاسمی نژاد- 19و 95/8/20.
نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین – Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
مدیریت اموزشی – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

4, 3, سودابه امیری اندی, امیرحسین محمد داودی, حمیده رشادت جو, ارتباط بین هوش هیجانی و هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران, 94/2/7 … 10, 9, حسن اله ویردی زاده, حمیده رشادت جو, محمدرضا بابایی, بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار …
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣ

ﺑﺎ : 95. درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺷﺎدﻛ. ﺎﻣﻲ ذﻫﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد داراي. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و رﻣﻀﺎﻧﻲ. ) 1388(. ،. در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ. ،. ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨ. ﺪﻛﻪ. : ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات