× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A)
موضوع
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 109
فرمت فایل docx
حجم فایل 772 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول كلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف مشخص تحقیق.. 6

1-5 نام بهره‏وران. 6

1-6 سؤالات تحقیق.. 6

1-7 فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-8-2 فرآورده‌های نفتی.. 7

1-8-3 ارزیابی عملكرد. 7

1-8-4 بودجه‌ریزی عملیاتی.. 7

1-8-5 كنترل فعالیتهای عملیاتی.. 7

1-9 شرح كامل روش تحقیق.. 8

1-9-1 شرح كامل روش گردآوری داده‌ها 8

1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

1-9-3 قلمرو تحقیق.. 8

1-10 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 9

1-11 ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1 تعریف هزینه. 12

2-2-2 هزینه در مقابل بها 13

2-2-3 هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. 14

2-2-4 مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها 16

2-2-5 موضوع هزینه. 16

2-3 مراحل سیستم تعیین بها 17

2-3-1 انباشت بها 17

2-3-2 تخصیص بها 18

2-3-2-1 محرك بها 18

2-3-2-2 مدیریت بها 19

2-4 مبانی طبقه‌بندی بها 20

2-4-1 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) 21

2-4-2 طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. 24

2-4-3 طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. 26

2-4-4 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت كنترل. 28

2-4-5 طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. 30

2-4-6 طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملكرد. 30

2-4-7 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. 31

2-4-8 طبقه‌بندی بها بر مبنای كل یا واحد بودن. 31

2-5 هزینه فرصت… 32

2-6 هزینه‌های ریخته شده 33

2-7 هزینه تفاضلی.. 34

2-7-1 هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. 34

2-8 هزینه نهایی و هزینه متوسط.. 34

2-9 هزینه، منفعت اطلاعات… 35

2-10 هزینه‌های جایگزینی.. 35

2-11 هزینه‌های قابل انتساب… 35

2-12 هزینه‌های تعطیلی.. 36

2-13 انباشت و انتساب هزینه‌ها 36

2-13-1 تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. 37

2-14 هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده 39

2-15 محركهای هزینه و مدیریت هزینه. 39

2- 16 گرایش هزینه‌ها 40

2-17 رفتار هزینه. 41

2-17-1 روش‌های برآورد توابع هزینه. 41

2-18 چسبندگی هزینه. 41

2-18-1 رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت… 44

2-18-2 دلایل چسبندگی هزینه. 46

2-19 سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. 47

2-19-1 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت… 47

2-19-2 هزینه‌یابی دوره عمر محصول. 50

2-19-3 هزینه‌یابی هدف… 56

2-20 پیشینه تحقیق.. 62

2-21-1 تحقیقات داخلی.. 62

2-21-2 تحقیقات خارجی.. 67

فصل سوم روش تحقیق.. 69

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش تحقیق.. 70

3-3 قلمرو تحقیق.. 71

3-3-1 قلمرو موضوعی.. 71

3-3-2 قلمرو مكانی.. 71

3-4 جامعه آماری تحقیق.. 71

3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 72

3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 73

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 75

3-6-1 تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. 75

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات… 79

3-7 -1 آزمون t student: 79

3-8 خلاصه فصل: 80

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 81

4-1 مقدمه. 82

4-2 آمار توصیفی.. 82

4-2-1- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. 82

4-2-2- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یك تحقیق.. 92

4-2-3- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. 95

4-2-4- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه تحقیق.. 96

4-2-5- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. 98

4-3- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. 100

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 101

4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 103

4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 104

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 106

4-4 بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. 108

4-5 خلاصه فصل.. 110

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها 111

5-1 مقدمه. 112

5-2 پیشنهادهای تحقیق.. 112

5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. 112

5-2-2 پیشنهادهای فرعی تحقیق.. 116

5-2-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 118

منابع و ماخذ. 120

ضمائم تحقیق.. 123

پرسشنامه مدیران. 124

پرسشنامه حسابداران. 128

پیوست آماری.. 132

Abstract 151

چكیده:

این تحقیق با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهكارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید كه مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی، ‌ارزیابی عملكرد، محاسبه بهای تمام شده و كنترل عملیات، توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شركت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهكارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشكلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده های …

1 دسامبر 2017 … بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر: با خرید پایان نامه های دیگران راجع به بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر پایان نامه بهتری ارائه دهید. با خرید بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر از …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

18 ژانويه 2018 … بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی,بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر,پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری, چسبندگی هزینه,حسابداری صنعتی,سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت,شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران,محركهای هزینه و مدیریت هزینه,هزینه یابی …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی.
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای …

14 ژانويه 2018 … ۲۶ آذر ۱۳۹۶ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی. دانلود بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر. بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی شرکت ملی پخش …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر. 13/ 01/2018 علی 0. بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی,بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر,پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری,چسبندگی هزینه,حسابداری صنعتی,سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت  …
دانلود کاملترین فایل بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت …

16 ژانويه 2018 … بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای …

1 ا کتبر 2017 … بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر دسته: حسابداری فرمت فایل: docx حجم فایل: ۷۷۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۴۲. پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهكارهای …
langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

25 ژوئن 2015 … شرکت. رو. کرد. بازی. ) دارد. دانلود. (. همه. آثار. انجمن. ملی. دارد. هفته. زمان. دانشگاه. بعد. سیارک. میشود. اثر. تو. کرد. کرده. سه. کتاب. ماه. پیوند. بیرون. اگر. بوده …. پخش. يک. میباشد. سلام. کنار. دکتر. سالهای. امور. چنین. فروردین. تبدیل. طریق. بحث. دل. زمانی. بررسی. داشت. صنعت. فهرست. کاهش. معروف. ازدواج. تازه. دانش.
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای …

26 سپتامبر 2017 … عنوان این مقاله : بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد …
دانلود (بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

17 فوریه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید نام محصول دانلودی: بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر. دسته: حسابداری بازدید: 107 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 772 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 142. پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع ان و ارائه راهكارهای پیشنهادی. 74073. دانلود فایل …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

2 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر}را …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

17 فوریه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. به صفحه دانلود فایل(بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر}را دانلود خواهید کرد پایان نامه كارشناسی ارشد  …
برترین پکیج بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی …

27 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
دریافت فایل بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

1 فوریه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم نام محصول دانلودی: بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهكارهای …
برترین فایل بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی …

6 ژانويه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر. پایان نامه كارشناسی ارشد رشته …
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

16 ا کتبر 2017 … پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی.
برترین پکیج بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی …

1 فوریه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع …
خرید آنلاین بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

17 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت …
خرید و دانلود بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید.
بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای …

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر.
پایان نامه بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش …

اطلاعات پایان نامه. عنوان پایان نامه, بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی. رشته و گرایش, مدیریت مالی و حسابداری. تعداد صفحات, ۱۶۷. سال انجام تحقیق, ۱۳۹۱. کلمات کلیدی, شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، حسابداری صنعتی، مدیریت مالی. نوع فایل, این فایل به …
سنتو | دانلود بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانمحقق گرامی،شما با جستجوی بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر وارد این صفحه شده اید محصول…
دانلود فایل ( بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاننام محصول دانلودی: بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
پورتال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

پورتال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. … فرم حمایت از برگزار کنندگان رویدادهای خارج از صنعت نفت ….. امین روستایی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان درباره عملکرد ۱۰ ماه این شرکت گزارشی ارائه کرده که بخش دوم این گزارش را در ادامه میخوانید: سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ – ۸:۵۸. ذخیرهسازی سوخت برای ۷ هزار و ۵۳۳ …
دانلود بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

17 فوریه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر- شده اید.
خرید آنلاین بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر ببرید …
برترین فایل بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی …

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایر)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات