× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)
موضوع
عنوان بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران
با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 128
فرمت فایل docx
حجم فایل 687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران  با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران
با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول: کلیات… 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 5

1-5) متغیرهای تحقیق.. 6

1-6) سؤال تحقیق.. 6

1-7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 6

1-8) روش شناسی تحقیق.. 7

فصل دوم: مطالعات نظری (ادبیات تحقیق و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه) 9

2-1) بودجه‌بندی سرمایه ای.. 10

2-1-1) مقدمه. 10

2-1-2) مبانی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 11

2-1-3) فرآیند بودجه‌بندی سرمایه ای.. 12

2-1-5) نقش مدیریت مالی در بودجه‌بندی سرمایه ای.. 14

2-1-6) مراحل اجرایی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 14

2-1-7) مفروضات بودجه‌بندی سرمایه ای.. 15

2-1-8) فروش داراییها 16

2-2) راه حل‌های نوین در بودجه‌بندی سرمایه ای.. 16

2-2-1) نظریه بازی‌ها 16

2-2-1-1) انواع بازی.. 17

2-2-1-2) کاربردهایی از نظریه بازی‌ها 17

2-2-2) شبیه سازی (APPLIED SIMULATION) 18

2-2-2-1) تعریف شبیه سازی.. 19

2-2-2-2) چه موقع از شبیه سازی استفاده كنیم ؟. 20

2-2-2-3) فرایند شبیه سازی.. 21

2-2-2-4) انواع شبیه سازی.. 21

3- آیا از شبیه سازی استفاده شود؟. 23

2-2-3) درخت تصمیم. 25

2-2-4) داده کاوی (Data Mining) 27

2-2-5) عناصر داده کاوی.. 29

2-3) تاریخچه شرکت ملی گاز ایران. 29

2-3-1) معرفی شركتهای پالایش گاز. 30

2-3-1-1) شرکت پالایش گاز ایلام. 32

2-3-1-2) شرکت پالایش گاز بید بلند. 32

2-3-1-3) شرکت پالایش گاز پارسیان. 33

2-3-1-4) شرکت پالایش گاز سرخون و قشم. 34

2-3-1-5) شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی نژاد (خانگیران) 34

2-3-1-6) شرکت پالایش گاز فجر جم. 34

2-3-1-7) مجتمع گاز پارس جنوبی.. 35

2-4) ادبیات تحقیق.. 39

2-5) پیشینه تحقیق.. 41

2-5-1) تحقیقات داخلی برنامه‌ریزی آرمانی: 41

2-5-2) تحقیقات خارجی برنامه‌ریزی آرمانی.. 43

2-5-3) تحقیقات داخلی بودجه‌بندی سرمایه ای: 44

2-5-4) تحقیقات خارجی در ارتباط با بودجه‌بندی سرمایه ای.. 47

2-6) نگاهی به بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ملی گاز ایران از دیدگاه ریسک شهرت.. 48

2-6-1) مقدمه. 48

2-6-2) شهرت و مدیریت ریسك شهرت (Reputation &Risk Reputation Management ) 49

2-6-3) ریسك شهرت در شركت ملی گاز ایران. 54

فصل سوم: متدولوژی تحقیق.. 61

تحلیل بهینه سازی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 61

3-1) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 62

3-2) مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 63

3-3) تعریف مجموعه‌ها و‌اندیس‌ها 71

3-4) تعریف پارامترها 71

3-5) تعریف متغیرهای تصمیم. 72

3-6) مدل اقتصادی پیشنهادی.. 72

3-7) مدل برنامه‌ریزی آرمانی.. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. 74

«حل مدل» 74

4-1) لینگو. 75

4-2) فرموله كردن مدل. 76

4-3) مفروضات مدل. 80

5-3) حل مدل با استفاده از نرم افزار. 81

فصل پنجم: پیشنهادات و نتیجه‌گیری.. 85

5-1) مقدمه. 86

5-2) نتایج حاصل از تحقیق.. 86

5-3) پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق: 87

5-4) پیشنهاد به محققان آتی: 88

5-5) موانع و محدودیت‌ها 88

منابع و مآخذ. 90

چكیده انگلیسی……………………. 92

جدول 2-1) عوامل موثر بر عملكرد سازمانها در ارتباط با افزایش ریسك اعتباری

جدول 2-2) درصد افزایش (كاهش) بودجه سرمایه‌ای پالایشگاههای گاز كشور

جدول 2-2) درصد افزایش (كاهش) بودجه سرمایه‌ای شركتهای گاز استانی (89-86)

جدول 3-1) ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

جدول3-2) محاسبه وزن نسبی گزینه‌ها

جدول 3-3) گام اول: مقادیر هر یك از ستون‌ها را با هم جمع می‌كنیم

جدول 3-4) گام دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع كل ستون همان عنصر (نرمالایز كردن)

جدول3-5) گام سوم: محاسبه متوسط عناصر در هر سطر

جدول3-6) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به ارزش افزوده

جدول 3-7) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به تولید اسمی

جدول 3-8) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به سود

جدول 3-9) وزن گزینه‌ها برای معیار‌های ارزش افزوده, تولید اسمی و سود

جدول 3-10) ماتریس مقایسه زوجی معیارها

جدول 3-11) وزن گزینه‌ها نسبت به معیارها

جدول 3-12) اولویت نهایی گزینه‌ها

جدول 4-1) متغیرهای تصمیم مدل پالایشگاه سرخون و قشم عبارتند از:

جدول 4-2) انحرافات ناشی از ایجاد اهداف به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول4-3) قیمت هر واحد فروش، هزینه متغیر و سود محصولات

جدول 4-1) خلاصه نتایج حاصل از حل مدچكیده

صنعت گاز کشور از مهمترین شرکتهای مادر تخصصی به عنوان یکی از کلیدی ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد که نقش عمده‌ای را در رونق و توسعه روابط تجاری در بعد ملی و بین المللی به عهده دارد. در واقع این شرکت بزرگ منابع عظیمی را در اختیار دارد که جهت تحقق اهداف بلند مدت نیازمند تخصیص منابع سرمایه‌ای خود در سطوح مختلفی از قبیل پالایشگاه‌ها, شرکتهای گاز استانی, شرکتهای ذخیره سازی گاز طبیعی و بخش صادرات می‌باشد. بنابراین جهت افزایش ارزش افزوده فعالیتهای فوق نیاز است که بودجه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای به صورت بهینه انجام پذیرد تا ضمن دستیابی به اهداف و تحقق آنها، انحرافات این فعالیت‌ها به حداقل برسد.هدف از انجام این تحقیق بودجه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی است. بدلیل وجود اهداف متعدد و بعضا عدم همسو بودن این اهداف با یكدیگر، حل این مسئله با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی انجام شده است. تابع هدف این مسئله بهینه سازی, حداقل کردن انحرافات مثبت و منفی ناشی از هر فعالیت از قبیل ظرفیت اسمی تولید, مدت زمان اتمام پروژه, بودجه اختصاص یافته به هر پروژه و ریسك ناشی از عدم انجام پروژه‌ها می‌باشد ومحدودیت‌های آن میزان بودجه اختصاص یافته به هر پروژه، زمان اتمام و… می‌باشد. برای تعیین اولویت اهداف این مسئله در تابع هدف ابزار تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است که شامل پایداری اقتصادی, فنی و منابع می‌باشد. این مسئله به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چند هدفه مدل شده و برای حل آن از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی استفاده شده است.

کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی آرمانی, بودجه‌بندی سرمایه ای, فرایند تحلیل سلسله مراتبی, صنعت گاز

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

دانلود کاملترین فایل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با …

16 ژانويه 2018 … بودجهبندی سرمایهای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی. فهرست مطالب. چکیده ۱. فصل اول: کلیات… ۲. ۱-۱) مقدمه. ۳. ۱-۲) بیان مسئله. ۳. ۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴. ۱-۴) اهداف تحقیق.. ۵. ۱-۵) متغیرهای تحقیق.. ۶. ۱-۶) سؤال تحقیق.. ۶. ۱-۷) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت …
مديريت استراتژيک ريسک در صنعت نفت و گاز:

مدل اصلاح الگوی مصرف منابع مالی با استفاده از مفهوم پورتفوليو. مورد کاربردی شرکت ملی نفت ایران. محمدرضا مقدم’، آلبرت بغزیان. چکیده. شرکت ملی نفت ایران ( )، بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای اکتشاف و تولید در دنیا، با فرصتهای سرمایه گذاری متعددی. روبروست. انتخاب و تشکیل سبد پروژهها (پورتفوليو) در این صنعت …
دانلود فایل ( بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

17 فوریه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی ببرید. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)
برگزاری دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع … – دیدهبان علم ایران

10 جولای 2016 … توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع دوگان در حالت چند وضعیتی با استفاده ازروش فراابتکاری آسیب شناسی توسعه صنایع بازیافت و فرآوری آهن قراضه در ایران و تحلیل استراتژیهای برتر با تکنیکSWOT بودجهبندی سرمایهای با رویکرد برنامهریزی آرمانی و درنظر گرفتن سطوح مختلف برای هر آرمان
بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …

26 سپتامبر 2017 … عنوان این مقاله : بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA) موضوع عنوان بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی. دانلود مستقیم فایل . به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات …
بودجهبندی سرمایهای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …

9 فوریه 2018 … بنابراین جهت افزایش ارزش افزوده فعالیتهای فوق نیاز است که بودجهبندی پروژههای سرمایهای به صورت بهینه انجام پذیرد تا ضمن دستیابی به اهداف و تحقق آنها، انحرافات این فعالیتها به حداقل برسد.هدف از انجام این تحقیق بودجهبندی پروژههای سرمایهای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی است. بدلیل وجود …
بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی …

17 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 687 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 95. بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. فهرست مطالب. چکیده 1. فصل اول: کلیات … 2. 1-1) مقدمه. 3. 1-2) بیان مسئله.
دانلود کامل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

14 ژانويه 2018 … بودجهبندی سرمایهای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی. فهرست مطالب. چکیده ۱. فصل اول: کلیات… ۲. ۱-۱) مقدمه. ۳. ۱-۲) بیان مسئله. ۳. ۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴. ۱-۴) اهداف تحقیق.. ۵. ۱-۵) متغیرهای تحقیق.. ۶. ۱-۶) سؤال تحقیق.. ۶. ۱-۷) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت …
برترین پکیج بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده …

2 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پایاننامه کارشناسی ارشد رشته …
چاپ – دانشگاه تهران

تجزیه و تحلیل استراتزی تولید ناب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو، مجید بازیار، دانشگاه تهران، 1389/ 07/ … در بودجه بندی و سیستم های حسابداری مدیریت با عملکرد مدیران گروه صنام، محمد نوربخش آقبلاغ، دانشگاه تهران، 1390/12/23; تدوین و تبیین مدل رشد شرکتهای تازه …
رزومه – سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی

… علی محمد، استفاده از روش تاپسیس فازی به منظور اولویت بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمان کاران بخش انرژی، مطالعات مدیریت صنعتی، 11، 29، 1392/ 05/01; خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، پیری وحید، ماکویی احمد، برنامه ریزی تولید ادغامی شرکت لوله و ماشین سازی ایران با رویکرد برنامه ریزی آرمانی خاکستری، مدیریت فردا، …
محورهای همایش – پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

شناسایی ملاک ها و معیارهای اقتصاد مقاومتی – تأثیر و نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی – ارزیابی میزان ثبات قوانین کلیدی در زمینۀ تولید و سرمایه گذاری و تأثیر آن … از نیروهای توانمند در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی – جهاد اقتصادی در تعالیم دینی، قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه – جهاد اقتصادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت …
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع – Symposia.ir

اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان گرانقدر ایران عزیز از هر کجای این مرز و بوم که با نگاه خردمندانه و فرزانه خود به اهداف نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع می نگرید و با ارائه راهکارهای سودمند خویش ما را در رشد و اعتلای این حرکت علمی فرهنگی یاری می رسانید، از شما قدردانی نموده و دستان پر توان شما را صمیمانه می فشاریم. امید است تا …
رزومه دکتر انواری رستمی خالصه – دانشگاه تربیت مدرس

سخنراني کليدي با عنوان بررسي نظام پيشنهادها در بهبود عملكرد سازماني در هشتمين همايش ملي نظام پيشنهادها، تهران، ايران، بهمن. 5411 … کارگاه آموزشي عارضه يابي نظام مالي شرکت گاز استان مازندران, شرکت ملي گاز استان مازندران,. /21 …. طراحي مدل برنامه ريزي آرماني سرمايه گذاري صنعت بيمه ايران: مطالعه موردي شرکت سهامي بيمه ايران.
دانلود مقالات و مستندات کنفرانس پنجم – هشتمین کنفرانس بین المللی …

آقای محمد کردبچه – مشاور معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری, درس آموزی از تجربه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بودجه سال 1385, دانلود. آقای محمد … آقای آرش واقف کودهی، خانم زینب قلی زاده, بررسی بودجه ریزی حجمی در برونسپاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اثبات لزوم ایجاد بودجه ریزی برمبنای عملکرد, دانلود.
بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …

جزئیات فایل مطابق عبارت پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA) موضوع عنوان بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی.
شرح حال علمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع

کارشناسی: مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1382. کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع ….. محسن تحسین پور، عمران محمدی، “بهینه سازی سبد سهام با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی (GP) “، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 29 دی 1393. * حامد سامانی پور، عمران محمدی، ” ارائه مدلی …
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری – ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی حسابداری و اقتصاد با ترجمه: دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه آماده تایپ شده ورد رشته های علوم اقتصادی و حسابرسی. … محدودیت بین NPV و IRR با توجه به زمان بندی جریان های نقدی: یک مورد تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای از یک شرکت پالایشگاه نفت (نشریه SciencePublishingGroup)
مدیران شرکت ملی حفاری ایران

national iranian drilling company.
پرتال جامع علوم انسانی-عادل آذر

عنوان مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی … عنوان مقاله: کاربرد روش شناسی سیستم های نرم در ساختاردهی به مسأله تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران، مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران … عنوان مقاله: مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی.
پاياننامه ها – دانشگاه امام صادق

ابوالفضل شهرآبادی, مالی 66, طرح کلی اوراق مشارکت متناسب با بازار سرمایه ایران, عبده تبریزی, مهندس جلیلزاده, 1374/08/03. علیرضا خانی جوی آباد, بازرگانی 66 …. ایران خودرو, سیداصفهانی, مهرگان, 1376/06/31. محمد بدخشان, صنعتی 69, طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای بهینه نمودن ترکیبات تولید در شرکت کاوه, آذر عادل, فیضی
بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …

1 فوریه 2018 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی ببرید پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA) …
خرید و دانلود بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

17 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{ بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …
برترین فایل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

27 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان به صفحه دانلود فایل(بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی}را دانلود خواهید کرد …
دانلود فایل کامل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده …

17 فوریه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{ بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …
بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی …

بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی.
دانلود فایل ( بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی)) را در ادامه مطلب ببینید پایاننامه کارشناسی ارشد …
خرید آنلاین بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

29 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های …
دریافت فایل بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از …

16 فوریه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر اینک شما با جستجوی ((بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی – بودجهبندی سرمایهای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامهریزی آرمانی- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی …
بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی …

14 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 687 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 95. بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. فهرست مطالب. چکیده 1. فصل اول: کلیات … 2. 1-1) مقدمه. 3. 1-2) بیان مسئله.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات