× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و قیمت به سود (PE) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)
عنوان

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و قیمت به سود (PE) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 115
فرمت فایل docx
حجم فایل 5752 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول – كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 2

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

1-4) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-5) فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7

1-6)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-8) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 9

1-10) تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كلیدی تحقیق…………………………………………………………….. 9

1-10-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. 10

1-10-2) متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….. 11

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2) مروری بر مبانی نظری ……………………………………………………………………………………… 13

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-1) نقطه سر به سر………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2) اهرم و ساختار آن……………………………………………………………………………………. 14

2 -2-2-1) اهرم عملیاتی………………………………………………………………………………… 15

2-2-2-1-1) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی………………………………………….. 17

2-2-2-1-2) کاربردهای اهرم عملیاتی…………………………………………………………. 17

2-2-2-1-3) محاسبه ریسک تجاری……………………………………………………………. 18

2-2-2-2) اهرم مالی …………………………………………………………………………………….. 18

2-2-2-2-1) تفسیر درجه اهرم مالی…………………………………………………………….. 19

2-2-2-2-2) مفروضات درجه اهرم مالی……………………………………………………….. 19

2-2-2-2-3) کاربردهای اهرم مالی……………………………………………………………….. 20

2-2-2-2-4) محاسبه ریسک مالی ………………………………………………………………. 20

2-2-2-2-5) درجه اهرم مالی و سود هر سهم………………………………………………… 21

2-2-2-3) اهرم مرکب…………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-3-1) تفسیر درجه اهرم مرکب……………………………………………………………………….. 22

2-2-2-3-2) مفاهیم درجه اهرم مرکب…………………………………………………………… 22

2-2-2-3-3) محاسبه ریسک کل شرکت……………………………………………………………… 23

2-2-2-4) درجه اهرم اقتصادی………………………………………………………………………………. 23

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2-4-1) عوامل اقتصادی……………………………………………………………………….. 26

2-2-2-4-2) ریسک………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3) چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………… 28

2-2-3-1) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری…………………………………………………….. 30

2-2-4) سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………… 32

2-2-4-1) اشکال سرمایه گذاری………………………………………………………………………… 33

2-2-4-1-1) سرمایه گذاری در دارائیهای مالی…………………………………………………… 33

2-2-4-1-2) سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی ……………………………………………… 34

2-2-4-1-3) سایر موارد(احشام واغنام،نفت وبورس کالا)…………………………………….. 34

2-2-4-2) اهداف سرمایه گذاری………………………………………………………………………… 35

2-2-4-3) فرایند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. 37

2-2-5) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار…………………………………………………………. 38

2-2-6) ارزشیابی……………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-6-1) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی……………………………………………………………….. 40

2-2-6-2) رویکرد های ارزشیابی……………………………………………………………………… 41

2-2-6-2-1) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد………………………………………… 41

2-2-6-2-2) تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسبی…………………………………………………. 42

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-6-2-2-1) روش ضریب درآمدی …………………………………………….. 43

2-2-6-2-2-2) نسبت قیمت به جریان نقدی( )…………………………………… 45

2-2-6-2-2-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری …………………………………….. 46

2-2-6-2-2-4) نسبت قیمت به فروش ……………………………………………. 47

2-2-7-1) تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………. 49

2-2-7-2) تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………… 51

فصل سوم روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………. 55

3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

3-3)متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 58

3-4) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 58

3-5)انتخاب نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 59

3-6) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………….. 60

3-7) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 61

3-8) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61

3-9) روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………… 62

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-9-1) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………. 63

3-9-2) مدل رگرسیون تلفیقی……………………………………………………………………………….. 64

3-10) ضریب تعیین r2…………………………………………………………………………………………… 64

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها…………………………………………. 67

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 68

4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 68

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. 75

4-4) آزمون مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… 75

4-5)تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی……………………………………………………….. 76

4-6) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………….. 76

4-6-1) آزمون ایستایی……………………………………………………………………………………….. 77

4-7)مدل رگرسیون تحقیق………………………………………………………………………………………… 79

4-8) ضریب تعیین r2……………………………………………………………………………………………… 79

4-9) آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن)………………………………………………… 80

4-10) آزمون معناداری مدل رگرسیون………………………………………………………………………….. 80

4-11) برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون………………………………………………. 81

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-12) نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 82

4-12-1) فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. 82

4-12-2) فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. 83

4-13) نتایج تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………………….. 84

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………. 85

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2) مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق ………………………………………………………………… 86

5-3) نتایج برآورد فرضیه ها……………………………………………………………………………………… 87

5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل ازتحقیق……………………………………………………………… 89

5-4-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..89

5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. 90

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 92

ب)منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 94

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….. 96

جدول 1 – مشخصات شرکتهای نمونه منتخب در تحقیق …………………………………………………. 97

جدول 2- آماره های توصیفی درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B)و (P/E) برای شرکت های مورد بررسی 98

جدول 3- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول و دوم ……………………………………………………. 99

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4- آزمون هادری برای درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B) و (P/E)………………… 101

جدول5- آزمون (لوین ، لو و چو) برای متغیرهای درجه اهرم اقتصادی (DEL) و نسبتهای (M/B) و

(P/E) ………………………………………………………………………………………………………………… 103

جدول 6 – نتایج ،آماره Fو ضرایب برآوردی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ………………. 105

چکیده

از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سرمایه­گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد 60 شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384-1389 به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس05/0=α یعنی در سطح 95% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :

1- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .

2- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار 2 بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

كلمات كلیدی: اهرم اقتصادی– ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

(M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران | break

20 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 5752 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 105. تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران. فهرست مطالب: فهرست مطالب. عنوان … صفحه. چکیده … 1. فصل اول – کلیات تحقیق … 2.
تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری …

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران.
خرید فایل( تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به …

19 ژانويه 2018 … خرید فایل( تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری ( M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران)
تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و

26 دسامبر 2017 … تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و قیمت به. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M.A). عنوان: تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران. آنچه در این پایان نامه خواهید خواند: …
ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺪ ي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم ي اﺛﺮا

راﺑﻄـﻪ. ﻣﻌﻨﻲ. دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . واژه. ﻫﺎ. ي ﻛﻠﻴﺪي. : ارزش. ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم، ارزش. دﻓﺘـﺮي ﺳـﻬﺎم،. ﺳـﻄﺢ ﻓـﺮوش ﺷـﺮﻛﺖ. ،. ﺣﺠـﻢ. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم. ،. ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم، رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ … اﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣــﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎز .د. از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ،. ﻛﻠﻴﺪي و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار،. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺳﺎز و ﻛﺎر اﻳﺠﺎد. ﺑﺎزده ﺑﻮده و از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ …
دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد؛ اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. همچنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت بیش ترین نقش را در تبیین …
دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه …

واژگان كليدي: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بازده سهام، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML ….. باقر زاده بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام رابطه خطی مثبت وجود دارد و این رابطه از نظر آماری ضعیف است و متغیرهای (E/P,B/M,ME) بیشترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کند.
هموارسازی سود و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی – فصلنامه حسابداری مالی

رابطه معناداری ندارد. واژه های کلیدی: هموارسازی سود، عملکرد قیمت سهام، بحران مالی. ۱- مقدمه: عواملی که منجر به ورشکستگی یک شرکت می شوند، یکباره ظهور نمی کنند. … در دوهه اخیر ارقام اقتصادی نشان دهنده افزایش بی سابقه ای از میزان بحران …. بررسی تأثیر درماندگی مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار.
رابطه بین توانایی مدیریت، حقالزحمۀ حسابرسی و تداوم فعالیت در …

در این پژوهش، رابطه بین توانایی مدیریت با حقالزحمۀ حسابرسی و همچنین اظهارنظر در ارتباط با تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیشده است. … همچنین، از دو متغیر جانشین مختلف برای اندازهگیری رشد صاحبکار استفاده شد که عبارتاند از: نسبت ارزش بازار به دفتری (BM) و رشد فروش (SGROWTH).
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک

قائمی و همکاران [20] رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیلدهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نمونه بررسی شامل 136 شرکت در طی دوره زمانی 1377 الی 1384 بوده است. در این پژوهش ، اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شدند. نتایج نشان میدهد که بازده …
چکیده تامين مالی يكی از دغدغه های شركتهای امروزی محسوب گرديده، كه می ت

18 نوامبر 2013 … ساختار سرمايه به عنوان مهم ترين پارامتر موثر بر ارزش گذاری و جهت گيری بنگاه های اقتصادی در بازارهای. سرمايه مطرح شده … 9. بررسی تاثير ساختار سرمايه بر نقدشوندگی شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)مطالعه موردی صنعت سيمان( …. ارزش شركت و قيمت بازار سهام يا تغييرات اهرم، تغيير نمی كند.
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ – مهندسی مالی و مدیریت …

11 دسامبر 2013 … ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮي. B/M. ﺑﻪ. ارزش ﺳﻬﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻧﺪارد، وﻟﯽ. و اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري … اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي در ﻣﺪل ﻓﺎﻣﺎ و ﻓﺮﻧﭻ. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺿﯿﻪ .1. ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده …
بررسی رابطه ساز و کارهای اصول راهبری شرکت ها و … – دانش حسابرسی

بررسی رابطه ساز و کارهای اصول راهبری شرکت ها و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 51. بررسی رابطه ساز …. نظـام راهبـری را مي تـوان بـه صـورت شـبکه اي از روابـط دیـد کـه نـه تنهـا بیـن شـرکت و سـهامداران. )مالـکان(، …. متغیرهـای نسـبت ارزش دفتـری بـه ارزش بـازار، انـدازه و اهـرم مالـی، معنـی دار و متغیـر بتـا معنـی.
367 K

22 ژانويه 2013 … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎزاد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش. و ﻣﺎزاد ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮادي. 1. ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﺠﺎر. 2. ﭼﻜﻴﺪه. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣﺎزاد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺎزاد ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. ﻣﻲ. ﭘﺮدازد ﻛﻪ. ﺷﺎﺧﺺ ارزش. آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺳ. ﻬﺎم. داران. اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ،. اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣـﺎزاد. در ﻧﮕﻪ. داﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش …
پایان نامه بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود …

پایان نامه بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه … ایا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ((M/B و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟ -6-فرضیه های تحقیق. فرضیه اصلی: بین …
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼ

4 ا کتبر 2014 … در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد و ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼن ﺳﻮدﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ….. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼم ﺳﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ. اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دوره. ﻫﺎ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ. اي ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار. ﺷﺮﮐﺖ دارد. ﺑﯿﻮر (. 1968. ) …
پایان نامه – دانلود پایان نامه و پرسشنامه

دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران. نویسنده admin شنبه, اسفند ۱۲, ۱۳۹۶ پایان نامه. تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار …
ل ﺑﺎزده ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿ ﺑﺮرﺳﯽ – مجله تحقیقات حسابداری …

25 آوريل 2015 … ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎرت ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اوﻟﯿﻪ. (. ﮐﭙﻢ. ) ﭘﯿﺶ … ﻗﺮارﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ. ، ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. (. ﺑﺎﻗﺮ زاده ،. 1384. ). ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي. 1980.
مومنتوم و محصول بازار در رقابت شدت رابطه ی بررس در شده رفته ی پذ ی …

بررس. ی. رابطه. شدت. رقابت. در. بازار. محصول. و. مومنتوم. یق. مت. ی. بر. هز. ی. نه. سرما . هی. شرکت. ها. ی. پذ. ی. رفته. شده. در. بورس. اوراق. بهادار. تهران. شهاب. الدین شمس. *، ….. ها. همچنین در. تحقیق خود نشان دادند که م. و. منتوم همانند. اندازه شرکت. ،. بازده. حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار. ) mb. (. ارتباط منفی با. هزينه سرمايه دارد.
1079 K

شركت پذ. يرفته. شده در بورس اوراق بهادار تهران كه تار. يخ. پذ. يرش. آن ها قبل از سال. 1387. يم. باشد و تا سال. 1392. به طور مستمر به فعال. يت. خود ادامه داده اند، جمع آور. ي … 1385. با. ابرازنارضايتي ازروند اجراي سياست هاي ابالغ شده، آن راناشي از بي توجهي به نقش. سياست هاي اصل. 44. درايجادتحول عظيم اقتصادي دركشور دانستند كه در تا.
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدي رﯾﺴﮏ در ﻣﺪل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

17 فوریه 2014 … واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدي رﯾﺴﮏ، ارزش ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺳﻬﺎم، ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﻧﺮخ … ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ …. ﺳﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ. داري دارد. •. ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺎﻣﺎ و ﻓﺮﻧﭻ(. 1995. ) ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺪازه و ﻧﺴﺒﺖ. ارزش دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت …

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … پیامد واثرریسك گزارشگری مالی که به دلیل بیش اطمینانی مدیران پدید می آید، سبب ایجاد ارتباط مثبت بین ….. که در رابطه فوق: Auditing price. حق الزحمه حسابرسی،. MOC. بیش اعتمادی مدیران،. SIZE. اندازه شرکت،. LEV. اهرم مالی،. ROA. نرخ بازده. دارایی ها،. B/M. نسبت ارزش بازارحقوق صاحبان …
اصل مقاله (4602 K) – دانش حسابداری مالی

6 فوریه 2016 … اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻮد. ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و داراﯾﯽ. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان. ﺗﺒﯿﯿﻦ را ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎرث و ﻫﻤﮑﺎران (. 2000. ) ارﺗﺒﺎط ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ارﻗﺎ. م ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ. ارزش ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارﺗﺒﺎط ارزﺷﯽ، اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺌﻮري. ﻫﺎي. FASB. در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي ارﻗﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري را …
مالی و اقتصاد – دانلود مقاله و پروژه

مقاله ای درباره بورس اوراق بهادار – در قالب ورد 95 صفحهچکیده:بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس … تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع .
تحقیق عملکرد مالی و نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها …

۲-۲-۵-۱- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار (B/M) ۲۵ ۲-۲-۵-۲- نسبت سود به قیمت (E/ P) ۲۶ ۲-۲-۵-۳- شاخصهای کلان اقتصادی ۲۷ ۲-۲-۵-۳-۱- نرخ تورم ۲۷ ۲-۲-۵-۳-۲- نرخ ارز ۲۸ ۲-۲-۵-۳-۳- نرخ رشد نقدینگی ۲۸ ۲-۲-۵-۳-۴- درآمد نفتی ۲۸ ۲-۲-۵-۴- اجزای بازده ۲۹ ۲-۳- مفهوم قابلیت ۳۰ ۲-۴- قابلیت های بازاریابی ۳۱ ۲-۴-۱- اهمیت قابلیت بازاریابی در …
های تأثیرمتغیرهایماليوغیرماليبرکیفیتافشادرشرکت – چشم انداز …

8 جولای 2012 … ی شرکت. های پذیرفته. شده. در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه. های تحقیق داده. های مربوط به. 91. شرکت. پذیرفته. شده در بورس اوراق بهادار به … های. F. لیمر و هاسمن استفاده شده است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده دار. یی. ها، نسبت ارزش بازار به ارزش. دفتری، نسبت بدهی، نسبت …
موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج …

بررسي ارتباط ميان ارقام حسابداري (سود و جريانات نقدي) با بازده سهام با توجه به ويژگيهاي خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۸۲- ۷۸ … بررسي رابطه همبستگي بين نسبتهاي كارآيي (فعاليت) و ارزش افزوده اقتصادي ( EVA ) در بخش صنايع غذايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 80-78.
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻄﺢ اﻓﺸﺎي اﺧﺘﯿﺎري در ﺷ – فصلنامه مطالعات کمی …

اﻗﺘﺼﺎد. ي. ،. ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤ. ﯽ. ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋ. ي. ﻫﺎ. ي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ. دارد . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﺑﺮر. ﺳ. ﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﺗﻤﺮﮐﺰ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻄﺢ اﻓﺸﺎي اﺧﺘﯿﺎري در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣ …. ي. ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪار. ي. 3. و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي. ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻓﺸﺎ. ي. ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺸﺎ. ي. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪار. ي. دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ارزش دﻓﺘﺮ. ي. و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ.
در ﺑﻮرس ﯽﺟﻬﺎﻧ ﯽﻣﺎﻟ در دوره ﺑﺤﺮان ﯽﻣﺎﻟ ﯽ ﺳﻮد و آﺷﻔﺘﮕ ﺖﯾﺮ – انجمن حسابداری ایران

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ. ﯽ. راﺑﻄﻪ ﻣﺪ. ﺖﯾﺮﯾ. ﺳﻮد و آﺷﻔﺘﮕ. ﯽ. ﯽﻣﺎﻟ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﻦﯾا. راﺑﻄﻪ در زﻣﺎ. ن ﺑ. ﺤﺮان. ﯽﻣﺎﻟ. ﯽﺟﻬﺎﻧ. ﺳﺎل. 2008. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ. ﯽ … [8] . اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط وال. اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ . در ﭘﯽ ﺗﺰﻟﺰل ﺑﻮرس. ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ. ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ارزش. ﺳﻬﺎم، ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ریسک سیستماتیک

بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران. چکیده: … رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و متغیر های نسبت سود خالص به ارزش بازار سهام عادی، نسبت بازده داراییها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد اما میزان ارتباط ضعیف و حدودا R2 برابر با 20% بوده است, 1961-1956, بیور …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات