× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات

شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات

شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات
رساله دكتری رشته علوم اقتصادی (PhD)
دسته بندی دکترا
بازدید ها 157
فرمت فایل docx
حجم فایل 612 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144

شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

خلاصه:
طی سالها بخش مخابرات به عنوان یك بخش دارای انحصار طبیعی قلمداد می شده است، ولی طی سالهای اخیر با شروع آزادسازی وخصوصی سازی در كشورهای مختلف موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در ایران نیز با همراه با آزادسازی صورت گرفته در بخش مورد اهمیت بوده و تلاشهایی به منظور ایجاد رقابت در بازار مخابرات انجام شده است و لذا این رساله به دنبال آن است كه موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات را از طریق بررسی وجود انحصار طبیعی در این بازار تحقیق نماید. به این منظور با استفاده از داده های شركتهای زیر مجموعه شركت مخابرات ایران(شامل 30 شركت استانی و شركت همراه اول و شركت زیر ساخت) طی سالهای 1382 تا 1387 اقدام به تخمین یك تابع هزینه ترانسلوگ شده است. تخمین از روش SUR با استفاده از دادهای تجمیعی (pool) صورت گرفته است وسپس اقدام به آزمون جمع پذیری برای بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار شده است. همچنین با استفاده از تابع هزینه تخمین زده شده برآوردی از صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع به دست آمده است و در پایان برای نشان دادن اهمیت میزان هزینه های اجتماعی انحصار در بازار مخابرات ایران با استفاده از روش مثلث رفاه برآوردی از هزینه اجتماعی انحصار شده است. نتایج آزمون در مورد جمع پذیری تابع هزینه نشان می دهد كه تابع هزینه تخمین زده شده جمع پذیری ناحیه ای بوده و لذا دارای انحصار طبیعی بوده و رقابتی نمودن بازار باعث افزایش كارایی در آن نمی گردد همچنین نتایج نشان دهندة صرفه های ناشی از مقیاس وتنوع بالا در بازار مخابرات ایران است. از سوی دیگر انحصار كنونی در بازار مخابرات ایران بر اساس برآورد صورت گرفته هزینه های رفاهی بالایی را ایجاد نموده است( از 45 تا 63 درصد فروش) كه نیاز به مقررات گذاری از سوی دولت در این بخش به شدت وجود دارد.

خلاصه:طی سالها بخش مخابرات به عنوان یك بخش دارای انحصار طبیعی قلمداد می شده است، ولی طی سالهای اخیر با شروع آزادسازی وخصوصی سازی در كشورهای مختلف موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در ایران نیز با همراه با آزادسازی صورت گرفته در بخش مورد اهمیت بوده و تلاشهایی به منظور ایجاد رقابت در بازار مخابرات انجام شده است و لذا این رساله به دنبال آن است كه موضوع ایجاد رقابت در بازار مخابرات را از طریق بررسی وجود انحصار طبیعی در این بازار تحقیق نماید. به این منظور با استفاده از داده های شركتهای زیر مجموعه شركت مخابرات ایران(شامل 30 شركت استانی و شركت همراه اول و شركت زیر ساخت) طی سالهای 1382 تا 1387 اقدام به تخمین یك تابع هزینه ترانسلوگ شده است. تخمین از روش SUR با استفاده از دادهای تجمیعی (pool) صورت گرفته است وسپس اقدام به آزمون جمع پذیری برای بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار شده است. همچنین با استفاده از تابع هزینه تخمین زده شده برآوردی از صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع به دست آمده است و در پایان برای نشان دادن اهمیت میزان هزینه های اجتماعی انحصار در بازار مخابرات ایران با استفاده از روش مثلث رفاه برآوردی از هزینه اجتماعی انحصار شده است. نتایج آزمون در مورد جمع پذیری تابع هزینه نشان می دهد كه تابع هزینه تخمین زده شده جمع پذیری ناحیه ای بوده و لذا دارای انحصار طبیعی بوده و رقابتی نمودن بازار باعث افزایش كارایی در آن نمی گردد همچنین نتایج نشان دهندة صرفه های ناشی از مقیاس وتنوع بالا در بازار مخابرات ایران است. از سوی دیگر انحصار كنونی در بازار مخابرات ایران بر اساس برآورد صورت گرفته هزینه های رفاهی بالایی را ایجاد نموده است( از 45 تا 63 درصد فروش) كه نیاز به مقررات گذاری از سوی دولت در این بخش به شدت وجود دارد.

فهرست مطالب1. فصل اول

1.1. مقدمه 7

1.2. بیان مساله تحقیق 8

1.3. ضرورت انجام تحقیق 9

1.4. اهداف ، سوألات و فرضیه های تحقیق 10

1.5. روش شناسی تحقیق 11

1.5.1. روش تحقیق 11

1.5.2. روش جمع آوری اطلاعات 12

1.5.3. روش‌ و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1.6. واژه های كلیدی 12

1.7. چشم انداز تحقیق 13

1.8. محدویت تحقیق 14

2. فصل دوم 14

2.1. مقدمه 15

2.2. بازار و شكست آن 15

2.2.1. انواع شكست بازار 16

2.2.2. نظریه‌هایی در مورد شكست بازار 17

2.3. بازار و انحصار در آن 20

2.3.1. انحصار 20

2.3.2. علل انحصار 21

2.3.3. انحصار طبیعی 23

2.4. بازار و ویژگیهای آن 28

2.4.1. ساختار بازار 28

2.4.2. رفتار بنگاه ها در بازار 34

2.4.3. عملكرد بازار 34

2.5. شناسایی ساختار بازار 35

2.5.1. تئوری تابع تولید 36

2.5.2. تئوری تابع هزینه 44

2.5.3. تغییرات تكنولوژیك 54

2.5.4. تابع هزینه پویا 58

2.5.5. ارزیابی تابع هزینه 59

2.6. شناسایی عملكرد بازار 66

2.6.1. انحصار در بازار 66

2.6.2. هزینه اجتماعی انحصار 67

2.6.3. روش های اندازه گیری هزینه اجتماعی انحصار 70

3. فصل سوم 81

3.1. مقدمه 81

3.2. مروری برمطالعات تجربی موضوع تحقیق 82

3.2.1. مطالعات مربوط به انحصار طبیعی در بخش مخابرات 82

3.2.2. مطالعات تجربی هزینه های اجتماعی انحصار 95

3.3. وضعیت مخابرات و ارتباطات در ایران 98

3.3.1. پیشینه مخابرات در ایران 98

3.3.2. بازار مخابرات ایران 99

3.3.3. جایگاه بین المللی مخابرات ایران 101

4. فصل چهارم 103

4.1. مقدمه 104

4.2. تحلیل هزینة شركت مخابرات ایران 104

4.3. داده های پژوهش 107

4.3.1. هزینة كل 107

4.3.2. ستاده 109

4.3.3. قیمت نیروی كار 110

4.3.4. قیمت سرمایه 111

4.3.5. قیمت سایر نهادها 111

4.3.6. شاخص تكنولوژی 111

4.4. تصریح مدل 111

4.5. فرآیند تخمین 113

4.6. نتایج تخمین 114

4.6.1. محاسبه كشش های جانشینی و قیمتی 118

4.7. آزمون های تابع هزینه 119

4.7.1. آزمون عدم اشتراك 119

4.7.2. آزمون تجانس (هموتتیك بودن تابع هزینه) 120

4.7.3. آزمون انحصار طبیعی 121

4.7.4. آزمون صرفه‌های ناشی از مقیاس 123

4.7.5. آزمون صرفه های ناشی از تنوع 126

4.8. محاسبه هزینه های رفاهی ناشی از انحصار 128

4.8.1. محاسبه و تفسیر هزینه های رفاهی 131

4.9. یافته های تحقیق 134

5. فصل پنجم 135

5.1. جمع بندی ومروری بر یافته های تحقیق 136

5.2. تفسیر نتایج 137

5.3. ملاحظات راجع به تفسیر نتایج 138

5.4. ارائه پیشنهادهای سیاستی 139

6. فهرست منابع 140

6.1. فارسی 140

6.2. لاتین 142

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺟﻪ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان – اقتصاد و توسعه کشاورزی

7 آوريل 2010 … ﺑﺎزار. ﭘﺴﺘﻪ. ﺗﻨﻬـﺎ. ﺑـﻪ. درﺟـﻪ. ﺗﻤﺮﻛـﺰ. اﻛﺘﻔـﺎ. ﻧﻜـﺮده. و. ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي. رﻓﺘـﺎر. اﻗﺘﺼﺎدي. و. ﻋﻤﻠﻜﺮد. را. ﻧﻴﺰ. ﻣﺪ. ﻧﻈﺮ. ﻗﺮار .داد. واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﺎزار. ﭘﺴﺘﻪ،. ﺳﺎﺧﺘﺎر. اﻧﺤﺼﺎر،. اﻟﮕﻮي. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺑﺎزار. -. رواﺑﻂ. اﻗﺘﺼﺎدي. ﺑﻨﮕﺎه. -. ﭘﻴﺎﻣﺪ. ﺑﺎزار،. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺗ. ﺠﺮﺑﻲ. ﺟﺪﻳﺪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ٢. ٣. ﻗﺪرت ﺑﺎزار. ٤. ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، رﻓﺘﺎر رﻗﺎﺑﺘﻲ را ﺑﻌﻨﻮان …
شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات

2 مارس 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات)) را در ادامه مطلب …
شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات …

26 فوریه 2018 … شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات: با خرید شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات از این صفحه، مقاله بنویسید. با پرداخت وجه می توانید بهترین مقاله را با عنوان شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات دریافت کنید.
شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات …

24 فوریه 2018 … شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات: جهت دریافت بهترین روش برای دانلود شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات به کانال تلگرام ما سر بزنید. Things you need to know about شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات. Will my …
شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات …

23 فوریه 2018 … شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات: فروش مقاله و ترجمه مقاله با عنوان شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات به صورت آنلاین امکان پذیر است. One of the important topics in improving the quality of the dissertation is the newness of your content.
های اجتماعی ناشی از ساختارهای غیررقابتی در صنایع تولیدی هزینه – مولر

ميا. ن ساختار بازار و رفاه. اجتماعی. از دست رفته. ارتباط. معنی. داري را انتظار داشت. ، به طوري. که با. دوري. از ساختار رقابت کامل، هزینه. هاي. اجتماعی. نيز افزایش. می. یا. بد. … ادغام ساختار. بازار را به. سمت انحصار سوق دهد در دستور کار خویش قرار داده است . در ایران. ،نيز. اگرچه. اصل. 00. قانون. اساسی. زمينه ایجاد. انحصار در بخش دولتی.
ﻫﺎ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ

9 نوامبر 2013 … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ. در اﯾﻦ ﻣ. ﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮای اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی درﺟﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ﯾﺎ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری از. ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺮﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺨﺶ. )3-1(. ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ،. اﻣﺎ ﺑﺮای. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺮﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزار وام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزار وام ﺑﻪ. دﺳﺖ آﯾﺪ . در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه. در.
اصل مقاله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان (ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ). /. 85. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎرﺑﺮدي /. ﺳﺎل. ﺳﻮم. / ﺷﻤﺎره. /ﯾﺎزدﻫﻢ. زﻣﺴﺘﺎن. 13. 91. -2. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺤﺼﺎر: دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ … ﻗﺎﺑﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار را ﺑﻬﺒﻮد. ﺑﺨﺸﺪ؛ ﻣﺜﻼً. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺴﻮن و ﮔﺎﻧﺘﺮ و ﻣﺤﻤﻮد. 9(. 2001. ) در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺤﺼﺎر در ﺻﻨﻌﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.
اصل مقاله – پژوهشنامه بازرگانی

اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران. با استفاده از رویکرد غیرساختاری. **سمانه نورانی آزاد *فرهاد خدادادکاشی. ***مرضيه اسحاقی گرجی. پذيرش: 95/8/1. دريافت: 95/2/22. / تمرکز / صرفه مقياس / شدت مضار هزينه ای H قدرت بازاری / آماره. چکیده. در این مقاله، ضمن معرفی روش های ساختاری و غیرساختاری اندازه گیری قدرت …
بررسی میزان اثربخشی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر موانع ورود بنگاه

ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺑﺎزار. را. ﺑﻪ. اﻧﺤﺼﺎر. ﺳﻮق. دﻫﺪ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﯾﻨﮑﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧﻊ و. ر. ود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻓﻀﺎي. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر. رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. رﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﻣﺮي. ﺿﺮوري. اﺳﺖ. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﮔﺴﺘﺮده. اي. در …. ﻣﻮاﻧﻊ ورود. و. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺆﻣ. ﺛﺮ. ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻊ. ورود ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ،. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. و ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ. AHP-FUZZY.
ارتباط متقابل عناصر بازار در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل دﻻﻟﺖ ﺑ. ﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر،. رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ … ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﻣﻌﺮف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاری و رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺎزار. را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﺧ(. ﺪا. داد ﮐﺎﺷﯽ،. ). 1389. رﻓﺘﺎر. اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه.
عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی کشور

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ، اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ. ،. ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در اﺳﺘﺎن. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻗﺪام. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ….. ﮐﺎراﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد. (. وارﯾﺎن،. 1378. ،ﺻﺺ. 279-277(. ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﮔﺮ. ﭼﻪ. زﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ. ﺑﺮد و رﻓﺎه. ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ. ﺑﺨﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف.
دانلود پایان نامه و پرسشنامه

شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران. نویسنده admin چهارشنبه, اسفند ۹, ۱۳۹۶ پایان نامه. رساله دكتري رشته علوم اقتصادي (PhD) عنوان: شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران خلاصه: طي سالها بخش مخابرات به عنوان يك بخش داراي انحصار طبيعي قلمداد مي شده است، …
مطالعه بازار در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري و اقتصادي

تنها يك توليد كننده وجود دارد; كالاي توليد شده جانشين نزديكي ندارد; وجود امتيازاتي چون امتيازات دولتي، كنترل مواد خام; قيمتها بيشتر از هزينه هاي نهايي توليد هستند; كشش قيمتي تقاضا بر اي محصول پائين است. بازار انحصار چند جانبه. تعداد كمي فروشنده كالاهاي غير همگني توليد مي كنند; موانع ورود به بازار تا حدي وجود دارد; در الگوهاي …
ﺷﻮاﻫﺪي از : رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎي

17 نوامبر 2014 … ﮕﺮ. ، ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و رﻓﺎه. ازدﺳﺖ. رﻓﺘﻪ. ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ. داﻧﺪ،. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ي. ﮐﻪ. ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳ. ﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ ….. 1973. ) ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪك ﻫﺎرﺑﺮﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺤﺼﺎر را ﻣﻮرد. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ. اﺳﺖ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﺮﺷﻦ.
ارزیابی ساختار بازار سپردههای بانکی در ایران – مدلسازی اقتصادی

از اینرو، در این مقاله هدف محوری، سنجش ضریب رقابت و انحصار در صنعت بانکداری ایران است. بر این اساس در راستای پاسخ به این سؤال پنج بخش تدوین شده است. در بخش دوم ادبیات تحقیق بررسیشده است. در بخش سوم مبانی نظری مدل برسنان و کاربرد تجربی آن در بازار سپرده بررسی شده است. در بخش چهارم به توصیف دادهها و تخمین روش …
ﺧﺼـﻮﺻﻲ ﺳﺎزي، ﺳﺎﺧـﺘﺎر ﺑـﺎزار و رﻗـﺎﺑﺖ – ChamberTrust.ir

اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺎﻟﺒﺎَ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨ. ﺪ اﻣﺎ. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﻲ. ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴ. ﺰ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ . آزاد. ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از … ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺷﺎه ﺑﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، رﻗﺎﺑﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑ. ﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻛ. ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﻫﺮ واﺣﺪ. از ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت. ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد. (. ﻛﺎراﺋﻲ ﻓﻨﻲ. 5 . ).
محمدنبي شهيكي تاش – University of Sistan & Baluchestan

امکان سنجی و اثر بخشی تجارت الکترونیک در بهبود و ارتقاء رقابت پذیري بنگاه ها در بخش صنعت: با استفاده از رویکرد فازي A.H.P. نویسنده …. ارزیابی قدرت انحصاری و ساختار بازار در صنایع موادغذایی و آشامیدنی براساس رویکرد برسناهان و لئو* …. سنجش هزینه رفاهی اجتماعی بخش صنعت ایران(بر مبنای رویکرد هاربرگر و پوزنر)*.
دریافت این شماره

است كه بخش قابل توجهي از اقتصاد در كنترل و انحصار. دولت است و عالوه … طرف ديگر برآورد هزينه هاي اجتماعي انحصار، جز با محاسبه … شناسايي نمايد. 5-1- فرضيه هاي پژوهش. 1-ساختار بازار فوالد در ايران انحصاري است. 2-ميزان موفقيت سياست گذاران در رسيدن به اهداف برنامه هاي. سوم و چهارم توسعه اقتصادي در زمينه تسهيل رقابت و انحصار.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ارز – فصلنامه علمی – پژوهشی …

29 مه 2011 … ﺧﻄﯽ. LSTAR. ﯾﺎ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻼﯾﻢ ﺧﻮد. رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ. ﻻﺟﺴﺘﯿﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را. در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ … ﺳﻬﻢ ﺑﺎزاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ. ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎزار ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ. ﻦ ﺑﺎﻻي ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﻨﮕﺎه. ﻫـﺎ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً. در ﺻـﻨﺎﯾﻊ داراي. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ …
شورا و مرکز ملی رقابت – کتب و مقالات

27, تاثير سياستهاي تجاري و ارزي بر بخش صنعت ايران, 1384, عسگري منصور. 28, سياستهاي پيشنهادي براي توسعه و ارتقاي بهرهوري نظام بخش بازرگاني (توصيه مشاور موسسه ), 1387, نجمي محمد رضا. 29, مطالعه پشتيبان تنظيم بازار گوشت مرغ, 1387, زورار پرمه. 30, علل نقض قراردادها در اقتصاد ايران و تعيين هزينه هاي اجتماعي آن  …
تأثیر جهانی شدن بر شاخص مالیات به هزینه هاي جاری دولت – فصلنامه …

همچنين جهانی شدن باعث می شود كه دولت ها نقش انحصاری خود را … ( اقتصاد ایران طی سال هایT/Gتورم و رشد اقتصادی بر شاخص درآمد مالياتی بر هزینه های جاری دولت ). ( می پردازد. …. در بخش بعدی نتایج آزمون های تشخيصی و ریشه واحد )معمولی و ARDL. غيرخطی با لحاظ شکست های ساختاری( ارایه شده و مدل تصریحی تخمين زده می شود. بخش پنجم به.
قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)

7 ژانويه 2013 … ﻗﺪرت ﺑﺎزاري و ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان… 139. 2 . ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻗﺎﺑﺖ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﺟـﻮد. دارد: ﯾﮑﯽ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر. -. رﻓﺘﺎر … )ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺑﺎﻧﮑـﺪاري اروﭘـﺎﺋﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت رﻗﺎﺑـﺖ. اﻧﺤﺼﺎري ﻋﻤﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﯽ (. 1993. )5. درﺟﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ژاﭘﻦ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و ﭘﯽ. 1. Panzar and Rosse (1987). 2.
بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطه ای): مطالعه جامعه …

هدف اصلی مورد بررسی در این مقاله بررسی ساخت رابطه ای به عنوان یکی از مؤلفه های ساخت اجتماعی بازار بزرگ تهران است. ساخت رابطهای؛ آن ساخت اجتماعی است که دربرگیرنده خود روابط و مناسبات اجتماعی در بازار است و در حکم الگوی روابط متقابل میان بازاریها در نظر گرفته میشود. برای بحث ساخت رابطه ای از نظریه های شبکه های اجتماعی …
بررسی مکانیزم های تعرفه در راه آهن ایران و سوئد و ارائه راهکارها و مدل …

چکیده راه آهن پس از اینکه از سال 1825 در جهان متداول شد به سرعت گسترش پیدا کرد و در زندگی بشر از هر لحاظ بخصوص از جهات پیشرفت امور اقتصادی و اجتماعی و بینالمللی تحولی … هزینه های زیر ساختی که برای بخش ریلی تشخیص داده شده است شامل هزینه عملیات و نگهداری، سرمایه گذاری مجدد، هزینه های سرمایه ای، و هزینه حکومت می شود.
بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها و رقابت …

توانند هزینه. ها. را کنترل نموده، به. کیفیت بهتری دست یابند و بقای خود را در بازار تضمین کنند. )خداداد کاشی. ،. 0911. (. رقابت در بازار محصول، از یک سو شرکت … های مسئولیت اجتماعی منجر به ایجاد رقابت بین شرکت. های فعال در بازار می. شود؟ لذ. ،ا. در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین سطح. افشای. مسئولیت اجتماعی شرکت.
“بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بررشد اقتصادي دراستانهای ايران” مطال

دهد. این. مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید. CES. تحت رقابت ناقص و رقابت. کامل در بازار تولید. مورد تخمین قرار می. دهد. درجه … آنها. ی گذشته در فرا. یند تولید کاالها و خدمات مور. د استفاده قرار می. گرفتند. نوس. انات. قیمتی و میزان عرضه. آنها. ظرفیت. های تولید بخش. های مختلف اقتصادی را تحت.
متن کامل (PDF)

تحقیــق گام هــای الگــوی پیشـنهادی بــرای تقويــت اثــرات اقتصـادی شــبکة ملــی. اطالعــات عبارت … ملــی كنتــرل ترافیــک، شــبکة ملــی دانشــگاه ها، شــبکة ملــی بیمارســتان ها و درمانگاه هــا، شــبکة. ملـی سـازمان ها و اداره هـا، …. و سیاســت های اجرايــی كارآمــد شــبکة پهن بانــد، شناســايی اكوسیســتم و اجــزای شــبکة ملــی. اطالعــات و چالش …
تحول کسب وکار – شرکت مخابرات ایران

22 سپتامبر 2016 … تحول؛ چرایی وچگونگی اجرا در شرکت های مخابراتی / 27. تحول کسب و کار؛ شروعی برای … بلکـه از اجبارهـای اجتماعی، تکنولوژیکی تبعیت کرده اسـت. به عنوان. مثـال، در حـوزه فناوری های …. ارشد را برای تصمیم گیری، تغییر استراتژی و تصویب روش های جدید برای حفظ سهم شرکت در بازار. همراهی کنند.« مهندس قنبری: …
مجید احمدیان – صفحه شخصی – دانشکده اقتصاد

“نظریه قیمت در اقتصاد منابع پایان پذیر: کاربرد نظریه کنترل.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، … “کاربرد روش تجربه انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق.” مجله تحقیقات … “بررسی عوامل موثر در حاشیه سود در دو بازار انحصاری چندگانه فروش کالای فرآوری شده و نهاده اصلی.” جستارهای اقتصادی …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات