× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 722
فرمت فایل doc
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 202

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

*آپدیت شد:
نمونه اجرایی:ضمیمه شدن سیستم مدیریت شبكه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن فارس بصورت رایگان🙂
پیشگفتار:
هدف از نگارش متن حاضر آن است كه با توضیح كامل مراحل مختلف یك طرح، به گردانندگان تشكل های گروهی در زمینه‌ی اجرای وظایف محوله، كمك شود.
الف) طرح توسعه:
طرح توسعه شامل مراحل زیر است:
تهیه و جمع آوری اطلاعات
فرایند برنامه ریزی و طراحی
تشكیل گروه
تجهیز گروه
و سرانجام امور تكمیلی.
هر یك از مراحل فوق به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. توضیحات كامل مراحل یاد شده در كتاب آمده است.
ب) توضیحاتی درباره‌ی كتابچه راهنما:
در ابتدای هر فصل یكی از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتدای آن كلیاتی از اطلاعات ذیل درج گردیده است:
گروه هدف: در این قسمت مشخص شده كه كدام فرد یا گروه كشاورزی در مرحله‌ی مورد بحث، مسئولیت دارد. گروه هدف می تواند شامل كلیه‌ی كشاورزان یك روستا و حومه‌ی آن، اعضای گروههای ویژه، اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره، كارگران فنی حوزه‌ی آبیاری و غیره باشد.
كارمندان مسئول: در این بخش از كارمندانی از موسسات دولتی یا خصوصی نام برده شده كه در مرحله‌ی مورد نظر، مسئولیت خاصی را برعهده دارند.
NGOها: سازمان های غیر دولتی كه در زمینه های خاصی فعالیت دارند.
زمان بندی: مشخص می كند طی چه زمانی پس از اتمام یك مرحله، مرحله‌ی بعدی آن باید آغاز شود.
اهداف اصلی: نتیجه ای است كه طی هر مرحله از طرح توسعه باید حاصل شود.
روش ها: مشخص می كند كه در هر مرحله از چه روشهایی می توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهای گروهی یا خصوصی، نظرسنجی، سخنرانی، مباحثه، مشاهده و…)
اسناد: در هر مرحله از طرح، اسناد و مدارك خاصی مورد نیاز است.
تجهیزات سمعی بصری: گردانندگان تشكل ها باید در هنگام ملاقات با كشاورزان، از امكاناتی مانند فلوچارت، نقشه، طرح و عكس استفاده كنند. بخصوص استفاده از فلوچارت برای جلب توجه و آموزش كشاورزان، در حین سخنرانی توصیه می‌شود. پس از چند جلسه، بروشور یا اطلاعیه ای كه حاوی خلاصه مطالب باشد، باید بین كشاورزان توزیع شود. در ضمیمه‌ی 2، متن كلیه‌ی اطلاعیه ها و فلوچارت ها درج شده است. وظایف ویژه‌ی گروه‌های آبیاری عبارتند از:
تهیه‌ی یك طرح اجرایی كه شامل جداول توزیع آب آبیاری و الگوی كشت است.
ارایه‌ی كلیه‌ی اطلاعات لازمه، مانند الگوی كشت و نیاز آبی به حوزه‌ی آبیاری.
اطلاعات و دستورالعمل‌ها:
تحت این عنوان و به منظور كمك به گردانندگان تشكل ها در راستای اجرای مراحل طرح، یك سری اطلاعات كلی و دستورالعمل های مهم ارایه شده است.
در این راستا برای بیان موضوعات مختلف ازنمادهای متفاوتی استفاده شده است:
: اطلاعات مهم و یا دستورالعمل.
 : توصیه به پرهیز از شرایطی ویژه یا عدم انجام كاری خاص.
: فلوچارت هایی كه توصیه می شود.
: بروشور/ اطلاعیه ای كه باید توزیع گردد.
: كپی اسناد و سایر اطلاعاتی كه در ضمیمه آمده است.
ج) ثبت فعالیت ها:
توصیه می شود گردانندگان تشكل ها با استفاده از اطلاعات كلی مربوط به بازدیدها، گزارش هایی تهیه و ارایه كنند. این اطلاعات می تواند شامل نام روستا، تاریخ بازدید، تعداد كشاورزان بازدید كننده، هدف از بازدید، موضوعاتی كه مورد بحث قرار گرفته، تصمیمات گرفته شده وبالاخره سایر اقدامات مقتضی باشد
کلمات کلیدی:

سیستم های آبیاری

فعالیت های ترویجی كشاورزی

سیستم های توزیع

حوزه آبیاری

فهرست
پیشگفتار: 17
الف) طرح توسعه: 17
ب) توضیحاتی درباره‌ی كتابچه راهنما: 17
اطلاعات و دستورالعمل‌ها: 19
ج) ثبت فعالیت ها: 19
مرحله‌ 1: شناسایی و بازدیدهای اولیه 22
اهداف اصلی: 22
روش ها: 22
1/1) شناسایی: 23
2/1) بازدید اولیه 23
1/2/1) تماس با افراد صاحب نفوذ: 23
2/2/1) معرفی طرح و موسسه‌ی مجری آن: 24
3/2/1) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی: 26
اهداف اصلی: 27
روش ها: 27
1/2) هدف از فعالیت های آگاه سازی: 28
2/2) جلسات گروهی: 29
اهداف اصلی: 35
روش ها : 35
اسناد:‌ 36
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 36
اطلاعات و دستورالعمل : 36
3/3) تهیه‌ی طرح نظرسنجی: 38
4/3) روش های گردآوری اطلاعات: 39
1/4/3) مصاحبه های رسمی: 39
مصاحبه های انفرادی: 39
مصاحبه های گروهی: 41
2/4/3) گفتگوهای غیررسمی: 43
3/4/3) قدم زدن در روستا: 45
5/3) ساختار طرح نظرسنجی: 45
1/5/3) جلسه ‌ی معارفه 45
هدف از اجرای نظرسنجی: 45
2/5/3) بازدید اولیه از مزرعه: 46
3/5/3) مصاحبه های انفرادی و گروهی: 46
گروه هدف: كلیه‌ی كشاورزان 47
كارمندان مسئول: متخصصین و كارگران ماهر كشاورزی و گرداننده‌ی تشكل 47
زمان بندی: چند هفته پس از تكمیل طرح پایه (مرحله‌ی 3) 47
اهداف اصلی: 47
روش ها: 47
اسناد: هیچ 48
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 48
1/4) ایفای نقش به عنوان تسهیل كننده: 48
2/4) بازدیدهای علمی: 48
1/2/4) معرفی و تشریح برنامه‌ی بازدید: 49
2/2/4) شناسایی سیستم های آبیاری مناسب: 49
3/2/4) انتخاب سیستم های آبیاری مناسب: 50
4/2/4) زمینه سازی برای برگزاری برنامه‌ی بازدید: 52
5/2/4) اجرای برنامه‌ی بازدید: 53
6/2/4) جلسه نهایی: 54
3/4) بررسی مشكلات و راه حل آن‌ها: 54
1/3/4) دستور جلسه‌ی جلسات مشكل یابی: 55
انعكاس مشكلات بر روی وایت برد و امتیازبندی آنها به منظور تعیین مشكلات عمده و رعایت اولویت ها (60 دقیقه): 56
توافق درباره‌ی راه حل ها (20 دقیقه): 57
طرح فعالیت (10 دقیقه): 57
جمع بندی (5 دقیقه): 58
2/3/4) تجهیزات: 59
4/4) اجرای فعالیت های ترویجی كشاورزی: 59
گروه هدف: كلیه‌ی زمین دارانی كه از سیستم های آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند كرد. 60
كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل و كارمندان طراحی شبكه های آبیاری 60
زمان بندی: چند هفته پس از تكمیل طرح اولیه (مرحله‌ی 3) 60
اهداف اصلی: 60
روش ها: 60
اسناد: هیچ 60
تجهیزات سمعی بصری: 60
1/5) بالا بردن سطح آگاهی روستائیان در مورد اصول طراحی و ساختار كمیته‌ی مربوطه: 61
1/1/5) اصول پایه ای فرآیند طراحی مشاركتی: 61
2/1/5) هدف كمیته‌ی طراحی: 62
3/1/5) وظایف و اختیارات كمیته‌ی طراحی: 63
4/1/5) تركیب كمیته ی طراحی: 64
2/5) تشكیل كمیته‌ی طراحی: 64
3/5) آموزش اعضای كمیته‌ی طراحی: 65
1/3/5) انتخاب رئیس و منشی كمیته‌ی طراحی: 65
گروه هدف: اعضای كمیته‌ی طراحی و كلیه‌ی زمین دارانی كه از سیستم آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند كرد. 66
كارمندان مسول: كارشناسان آبیاری، كنتورات چی‌ها و گردانندگان تشكل ها. 66
زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از تشكیل كمیته‌ی طراحی (مرحله‌ی 5) 66
اهداف اصلی: 66
روش ها: 66
اسناد: هیچ 66
تجهیزات سمعی بصری: 66
1/6) اهمیت مشاركت كشاورزان در فرآیند طراحی مشاركتی: 67
2/6) تهیه‌ی فهرستی از مالكان و زمین داران: 68
3/6) جلسات پیش طراحی: 68
1/3/6) ارایه‌ی طرح آرایش سیستم: 69
2/3/6) تهیه‌ی فهرست سلایق و نقطه نظرات كشاورزان: 71
4/6) برگزاری برنامه های بازدید: 72
5/6) جلسات طراحی: 72
1/5/6) ارایه‌ی جزییات آریش سیستم: 73
2/5/6) گشت و گذار در مزرعه: 74
3/5/6) بازنگری آرایش سیستم: 75
4/5/6) همكاری كشاورزان روستاهای مختلف: 76
5/5/6) انواع سیستم های توزیع: 77
6/5/6) تاسیسات رفاهی: 78
7/5/6) گزارش بازبینی آرایش سیستم: 79
6/6) سازگار كردن آرایش نهایی سیستم با خواسته های كمیته‌ی طراحی: 79
1/6/6) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم به كمیته‌ی طراحی: 80
2/6/6) تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط كمیته‌ی طراحی: 80
3/6/6) رد آرایش نهایی سیستم: 81
گروه هدف: اعضای كمیته‌ی طراحی و كلیه‌ی زمین داران 82
كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل و كارشناسان آبیاری 82
زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط كمیته‌ی طراحی 82
اهداف اصلی: 82
روش ها: 82
اسناد: 82
تجهیزات سمعی بصری: 82
1/7) فعالیت های كشاورزان در مورد مسئولیت استفاده و نگهداری سیستم و آب بها: 83
1/1/7) مسئولیت در قبال استفاده و نگهداری سیستم: 84
2/1/7) آب بها: 85
2/7) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم: 86
3/7) تصویب آرایش نهایی سیستم توسط كشاورزان: 86
4/7) امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم توسط كمیته‌ی طراحی: 87
گروه هدف: اعضای كمیته‌ی طراحی و صاحبان زمین های كشاورزی 89
كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكلو كارشناسان آبیاری 89
زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم (مرحله‌ی7) 89
اهداف اصلی: 89
روش ها: 89
اسناد: 89
تجهیزات سمعی بصری: 89
1/8) طراحی جزئیات سیستم: 90
1/1/8) ارایه‌ی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: 90
2/1/8) گشت و گذار در مزرعه: 90
3/1/8) بازبینی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: 92
4/1/8) گزارش بازنگری طرح ها: 93
5/1/8) ارایه‌ی طرح های نهایی جزئیات سیستم: 93
2/8) پیش نویس استفاده و نگهداری از سیستم 93
1/2/8)ارایه‌ی پیش نویس به كمیته‌ی طراحی: 93
2/2/8) بازبینی پیش نویس توسط كمیته‌ی طراحی: 95
3/2/8) ارایه‌ی گزارش درباره‌ی پیش نویس توسط كمیته‌ی طراحی: 95
3/8) تصویب پیش‌نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط كمیته: 96
1/3/8) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط كمیته: 96
4/8) تصویب پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط كشاورزان 97
1/4/8) ارایه‌ی پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم به كشاورزان: 97
2/3/8) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط كشاورزان: 97
3/3/8) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط كشاورزان: 98
4/8) امضای پیش نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط حوزه‌ی آبیاری: 98
گروه هدف: كلیه‌ی زمین دارانی كه در طرح شركت دارند 100
كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل 100
زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه‌ی طرح (مرحله‌ی7) 100
اهداف اصلی: 100
روش ها: 100
اسناد: 100
تجهیزات سمعی بصری: 100
1/9) فعالیت های آگاه سازی در مورد تشكیل حوزه و گروه‌های آبیاری: 100
اهداف تشكیل گروه آبیاری: 101
اهداف تشكیل حوزه‌ی آبیاری: 102
2/1/9) روش های تشكیل گروه‌ها و حوزه‌ی آبیاری: 103
3/1/9) ساختار و وظایف اصلی گروه ها و حوزه آبیاری: 104
ساختار و وظایف اصلی گروههای آبیاری: 104
ساختار و وظایف اصلی حوزه‌ی آبیاری: 107
2/9) معرفی واحد هیدرولیك ثالثیه و كشاورزان عضو آن 110
1/2/9) شناسایی واحدهای هیدرولیك ثالثیه: 110
2/2/9) معرفی كشاورزان عضو واحد هیدرولیك ثالثیه: 111
3/9) جلسات انگیزه‌دهی به كشاورزان 111
1/3/9) طراحی جلسات: 111
2/3/9) برگزاری جلسات انگیزه‌دهی: 112
3/3/9) بررسی سلایق كشاورزان: 113
4/3/9) تهیه‌ی فهرست اولیه‌ی اعضای گروه آبیاری: 114
گروه هدف: كلیه‌ی زمین داران منطقه 116
كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل 116
زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از برگزاری جلسات انگیزه دهی كشاورزان واحدهای هیدرولیك ثالثیه 116
اهداف اصلی: 116
روش ها: 116
اسناد: 116
تجهیزات سمعی بصری: 116
قواعد تشكیل گروه آبیاری: 117
1/10) وظایف گروه‌های آبیاری: 119
2/10) ساختار گروه آبیاری 120
1/2/10) اعضا 120
2/2/10) هسته‌ی مركزی 122
3/2/10) كمیته 123
3/10) تدوین قوانین و مقررات گروه آبیاری: 126
1/3/10) قوانین و مقررات: 126
2/3/10) جریمه و مجازات: 130
4/10) تهیه‌ی فهرست عضویت گروه آبیاری: 131
5/10) رسمیت یافتن قوانین گروه آبیاری: 132
6/10) انتخاب اعضای كمیته: 132
1/6/10) شرایط مورد نیاز برای اعضای كمیته: 132
2/6/10) وظایف و مسئولیت های اعضای كمیته: 133
وظایف و مسئولیت های رئیس: 133
وظایف و مسئولیت های منشی/ خزانه دار: 134
3/6/10) نحوه‌ی انتخاب یا انتصاب اعضای كمیته: 135
3/6/10) عدم تشكیل گروه آبیاری: 137
7/10) انتخاب نام برای گروه آبیاری: 137
8/10) استخدام نیروی كار: 137
1/8/10) فعالیت یكی از اعضای گروه آبیاری به عنوان مدیر آبیاری: 139
9/10) انتخاب یا انتصاب اعضای شورای حوزه‌ی آبیاری: 139
گروه هدف: كلیه‌ی اعضای گروه آبیاری 141
كارمندان مسول: گرداننده‌ی تشكل 141
زمان بندی: طی یك یا دو هفته پس از تشكیل گروه آبیاری (مرحله‌ی 10) 141
اهداف اصلی: 141
روش ها: 141
اسناد: 141
تجهیزات سمعی بصری: 141
1/11) برگزاری جلسات بررسی قوانین حوزه‌ی آبیاری: 142
2/11) مبانی تاسیس حوزه‌ی آبیاری: 143
3/11) ساختار حوزه‌ی آبیاری: 144
1/3/11) اعضا: 144
حقوق اعضای حوزه‌ی آبیاری: 145
وظایف و مسئولیت های اعضای حوزه‌ی آبیاری: 146
3/3/11) هیئت مدیره: 147
وظایف و اختیارات هیئت مدیره: 148
4/3/11) رئیس: 149
وظایف و اختیارات رئیس: 150
4/11) جلسات مقدماتی تدوین آئین نامه‌ی حوزه‌ی آبیاری: 152
1/4/11) مجازات ها و جریمه ها: 154
گروه هدف: اعضای شورا 156
كارمندان مسول: گرداننده تشكل 156
زمان بندی: طی چند هفته پس از تدوین قوانین حوزه‌ی آبیاری (مرحله 11). 156
اهداف اصلی: 156
روش ها: 156
اسناد: 156
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 156
1/12) بازنگری نهایی قوانین حوزه آبیاری: 157
2/12) ارائه بازنگری آئین نامه مقدماتی به حوزه آبیاری: 158
3/12) تصویب و امضای آئین نامه و بخش نامه های حوزه‌ آبیاری: 159
4/12) انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی حوزه‌ی آبیاری: 159
1/4/12) انتخاب رئیس حوزه‌ی آبیاری: 160
5/12) فرم ثبت نام در حوزه‌ی آبیاری: 160
نقطه‌ی عطف 2: حوزه‌ی آبیاری تاسیس گردید. 161
گروه هدف: اعضای هیئت مدیره و شورای حوزه‌ی آبیاری 162
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و كارمندان موسسه‌ی مجری 162
زمان بندی: طی یك تا دو هفته پس از تایید رسمی حوزه‌ی آبیاری توسط دولت تركیه 162
اهداف اصلی: 162
روش ها: 162
اسناد: 162
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 162
1/13) ارایه بازنگری موافقت نامه طرح: 163
2/13) امضای موافقت نامه طرح: 164
1/2/13) رد موافقت، از جانب حوزه آبیاری: 164
2/3/14) ممانعت از تحویل آب: 164
4/14) روشهای موجود تعیین و جمع آوری آب بها: 166
5/14) روش های توصیه شده تعیین و جمع آوری آب بها: 166
1/5/14) تعیین مقدار آب بها: 166
2/5/14) جمع آوری آب بها: 167
3/5/14) مجازات و جریمه ها: 168
6/14) بازدید كشاورزان: 169
گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری، اعضای كمیته گروه آبیاری و كارمندان این دو نهاد. 170
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبیاری متخصص در استفاده و نگهداری سیستم 170
زمان بندی: طی دو تا سه هفته پس از تشكیل حوزه آبیاری؛ طی این مدت حوزه آبیاری كاملاً آماده شده و كارمندان متخصصی هم به استخدام در آمده‌اند. 170
اهداف اصلی: 170
روش ها: 170
اسناد: 171
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 171
1/15) آموزش اعضای گروهها و حوزه‌های آبیاری: 171
1/1/15) آموزش اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری: 171
2/1/15) آموزش كارمندان حوزه آبیاری: 172
استفاده: 172
نگهداری: 172
3/1/15) آموزش گروههای آبیاری: 173
استفاده: 173
نگهداری: 173
گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری 174
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبیاری 174
زمان بندی: چند هفته پیش از آغاز مراحل احداث (مرحله 17) 174
اهداف اصلی: 174
روش ها: 174
اسناد: هیچ 174
تجهیزات سمعی بصری: فلوچارت شماره 1/16 174
1/16) اهداف تشكیل كمیته احداث 174
2/16) وظایف و اختیارات كمیته احداث: 174
2/16) وظایف و اختیارات كمیته احداث: 175
2/16) تركیب كمیته احداث سیستم: 175
4/16) تشكیل كمیته طراحی: 176
5/16) آموزش اعضای كمیته نصب سیستم: 176
گروه هدف: اعضای كمیته نصب سیستم 177
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و كارشناس آبیاری 177
زمان بندی: در مدت نصب سیستم آبیاری 177
اهداف اصلی: 177
روش ها: 177
اسناد: هیچ 177
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 177
1/17) جلسات بازنگری فعالیت ها: 178
گروه هدف: حوزه آبیاری وكلیه مراجع خدمات رسانی 179
كارمندان مسول: كاركنان موسسه مجری و گرداننده تشكل 179
زمان بندی: پس از تشكیل حوزه آبیاری (مرحله 12)، نحوه خدمات رسانی می تواند مورد توافق واقع شود. 179
اهداف اصلی: 179
روش ها: 179
اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی (1/18). 179
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 179
1/18) نوع موافقت نامه خدمات رسانی: 180
2/18) مفاد اصلی موافقت نامه: 180
3/18) تهیه موافقت نامه های خدمات رسانی: 182
1/3/18)تهیه موافقت‌نامه خدمات‌رسانی بین‌حوزه آبیاری وشركت مجری‌طرح: 183
مرحله 19: بازبینی نهایی و انتقال مسئولیت استفاده و نگهداری 184
گروه هدف: اعضای كمیته نصب كننده سیستم و همچنین اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری. 184
كارمندان مسول: گرداننده تشكل و مهندس آبیاری 184
زمان بندی: حداكثر یك ماه پس از تكمیل مراحل نصب سیستم (مرحله 17). 184
اهداف اصلی: 184
روش ها: 184
اسناد: موافقت نامه انتقال مسئولیت 184
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 184
1/19) بررسی نهایی 185
2/19) تهیه و تصویب موافقت نامه انتقال مسئولیت به هیئت‌مدیره حوزه آبیاری: 185
3/19) پذیرش موافقت‌نامه انتقال مسئولیت از جانب شورای‌حوزه آبیاری: 187
4/19) مراسم امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت: 188
نقطه عطف 3: موافقت نامه انتقال مسئولیت امضا شد. 188
گروه هدف: اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه و همچنین گروه آبیاری. 189
كارمندان مسول: كارشناس استفاده و نگهداری سیستم و گرداننده تشكل 189
زمان بندی: بلافاصله پس از امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت و پذیریت مسئولیت استفاده و نگهداری از سیستم توسط حوزه آبیاری (مرحله 10). 189
اهداف اصلی: 189
روش ها: 189
اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی 190
تجهیزات سمعی بصری: هیچ 190
1/20) نظارت های منظم: 190
2/20) حل اختلافات: 190
3/20) داوری اختلافات: 191
*آپدیت شد:
نمونه اجرایی:ضمیمه شدن سیستم مدیریت شبكه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن فارس بصورت رایگان🙂

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

طراحی، اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی | bridge – p9d.ir

28 فوریه 2018 … دسته: کشاورزی و زراعت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 276 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 202. دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی. طراحی، اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی. * آپدیت شد: نمونه اجرایی: ضمیمه شدن سیستم مدیریت شبکه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن فارس بصورت رایگان: ). پیشگفتار:.
طراحی، اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی | ایران پروژه – p9d.ir

31 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی. طراحی، اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی. * آپدیت شد: نمونه اجرایی: ضمیمه شدن سیستم مدیریت شبکه های آبیاری زاینده رود اصفهان و درودزن فارس بصورت رایگان. پیشگفتار: هدف از نگارش متن حاضر آن است که با توضیح کامل مراحل مختلف یک طرح، به گردانندگان تشکل های …
میراب سازه آسیا | طراحی و اجرای انواع سیستم های آبیاری

میراب سازه آسیا – طراح و مجری سیستم های آبیاری تحت فشار (کشاورزی و فضای سبز ) | 88834378-021 | محصولات و آبپاش هانتر | فروش محصولات آبیاری، آبیاری قطره ای .
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی – اجرای سیستمهای آبیاری …

اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار طرحی برای مدیریت مصرف بهینه آب در استان … مدیر امور فنی مهندسی و آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی درباره مطالعه و طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار و اهمیت این موضوع در استان گفت: بیشتر کشاورزان منطقه به اهمیت مصرف آب در بخش کشاورزی و ارزش حیاتی آن پی برده اند و به نحو …
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت – مرکز تحقیقات …

آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي … ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﺎورزي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ ﺑ. ﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ . ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ. -. ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي. % 70 … ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در. 2. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر  …
ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر – سازمان جهاد کشاورزی …

پذیرش کشاورزان جهت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار. نوع فرآیند … فرآیند اجرای طرح های آبیاری تحت فشار ابلاغی دفتر سامانه های نوین آبیاری. زمان مراجعه … فراند اصلاح شده پیرش ثبت نام و عامل برای اجرای پرندهای آبیاری تحت فشار. فااقد شرایط. اعلام به متقاضی. پذیرش. (۴ روز). عدم تأیید. عودت دفترچه. به طراح جهت. اصلاح طرح.
نمونه سؤالات آزمون آبیاری – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دهمين آزمون طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار. برق و ايستگاه پمپاژ سامانه هاي آبياري تحت فشار · اصول اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار – مديريت پيمان و مواد شناسي لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار · اصول طراحي سامانه هاي آبياري بارانی – اصول طراحي سامانه هاي آبياري موضعی. یازدهمین آزمون طراحي و اجراي سيستم هاي آبياري  …
قابل توجه متقاضیان شرکت در دوازدهمین آزمون سراسری طراحی و اجرای …

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوازدهمین آزمون سراسری طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار. 87634533. ۳۰ آبان ، ۱۳۹۶. 129. مدیر روابط عمومی استان … كيفيت آب آبياري. اجرا. جمعه 96/09/10. از ساعت 9:00 لغايت 11:00. · اصول اجراي سامانههای آبياري تحت فشار. · مديريت پيمان و موادشناسي لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار. ___ …
SID.ir | سيستم مديريت، بهره برداري، تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی سيستم مديريت، بهره برداري، تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري زاينده رود اصفهان و درودزن فارس. … کشاورزي در ارتباط با مديريت بهره برداري از شبکه هاي آبياري و زهکشي، لزوم اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي کوچک به منظور سرعت بخشيدن به اجراي سياست هاي کشاورزي و مديريت بهره برداري از …
شبکه های آبیاری و زهکشی | مهندسی آب, مهندسین مشاور تیوکاوان اطلس

توسعه تولید لوله¬های پلاستیکی از جنس پی وی سی سخت و پلی اتیلن و کاهش هزینه تولید آنها در دهه اخیر جایگزینی لوله های کم فشار و پر فشار بجای کانال های روباز را نوید می دهد به طوری که در کشور مانیز پروژه های متعدد آبیاری با سیستم های انتقال و توزیع تحت فشار، طراحی و اجرا شده، و برخی نیز به مرحله بهره برداری رسیده اند.
بررسی و ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت …

دقت در طراحی سیستمهای آبیاری بارانی و مدیریت صحیح آنها عوامل مهمی در توسعه و بهبود این سیستمهاست. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی چگونگی طراحی و بهرهبرداری سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت- آبپاش متحرک دشت دهگلان در استان کردستان است. برای این منظور 10 سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان به طور …
سومین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار برگزار شد

10 ژانويه 2010 … سومین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار روزجمعه 18 دی ماه 88 به همت معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی … برق و ایستگاه پمپاژ سیستمهای آبیاری تحت فشار، کیفیت آب آبیاری، مواد شناسی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری و مدیریت پیمان برگزار شد.
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷ – پژوهش آب در کشاورزی

ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾ. ﺶ ﺑﻬﺮه. وري آب و. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب،. اﯾﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ آﺑﯽ ﻗﺮار … و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد . ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت درﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﯿﺎري اﯾﺮان را. ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ. –. اﺟﺮا. –. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري و. ﻣﺴﺎ .
معرفی شرکت – آبگستر سبز سپاهان

که از دیرباز مورد توجه بوده تا روش های نوین در بخش کشاورزی از جمله پروژه های آبیاری تحت فشار، اتوماسیون، سیستم های موضعی و گلخانه ها همه به منظور مدیریت مصرف آب و … امید است در سایه حمایت های دولت و با برخورداری از کادر و پرسنل کارآزموده، تجهیزات مدرن و بیش از 17 سال سابقه درخشان در امر طراحی، اجرا و نظارت که حاصل سال ها …
توسعه روشهای آبیاری تحت فشار با تاکید بر آبیاری دقیق

ما همچنان از سیستم های آبیاری تحت فشار با روش های مدیریتی و نگاه بهره برداری که در آبیاری سنتی استفاده می شد، استفاده می کنیم. یعنی همان … برای تایید این مسئله کنترل نمایید در ایران کدام مرکز علمی در زمینه های تخصصی آموزش لازم و مدرک طراحی، اجرا و یا نظارت سیستم های مختلف آبیاری را ارایه می کند، در آمریکا انجمن آبیاری …
طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

3 مارس 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید عنوان محصول دانلودی:طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی)) را در ادامه مطلب ببینید …
بررسی ضرایب یکنواختی سیستم های آبیاری بارانی (مطالعه موردی …

اما این امر زمانی محقق می گردد که این سیستمها به درستی طراحی، اجرا و مدیریت شوند که در این صورت باعث کاهش تلفات آب و افزایش یکنواختی توزیع آب می گردد و در … لذا دقت در طراحی سیستم های آبیاری بارا نی، مدیریت و بررسی عملکرد آ . … بررسی ضرایب یکنواختی سیستم های آبیاری بارانی (مطالعه موردی منطقه کشاورزی خرم آباد) …
شاخص های طراحی، اجرا و مدیریت در آبیاری زیرسطحی و ارزیابی آن در …

25 ا کتبر 2016 … دکتر حسین دهقانی سانیج عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، طی پژوهشی با عنوان ” شاخص های طراحی، اجرا و مدیریت در آبیاری زیرسطحی و ارزیابی آن در باغات سمنان”، مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی در شرایط کاربرد آب شور را به عنوان یک از شاخص های طراحی که می تواند در …
آبیاری نوین در 1550 هکتار از زمینهای کشاورزی لارستان – میلاد لارستان

7 ژانويه 2018 … قاسمی توسعه سیستمهای نوین آبیاری را باعث ارتقای بهرهوری و مدیریت صحیح منابع محدود آب در تمامی فصول دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت ایجادشده درزمینهٔ استفاده بهینه از آب با اجرای سیستمهای آبیاری کم فشار و تحت فشار یکی از راههای احیاء باغات، نخیلات و منابع آبی شور این شهرستان است که با مشارکت …
2 میلیارد مترمکعب آب کشاورزی امسال صرفه جویی شد | ایرنا – – ایرنا

9 ساعت قبل … ایرنا – مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از صرفه جویی 1.27 میلیارد متر مکعب آب با اجرای 288 هزار Ù. … وی افزود: از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن ماه، 146 هزار و 949 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند. مجری طرح … مدیریت واحد مرز های دریایی کشور به گمرک سپرده شد …
پتروشیمی جم

برنامه جدید پتروشیمی جم برای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغالزایی. مدیرعامل پتروشیمی جم از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری در. [ تعداد بازدید : ۱۷۳ ]. ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۷:۲۶ …
۹۵درصد تعهد اقتصاد مقاومتی در سامانه نوین آبیاری در قزوین محقق شد …

13 ساعت قبل … به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز دوشنبه در جلسه ستاد آبیاری نوین که با حضور منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران در سالن جلسات مدیریت حوزه این سازمان برگزار شد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی استان با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد …
اخبار نوین – آخرین و جدیدترین اخبار نوین – خبربان

وی افزود: از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن ماه، 146 هزار و 949 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند. …. استان قزوین و اعضاء در سالن جلسات مدیریت حوزه این سازمان برگزار شد اظهار کرد: طرح های آبیار ی نوین در اراضی کشاورزی و باغی استان از لحاظ طراحی، نظارت و اجرا نباید هیچگونه مشکلی داشته باشد . وی افزود: …
روند تکمیل طرح های آبیاری نوین در استان قزوین تسریع شود – پایگاه …

7 ساعت قبل … به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی «شهر فردا»، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد آبیاری نوین که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و اعضاء در سالن جلسات مدیریت حوزه این سازمان برگزار شد اظهار کرد: طرح های آبیار ی نوین در اراضی کشاورزی و باغی استان از لحاظ طراحی، نظارت و اجرا نباید هیچگونه …
استخدام سرپرست کارگاه در استان فارس – اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران …

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، شرکت فعال در زمینه ارائه مشاور مدیریت پروژه در راستای پیشبرد پروژه های صنعتی خود از تهران، بوشهر … … ادامه خبر … مشاور وزیر جهاد کشاورزی، مجموع اراضی تجهیز شده به سیستم های نوین آبیاری از ابتدای اجرای طرح تا پایان بهمن ماه سال 96 را یک میلیون و 748 هزار و 29 هکتار عنوان کرد.
خطر تخریب واحدهای خشتی 400 روستای اردبیل جدی است – ایرنا | خبر …

5 ساعت قبل … لوازم و تجهیزات آبیاری مجاز به کارفرمایی بهره برداران استفاده شده است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی، مجموع اراضی تجهیز شده به سیستم های نوین آبیاری از ابتدای اجرای طرح تا پایان بهمن ماه سال 96 را یک میلیون و 748 هزار و 29 هکتار عنوان کرد. به گفته وی استان های فارس با 21 هزار و 757 هکتار، اصفهان 12 هزار و 423 …
۱.۲میلیارد مترمکعب آب کشاورزی امسال صرفه جویی شد -آکا – آکاایران

6 ساعت قبل … مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از صرفه جویی 1.27 میلیارد متر مکعب آب با اجرای 288 هزار و 341 هکتار سامانه های نوین آبیاری در سال جاری … به گزارش آکاایران: «عباس زارع» با اعلام این خبر گفت: اجرای این سطح از سیستم آبیاری نوین حداقل 30 درصد افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و 25 درصد …
سایت ارتباط گستران هزاره, پایگاه مناقصات, مزایدات و استعلام بها کشور

سایت مناقصات, مزایده ها و استعلام های هزاره, جامعترین مرکز و پایگاه مناقصات کشور و مزایده ها همراه با سرویس ارائه اسناد مناقصه های ملی و استعلام ها.
کشاورزی دقیق (Precision farming) | کشاورزی پایدار

23 دسامبر 2011 … در این سیستم که گاهی آنرا کشاورزی “خاص مکانی ” هم می نامند، بعد از برآورد مقدار اختلافات بین واحدهای مدیریتی مزرعه، میزان ورودی های(Inputs ) مختلف مانند بذر، … یا تعدیل در میزان بکاربردن نهاده ها و ورودی ها و عملیاتی چون عملیات شخم، مقدار بذر، مبارزه با علف هرز، کنترل آفات و بیماریها، عملیات کاشت و آبیاری می باشد.
انجام طراحی و اجرای اکو پارک در دانشگاه یزد – ایسنا

7 ساعت قبل … رییس دانشگاه یزد با اشاره به ضرورت نهادینه کردن فرهنگ سبزاندیشی بین اقشار مختلف جامعه، گفت: طراحی و اجرای اکو پارک دانشگاه و هوشمند کردن دانشگاه در … وی خاطرنشان کرد: کنترل هوشمند ساختمانهای دانشگاه، تصفیه فاضلاب، اصلاح سیستم آبیاری و ساخت سازه پایدار از دیگر اقدامات در دستور کار دانشگاه یزد …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات