× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف از این مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 94
فرمت فایل doc
حجم فایل 417 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها

چکیده
یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود. مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.
کلمات کلیدی:
آمیخته بازاریابی
تصویر ذهنی
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
ارزش ویژه برند 
1-1 مقدمه
یکی ازالزمات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عواعل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است. درمحیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه های بازاریابی می‎توان برایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذاربود. راهبردهای شبکه ی توزیع، استراتژی های ارتباطی، راهبردهای قیمت گذاری وسایرفعالیت های بازاریابی می‎توان ند باعث تضعیف یا تقویت برند شدند (یوودانته، 2000). اگرچه برند به صورت آشکار برای سازمان وشرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه این ارزش در مشتری قرار دارد (کلر، 2001). درحقیقت، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ارزش واقعی برند است (دیواندری، 1390)
1-2 بیان مساله
نقش برند ها درشناسایی محصول شرکت دربازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیراست. با گسترش عرصه رقابتی وهجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، توجه به مفهوم برند وارزش ویژه آن برای شرکت های داخلی به منظوربه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار تأثیر گذاراست. امروزه الزاماً نوآوری وبرتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصولات وخدمات، روز به روزبا هم تطابق وسازگاری پیدا می کنند، یک برند قوی ممکن است تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایزمی سازد(kotler& pfoertsch, 2006). درایران برند ها بعنوان یک داریی درترازنامه قید نمی شوند؛ این امر سبب خنثی شده تمرکز بلند مدت مدیریت برتوسعه درونی برند است. بنابراین جریان نقدی وسودهای کوتاه مدت غالباً بعنوان پارامترهای مهم عملکرد استفاده می شوند.
کشورایران تولیدات داخلی بسیاری دارد اما در زمینه برنامه ریزی موفق نبوده اند مشکلات زیادی فرا روی این صنعت است. که مطالعه همه آنها دراین تحقیق امکان پذیر نیست ویکی از چالش ها از دیدگاه متخصصان این حوزه، مسائل بازاریابی وبرند می‎باشد که الگویی بهینه دراین زمینه تعریف نشده است. درسال های اخیر، میزان ورود کالاها با نشان های تجاری متنوع و تمایل زیاد فروشندگان به نشان های تجاری ساخت کشورهای خارجی به معضلی برای تولید کنندگان ساخت ایران تبدیل شده است، با اینکه بسیاری از محصولات ساخت داخل از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با تولیدات خارجی رادارا هستند، از جایگاه مناسبی دربین مصرف کنندگان برخوردار نیستند و با توجه به این موارد و بالارفتن میزان توقعات و انتظارات مصرف کنندگان و… در موقعیتی هستند که سهم بازار خود را در خطر می بینند.
باتوجه به تحولات اقتصادی بوجود آمده درکشور، بازار شدیداً رقابتی شده بنابراین شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه گذاری درایجاد برند خواهند بود ونقش برندینگ دربازارهای تجاری پررنگ ترمی شود(امیرشاهی؛ 1389 ). نامهای تجاری قوی علاوه برایجاد مزیت رقابتی، نقد ینگی سازمان را افزایش وجریان نقدینگی را تسریع نموده، امکان افزایش قیمت، سود دهی و وفاداری بیشتر مشتریان را فراهم آورده است(madden et al, 2006) بنابراین می‎توان گفت ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته است.
یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک ازعوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی؛ 1389) که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند آمیخته بازاریابی می‎باشد و بابررسی نحوه اثرگذاری آن می‎توان عناصری را که تأثیربیشتری برارتقای برند دارند، شناسایی نمود ومنابع بیشتری را به آن اختصاص داد. ازاین رو دراین تحقیق به بررسی بیان تأثیر آمیخته بازاریابی وتصویر شرکت برارزش ویژه برند پرداخته شده است که می‎توان د به صورت راهنما ومعیاری فعالیت های شرکت را درجهت ایجاد یک برند قوی ترهدایت وارزیابی کند. افزایش ارزش ویژه ازدیدگاه مشتریان وبه عبارتی ایجاد یک برند قوی منافع بسیاری برای شرکت های تجاری دارد. بطور دقیق تر می‎توان گفت افزایش ارزش ویژه ی برند احتمال انتخاب یک برند را افزایش می دهد(PiTTa&Katshis, 1995)لازم به ذکر است متغیر های مدل مفهومی شامل ارزش ویژه برند، آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش می باشند و با توجه به موارد بالا سوال اصلی تحقیق را اینگونه بیان می کنیم “تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر چگونه است؟”
واژه های کلیدی:
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-4-1 اهداف فرعی 5
1-5 چارچوب نظری 6
1-6 مدل مفهومی تحقیق 9
1-7 فرضیه ها 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2 برند 12
2-3 ارزش ویژه برند 13
2-4 کیفیت درک شده 13
2-5 وفاداری به برند 14
2-5-1 رویکرد نگرشی 14
2-5-2 انواع وفاداری 15
2-6 آگاهی از برند 16
2-6-1 تصویر فرشگاه 17
2-7 آمیزه بازاریابی 18
2-7-1 محصول 18
2-7-2 خدمات پس از فروش: 19
2-7-3 قیمت 19
2-7-4 توزیع 20
2-7-5 ترویج 21
2-7-6 تبلیغات 21
2-7-7 پیشبرد فروش 22
2-7-8 روابط عمومی 22
2-7-9 نیروی فروش 22
2-7-10 بازاریابی مستقیم (فروش حضوری) 22
2-8 پیشینه داخلی 23
2-9 پیشینه خارجی 24
2-10 تعریف واژگان 26
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول 2-1 انواع وفاداری 15
فهرست اشکال
شکل 1-1 چهارچوب مفهومی تحقیق (کیم وهیون، 2011) 9
شکل 2-1 کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، وفاداری به برند 23

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند | P30ARTICLE

18 ژانويه 2018 … ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند,مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکتها,مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی …
ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش …

18 ژانويه 2018 … Home » ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند,مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکتها,مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,مبانی نظری تاثیر آمیخته …
مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

2 مارس 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند ) محصوالت کاله

ها، پرسشنامه. استاندارد. آمیخته. بازاریابی. سبز و. پرسشنامه محقق ساخته بود كه بر اسا. س مدل آكر و مبتنی بر مبانی نظري پژوهش تدوین گردید . براي. تعیین. روایی …. هدف از این مقاله بررسی تاثیر آمیخته بازاریرابی سربز برر. ارتق. اء ارزش ویژه برند در شركت كاله است . بازاریابی سبز. بشر منابع محدودي بر روي زمرین دارد كره بایرد …
در ﺑﺎزار ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ و

1. رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه،. ارزش وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ و. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در ﺑﺎزار. ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻟﻮﮐﺲ. -. (ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎ. ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ) آرش ﺣﻤﯿﺪﻧﯿﺎ. *1. ,. اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺷﮑﺮﭼﯽ زاده. 2. 1. -. داﻧﺸﺠﻮ. ي. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ … در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮ. ﯾﺎن، ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ و ….. ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. -. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ …
SA112- بررسي اثرات آميخته بازاريابي برروي ” ارزش ويژه برند” با …

روش های نمونه گیری ،جامعه آماری و تجزیه تحلیل اطلاعات : 17. تعاريف نظری و عملياتي : 17. آميخته بازاريابي : 17. تبليغاتِ دهان به دهان : 17. ارزش ويژه برنـد : 18. فصل دوم 19. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 19. 2-1 مقدمه : 20. 2- 2 مباني و رويکردهاي نظري تحقیق : 21. بخش اول :آمیختـه بـازاریابی 23. 2-2-1 آميخته بازاريابي و مفاهيم مربوط  …
ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با …

sheikhesmaeili@gmail.com. ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد. برند. سامان شیخ. اسم. ا. عیلی. 1 …. وفاداری برند. ملحاو گردیاده و معاادالت متغیرهاا با. ه. صورت ساختاری توسعه یافته. است. مبانی نظری پژوهش. ارتباطات یکپارچه بازاریابی. تأکید بازاریا. ها از میانه.
مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه …

27 ا کتبر 2017 … در این مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد. … نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت تهران, رحیم رنجبر, دکتر حسن لباف, 1377. 33, 33, بررسی عوامل …. 81, 81, AHPانتخاب آمیخته بازار یابی مناسب با استفاده از تکنیک »با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی «شرکت کاشی مرجان », مظفر ناصری طاهری, دکتر سعیده کتابی, 1382.
اصل مقاله

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ آﻣﻴﺨﺘﺔ. ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﻓﺮوش. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ. ﻣﺸﺘﺮي. ﺑﺮ. اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋة ﺑﺮﻧﺪ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﺎداري ﺑﺮﻧﺪ. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ. اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ. 1. ، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ. 2. ، ﻣﻬﺪي ﺳﻤﻴﻊ. زاده. 3. ، ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ. 4. ﭼﻜﻴﺪه …. اﺑﻌﺎد ارزش. وﻳﮋة. ﺑﺮﻧﺪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮي. ارزش وﻳﮋ. ة. ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ارزش. وﻳﮋة. ﺑﺮﻧﺪ ﻃﻲ. دﻫ. ﺔ ﻧﻮد،. ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺷﺪ . (. آﻛﺮ،.
بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش :”بازاریابی” فهرست : عنوان ص. … 2-1-مباني نظري: 14 2-1-1-نام و نشان تجاری (برند): 14 2-1-1-1-برند : 15 2-1-1-2 مزيت هاي برند : 16 2-1-2-ارزش ويژه برند: 16 2-1-2-1-طبقه بندي ادبيات ارزش ويژه …
در ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ة ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋ اﻧﺪازه ﮥ ﺳﻨﺠ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﮋ

ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋ. ة. ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﺸـﺘﺮي. ﻣﺤـﻮر. در ﺻـﻨﻌﺖ. ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﯿ. ﮥ. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم. ﯾﺎﻓﺘـﻪ و. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ،. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ …. ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋة ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي. ﻣﺤﻮر …/. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ. ﮐﻪ ارزش وﯾﮋ. ة. ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮردﻗﯿﻖ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷـﻮد، ﻣﻌﯿـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي. ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. (. ﺳـﯿﺪﺟﻮادﯾﻦ و ﺷـﻤﺲ،.
آمیخته بازاریابی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

امروزه سازمانها و شرکتهای تجاری با رقابت روزافزون در زمینه فروش و دستیابی به سهم بیشتری از بازار هستند، در این فضا رقبا برای دستیابی به افزایش سهم بیشتری از بازار با هم دست و پنجه نرم میکنند. در چنین شرایط شرکتی موفقتر و فروش بیشتری خواهد داشت که پارامترهای موثر بر خواست و نیاز مشتریان را تشخیص داده و آن را …
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP (نشریه NCBI) Organizational …. رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند: رویکرد سیستم معادلات همزمان (نشریه الزویر) ….. ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک در شهر خرم آباد (نشریه Medwelljournals)
وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

9 جولای 2013 … در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص ارزش وﻳﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. 1. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣ. ﻮ. ﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ . از دﻳﺪﮔﺎه آﻛﺮ و ﻳﺎﻛﻮﺑﺴﻦ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺪ. 2. اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري روي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺑﺮ روي. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻴﻢ. ﻫﺎي ورزﺷﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ …
ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ : ﺑﺮﻧﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﺗﻮرﯾ – مطالعات مدیریت گردشگری

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮ. ي2. و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ. ﺑﺮﻧﺪ. از. زﻣﺮه. ﺑﺎارزش. ﺗﺮﯾﻦ. داراﯾﯽ. ﻫﺎي. ﯾﮏ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد؛. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ. ﭼﻮن. ﺑﺮﻧﺪ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. آن. و. ارزش. وﯾﮋه ﻧﺎم. ﺗﺠﺎري. ﺳﺒﺐ. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ …. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. (. اوﺗﯿ. ﻨﮓ و ﺟﺎﮐﻮب. 3،. 2007. ). ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه،. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﮐﺴﺐ. وﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي آﻣﯿﺨﺘﻪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. (. ﺑﺎﺗﻞ.
بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه …

آقایی و همکاران (2014) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند” اثرات آمیخته بازاریابی خدمات (از جمله: قیمت، محصول، مکان، تبلیغات، شواهد فیزیکی، فرآیند و مردم) را بر چهار بعد از ابعاد ارزش ویژهی برند (شامل کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند و ارتباط با برند) مورد بررسی قرار …
اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند …

زنجیره ارزش برند جهانی. : اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند. بر وفاداری به برند. (. فریبرز رحیم نیا. استاد دانشکده علوم اداری و ….. این یک نظریه در. بازارابی جهانی است. » جهانی فکر کنید و محلی عمل ک. نید. «. ولی چالش این است که چطور این کار را در عمل انجام دهیم . اگر. یک ابزار آمیخته بازاریابی …
بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند …

2 جولای 2016 … بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاريابی با ارزش ويژه برند شرکت صباح …. به ارزیابي وضعیت برند خود و مقایسـه آن با سـایر رقبا …. در بازاریابـي نظري،. عملیـات سـازي ارزش ویـژه برنـد برمبنـاي مشـتري. اغلـب در دو گـروه دسـته بنـدي مـي شـود: 1- ادراک. مصـرف کننـده )آگاهـي برنـد، تداعـي برنـد، کیفیـت.
بسته جامع پژوهشی بازاریابی و برند | سرزمین دانش

ابزارهای ارتباطی بازاریابی نقش مهمی در دستیابی به اهداف یک شرکت از جمله ایجاد و ارتقا ارزش ویژه برند آن بازی می کند. همپیوندی … بر این اساس در بخش کیفی براساس مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق مدل اولیه تحقیق ارائه شد. سپس مصاحبه های …. 2-5) بررسی رابطه ارزش ویژه برند با عناصر آمیخته بازاریابی و ادراکات مصرف کننده.
جهت دانلود لیست مقالات پذیرفته شده لطفا اینجا کلیک نمائید.

ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی به منظور استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی بر مبنای روش DOI(مطالعه. موردی: شرکت …. بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (p۴) بر افزایش فروش لاستیک های رادیال استیل ایران … بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیرهای رفاه شهرستان یزد).
برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری – مجله اقتصادی

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ. 2-1 -1. اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ. دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی. در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﻬﺖ. رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪ. ﺳﺎزی در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮوزی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ. ﻫﺎی ادراک ﺷﺪه ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ و ….. آﻣﯿﺨﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن. اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت. ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺪت. ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. راﻫﺒﺮدی. ﻣﺄﺧﺬ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ . .6. ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ.
نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه برند | برندسازان ایران

16 جولای 1996 … تحقیقات نشان می دهد، عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهای اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند هستند، با این وجود به گفتهی کلر این محققان «معمولا به عمق کامل ابعاد. … قابل ملاحظه ای در این مورد وجود دارد اما دربارهی اینکه کدام معیارها برای شناخت این ساختار پیچیده و چند وجهی بهترین معیار هستند، هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که …
مقاله تاثیر بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند. مطالعه موردی: شرکت …

هدف اصلی این تحقیق تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر ارزش ویژه برند در شرکت صحت می باشد. … است تا اندیشمندان، محققان و دانشجویان حوزه مدیریت را گرد هم آورد و آخرین دستآوردهای علمی در این حوزه بررسی شود و هم اندیشی علمی صورت پذیرد و با نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی معتبر به تولید علم و نظریه علمی بپردازند.
بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی …

چکیده مقدمه بررسی ادبیات و مبانی نظری قابلیت های زیرساخت فناوری اطلاعات پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری بازارگرایی مدل پژوهش و فرضیه ها طراحی مطالعه و جمع آوری داده اندازه گیری امتحان مقدماتی جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیلها و نتایج جدول 1- ویژگیهای جمعیتی شرکتهای شرکت کننده (تعداد=135)
محمد کیان راد – نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه برند

27 ا کتبر 2017 … تحقیقات نشان می دهد، عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهای اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند هستند، با این وجود به گفتهی کلر این محققان «معمولا به عمق کامل ابعاد … کدام معیارها برای شناخت این ساختار پیچیده و چند وجهی بهترین معیار هستند، هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که دلیل آن دیدگاه های مختلف اتخاذ شده برای تعریف و …
بررسی تاثیر عناصر آمیخته و تصویر ذهنی شرکت بر ارزش ویژه مارک …

نویسنده : محمدرمضانعلیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات TMBAچکیده: در این تحقیق به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت ایرانسل بر روی ارزش ویژه مارک تجاری ا.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ – چشم انداز مدیریت بازرگانی

6 آوريل 2010 … ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ. ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار دراﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮﺷﯽ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي را. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛ. ﺮ ﮔﺬار ﺑﯿﻦ وﻓﺎداري رﻓﺘﺎري در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﺎداري ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. :ﻫﺎ. ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺠﺎري، وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ.
خرید فایل( مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه …

17 فوریه 2018 … خرید فایل( مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند). بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی هدف از این مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها می …
مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

1 فوریه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی( مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند هدف از این مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات