× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

هدف از این پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند در محصولات لبنی کاله می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 88
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

چکیده
در سال های اخیر،بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته است.بسیاری از محققان ومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی،برند و دانش برندینگ است.بازاریابان اعتقاد دارند که محصول جدید با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به طور مطلوب تری ارزیابی می شود زیرا مصرف کننده نگرش مثبت خود را از نام تجاری مربوط به محصول جدید منتقل می کند.مطالعه ی حاضر با هدف تأثیرات ارزش ویژه ی برند بر ارزیابی بسط برند صورت گرفته است.در تحقیق حاضر برند کاله که برند شناخته شده ای در سطح ایران است،جهت مطالعه انتخاب شده است.
تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها،تحقیق توصیفی واز نوع پیمایشی است.داده های 377 پرسشنامه مبنای تحلیل قرارگرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها وتایید مدل نیز از روش آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است ونتایج این پژوهش نشان می دهد که سه بعد از مدل ارزش ویژه برند آکر(وفاداری به برند،آگاهی از برند،تداعی ازبرند)بر ارزیابی از بسط برند تأثیرمعنا داردارد ولی بین کیفیت ادراک شده و ارزیابی از بسط برند رابطه ی معنا داری وجود ندارد.نوگرایی مصرف کننده و تناسب محصول دو متغیر ارزش ویژه ی برند و ارزیابی از بسط برند را تعدیل می کنند.
واژه های کلیدی :
ارزش ویژه ی برند
ارزیابی از بسط برند
نوگرایی مصرف کننده
تناسب محصول

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی هدف از این پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند در محصولات لبنی کاله …
بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند – شمشک فایل

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. *** همراه با پرسشنامه. چکیده. در سال های اخیر،بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته است.بسیاری از محققان ومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی،برند …
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم …

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند. تحقیق حاضر به بررسی اثرات ارزش ویژه برند برارزیابی بسط برند از دیدگاه مشتریان در … پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داد هها و آزمون فرضی هها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است و نتایج این پژوهش نشان م یدهد ارزش ویژه برند، بر ارزیابی بسط …
بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخهای مصرفکنندگان – دانشگاه شاهد

10 نوامبر 2013 … اﻗﺪاﻣﺎت. و. 1 . Brand equity. واﻛﻨﺶ ﻫﺎي. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ].5[. در. دﻧﻴﺎي ﺗﺠﺎرت اﻣ. ﺮوز، درك رﻓﺘﺎر ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺤـﺼﻮل ﻛـﻪ در ﺗـﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴــﺮي او ﻧﻘـﺶ. دارﻧﺪ، ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫــﺎي ﺑﺎزارﻳــﺎﺑﻲ ﻫــﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ]. 6[. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. را ،. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﺮده .اﻧﺪ. ﻫﻮاﻓﻠﺮ و ﻛﻠﺮ.
رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا)

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مشتری مداری برابر۰.۹۳۲ و برای پرسشنامه ارزش ویژه ی برند ۰.۹۱۸ به دست آمد. از آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص …
اي زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺪ رﺳﺘﻮران ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪل ارزش وﯾ – فصلنامه مدیریت …

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل. 18. (. 1393. ) 80. -. 71. 71. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪل ارزش وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮي در ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺪ رﺳﺘﻮران. ﻫﺎي. زﻧﺠﯿﺮه. اي. اﺣﻤﺪ راه ﭼﻤﻨﯽ. 1. ، ﺳﻮده ﺳﻠﯿﻤﯽ. *. 2. 1. اﺳﺘﺎد. ﯾ. ﺎرداﻧﺸﮑﺪه. ﻣﺪ. ﯾﺮﯾ … اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﺑﺎ. 29. ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﻮن در ﺳﺎل. 2009. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار. LISREL. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪل. ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺷﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با …

sheikhesmaeili@gmail.com. ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد. برند. سامان شیخ. اسم. ا. عیلی. 1 … کااربردی باوده و مبتنای. بار روش. هاای. توصیفی است. داده. های موردنیاز، از طریق پرسشنامه. های. ارتباطات یکپارچه بازاریاابی. دانکان. 1004. ،(. ارزش ویاژه برناد. آکر.
ﺑﺮﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼ – پرتال جامع علوم انسانی

9/8/87. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 25/9/87. ﻣﺠﻠﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه. (. ﺷﺶ. ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان). ∗. دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ….. 4) ﻧﯿﺰ. ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧﺪ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و. ﮐﯿﻔﯿﺖ درک ﺷﺪه را ﺑﺮای ارزﺷﯽ. وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﮔﺮدد. وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. : وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﺎم و.
بررسـی تأثیـر رضایـت مشـتریان بـر ارزش ویژه برند با میانجی گری …

داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به … اصلی پاسخ دهد که آیا اعتماد مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند. در صنایع غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است؟ 1. مبانی و پیشینه پژوهش. 1-1. مفهوم ارزش ویژه برند. بقا و ثروت شرکت از …. که رضایت مشتریان، به عنوان یک ارزیابی کلی از تجربه مصرف. برند، سبب ایجاد …
پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند | اراک …

15 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 115 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 5. دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. چکیده. در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه …
پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند – p9d.ir

1 مارس 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 115 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 5. دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. چکیده. در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه …
پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند | dl1

21 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 115 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 5. دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. چکیده. در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه …
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴ

23 فوریه 2013 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻗﺎﺑـﻞ. ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺩ. ﺍﺩﻩ ﺷـﺪ . ﺭﻭﺵ ﺣـﺪﺍﻗﻞ. ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ. SMART PLS . ﻧﺴﺨﻪ. ۱,۵. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑ. ﺮ. ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑـﻪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ … ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. (. ۰, ۵۵۹. = β ،. ۵,۰۳۹ t= ). ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍ . ﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ. ﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ …
ﺛﻴﺮ آﻣﻴﺰه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ روي ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺄ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ﭼﻜﻴ

12 جولای 2011 … از اﻳــﻦ رو ارزﻳــﺎﺑﻲ ارزش. وﻳــﮋه. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ روي ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎ. ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻧﺪﺳـﺎزي و ارﺗﻘـﺎي ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎي. اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ … اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ. اﺛﺮات. ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺰه ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل. 3. ،. ﻗﻴﻤــﺖ. 4. ، ﺗﻮزﻳــﻊ. 5. و ﺗــﺮوﻳﺞ. 6. ﺑــﺮ. ارزش وﻳــﮋه. ﺑﺮﻧــﺪ ﺑــﺎ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎد. ﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري. 7. ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و.
تصویر برند برند مبتنی بر مشتری بر ویژه تأثیر ارزش ستاره استان …

محققان بر این. باورند كه هتلی با. ارزش ویژه برند. قدرتمند تر تعداد زیادی مشتری دارای ادراک مطلوب و نگرشی مثبت نسبت به برند هتل دارد. ارزیابی. ارزش. ویژه برند … ارزش. ویژه برند. با استفاده از ابعاد كیفیت. ادراک شده و بررسی رابطه آنها با وفاداری و تصویر برند به این نتیجه رسیده اند كه این ابعاد اثر مستقیم وغیر مستقیم قابل …
ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮم ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻠﺮ در ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان : ﻃﻨﻴ

ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ. ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻫﺮم ارزش وﻳـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ. ﻛﻠﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. 31. ﺳﻮاﻟﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ . 383. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ روش ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨـﺪي در ﺑـﻴﻦ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ روش ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ. ﺑﺮﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺪ. ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮﻧﺪ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﻧﺪ ﺑـﺮ ﻃﻨـﻴﻦ. ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎي …
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف اﺛﺮ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزﯾﺎ – کاوشهای مدیریت …

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از ﺿﺮﯾﺐ. آﻟﻔـﺎي. ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري. (. SEM. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ. ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ارزش. وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕـﺮش. ﻣﺼـﺮف. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﺑﺮﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و. ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل آﮐﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ ارزش. وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮش.
بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه …

پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تبلیغات رسانهای کمپل و رایت (90/0==α) و پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر (91/0==α) به دست آمد . برای تجزیه و تحلیل دادهها، از بسته نرمافزاری 16 SPSS به منظور انجام آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی، برای بررسی …
اصل مقاله

30 آوريل 2012 … ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از آزﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﻛﻠﻮﻣـﻮﮔﺮوف. -. اﺳـﻤﻴﻨﻮف و ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺋﻴﺪي و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ. ﻫـﺎي ﻧـﺮم. اﻓـﺰاري. SPSS. و. LISREL. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ. ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻨﺎﺳﺐ درك. ﺷـﺪه. ﺑﺮﻧﺪ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ. ﻧﺪ، ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺪ و وﻓﺎداري ﺑﺮﻧـﺪ ﺑـﻪ. ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ. ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از …
اصل مقاله (7954 K) – مدیریت برند

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دلبستگی عاطفی. مشتریان به برند با ارزش ویژه برند است. بدین منظور بر نقش میانجی کیفیت رابطهای. برند و رفتار شهروندی برند تاکید شده است. روش پژوهش حاضر، کاربردی از نوع. توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش صنعت IT و ابزار جمع آوری اطلاعات. پرسشنامه است. به منظور تجزیه و …
رفتار مصرف کننده – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اهمیت شخصیت برند و تاثیر آن با رفتار مصرف کننده بطور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی داشتن از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب رابطه با رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مصرف کننده برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن بررسی ارزیابی تاثیر …
ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ در اي ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘ – ترویجی مدیریت …

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تبلیغات رسانهای بر ارزش ویژه برند، در صنعت پوشاک ورزشی کشور صورت گرفته است. روش … بدنی کل کشور تشکیل دادند که ۸۰۵ نفر آنها بر اساس روش نمونهگیری تصادفی با استفاده از پرسشنامه حضوری و اینترنتی از کل کشور …. و بررسی ارزش برند و اثر فعالیتهای بازاریابی بر آن، باعث.
ﮔﺮي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋة ﺑﺮﻧﺪ اي و وﻓﺎداري ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﻘﺎي ارزش وﻳﮋة ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻮﺻﻴﻪ. اي و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ. ﺗﺄﻛ. ﺪﻴ. ﺑﺮ ﻧﻘﺶ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ادارة ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي در ﺳﺎل … ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺟﺮا ﺷ .ﺪ. اﺑﺰار. اﻧﺪازه. ﻴﮔ. ﺮ. ي آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻮﺻﻴﻪ. اي، وﻓﺎداري ﺑﺮﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزش وﻳﮋة ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ.
بررسي تاثير عناصر نام تجاري بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان …

ارزيابي و ادراک مصرف کنندگان از نام تجاري، مبناي تصميم به خريد و اعتماد به نام تجاري را شکل مي دهد و هر چه ارزش نام و نشان تجاري در ذهن مصرف کنندگان بيشتر باشد ، شرکت مي تواند منافع بيشتري از مصرف کنندگان کسب کند. پژوهش حاضر به تجزيه و تحليل تاثير ابعاد ارزش ويژه و عناصر نام تجاري بر نگرش مصرف کنندگان نسبت …
Noormags-بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه …

از ﻣﯿـﺎن ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺳﺒﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ، وﻓـﺎداري ﻣﯽﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪل آﮐﺮ) ( 1991 و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ و ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺮﻧـﺪ در ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد . دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧـﺪ در ﻣـﺪل آﮐـﺮ )ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ درك …
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳ – ResearchGate

1. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ﮐﯿﻔﯿﺖ درك ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﺑﺮﻧﺪ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ﺑﺎﻧﮏ. اﻧﺼﺎر ﻣﺸﻬﺪ. ) ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺪادﯾﺎن. 1. *. ، ذﮐﯿﻪ ﻓﺘﺤﯽ ﮐﺎرﯾﺰك. 2. ، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮﯾﻪ ﻣﺸﻬﺪي. 3. -1 …. وﯾﮋه. ﯾدر. ﮏ. ﻗﻔﺴﻪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺸﺘﺮي،. وﻓﺎداري. ﺑﻪ. ﻣﺎرك. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ. -. ﮔﺮدد. در. اﺑﺘﺪا،. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﻣﺤﺼﻮل. داراي ﻋﻼﻣﺖ. ﺗﺠﺎري. را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل.
وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

9 جولای 2013 … ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ. 107. ﻟﻮﻛﻦ. 1. ) 1991(. ، داﺳﻦ و اﺳﻤﻴﺖ. 2. )1994(. ، ﻛﻠﺮ و آﻛﺮ. )1992(. ،. ﭘﺎرك و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ. (. 1991. ) و ﺳﻮﻧﺪه و ﺑﺮودي. 3. (. )1993. ،. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺎي. ﻣﺼ. ﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎن. ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ – چشم انداز مدیریت بازرگانی

6 آوريل 2010 … ﻫﺎﺳﺖ . از اﯾﻨﺮو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺠﺎري. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺑﺮ ا. ﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي، ارزش،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ، اﺣﺴﺎس، اﻋﺘﻤﺎد، و ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎزي و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮاﮐﺲ و ﭼﺎپ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ.
پایان نامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در …

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استانگلستان است. در این پژوهش … ارزش ویژه برند یکی از دارایی های نامشهود و از اصول بازاریابی است که به عنوان ارزیابی ذهنی و نامحسوس مشتریان از برند نام می برند (راماب [2]،2014،ص315). اکثر شرکتها و …
مجله مديريت برند ، – Magiran

پيشايند هاي ارزش ويژه برند شركتي، در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، با استفاده از نظريه داده بنياد … بررسي اثر برانگيزاننده هاي خريد خيرخواهانه بر نگرش مشتريان به برندهاي خيرخواه و قصد خريد آن ابوالقاسم ابراهيمي … بررسي تاثير شخصيت برند و پيشبرد فروش ادراكي، بر ارزش ويژه برند و نقش تعديل گر قوميت

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات