× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف از این پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 97
فرمت فایل doc
حجم فایل 301 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها

چکیده
یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود. مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.
کلمات کلیدی:
آمیخته بازاریابی
تصویر ذهنی
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
ارزش ویژه برند 
1-1 مقدمه
یکی ازالزمات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عواعل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است. درمحیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه های بازاریابی می‎توان برایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذاربود. راهبردهای شبکه ی توزیع، استراتژی های ارتباطی، راهبردهای قیمت گذاری وسایرفعالیت های بازاریابی می‎توان ند باعث تضعیف یا تقویت برند شدند (یوودانته، 2000). اگرچه برند به صورت آشکار برای سازمان وشرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه این ارزش در مشتری قرار دارد (کلر، 2001). درحقیقت، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ارزش واقعی برند است (دیواندری، 1390)
1-2 بیان مساله
نقش برند ها درشناسایی محصول شرکت دربازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیراست. با گسترش عرصه رقابتی وهجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، توجه به مفهوم برند وارزش ویژه آن برای شرکت های داخلی به منظوربه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار تأثیر گذاراست. امروزه الزاماً نوآوری وبرتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصولات وخدمات، روز به روزبا هم تطابق وسازگاری پیدا می کنند، یک برند قوی ممکن است تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایزمی سازد(kotler& pfoertsch, 2006). درایران برند ها بعنوان یک داریی درترازنامه قید نمی شوند؛ این امر سبب خنثی شده تمرکز بلند مدت مدیریت برتوسعه درونی برند است. بنابراین جریان نقدی وسودهای کوتاه مدت غالباً بعنوان پارامترهای مهم عملکرد استفاده می شوند.
کشورایران تولیدات داخلی بسیاری دارد اما در زمینه برنامه ریزی موفق نبوده اند مشکلات زیادی فرا روی این صنعت است. که مطالعه همه آنها دراین تحقیق امکان پذیر نیست ویکی از چالش ها از دیدگاه متخصصان این حوزه، مسائل بازاریابی وبرند می‎باشد که الگویی بهینه دراین زمینه تعریف نشده است. درسال های اخیر، میزان ورود کالاها با نشان های تجاری متنوع و تمایل زیاد فروشندگان به نشان های تجاری ساخت کشورهای خارجی به معضلی برای تولید کنندگان ساخت ایران تبدیل شده است، با اینکه بسیاری از محصولات ساخت داخل از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با تولیدات خارجی رادارا هستند، از جایگاه مناسبی دربین مصرف کنندگان برخوردار نیستند و با توجه به این موارد و بالارفتن میزان توقعات و انتظارات مصرف کنندگان و… در موقعیتی هستند که سهم بازار خود را در خطر می بینند.
باتوجه به تحولات اقتصادی بوجود آمده درکشور، بازار شدیداً رقابتی شده بنابراین شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه گذاری درایجاد برند خواهند بود ونقش برندینگ دربازارهای تجاری پررنگ ترمی شود(امیرشاهی؛ 1389 ). نامهای تجاری قوی علاوه برایجاد مزیت رقابتی، نقد ینگی سازمان را افزایش وجریان نقدینگی را تسریع نموده، امکان افزایش قیمت، سود دهی و وفاداری بیشتر مشتریان را فراهم آورده است(madden et al, 2006) بنابراین می‎توان گفت ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته است.
یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک ازعوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی؛ 1389) که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند آمیخته بازاریابی می‎باشد و بابررسی نحوه اثرگذاری آن می‎توان عناصری را که تأثیربیشتری برارتقای برند دارند، شناسایی نمود ومنابع بیشتری را به آن اختصاص داد. ازاین رو دراین تحقیق به بررسی بیان تأثیر آمیخته بازاریابی وتصویر شرکت برارزش ویژه برند پرداخته شده است که می‎توان د به صورت راهنما ومعیاری فعالیت های شرکت را درجهت ایجاد یک برند قوی ترهدایت وارزیابی کند. افزایش ارزش ویژه ازدیدگاه مشتریان وبه عبارتی ایجاد یک برند قوی منافع بسیاری برای شرکت های تجاری دارد. بطور دقیق تر می‎توان گفت افزایش ارزش ویژه ی برند احتمال انتخاب یک برند را افزایش می دهد(PiTTa&Katshis, 1995)لازم به ذکر است متغیر های مدل مفهومی شامل ارزش ویژه برند، آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش می باشند و با توجه به موارد بالا سوال اصلی تحقیق را اینگونه بیان می کنیم “تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر چگونه است؟”
واژه های کلیدی:
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-4-1 اهداف فرعی 5
1-5 چارچوب نظری 6
1-6 مدل مفهومی تحقیق 9
1-7 فرضیه ها 9
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 29
3-2 روش تحقیق 29
3-2-1 طبقه بندی بر اساس روش 30
3-2-2 طبقه بندی بر اساس هدف 30
3-3 قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری) 30
3-4 قلمرو زمانی 31
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 31
3-6 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات 32
3-6-1 پرسشنامه 32
3-7 روایی و پایایی 33
3-7-1 روایی(اعتبار) ابزار پژوهش 33
3-7-2 اعتبار محتوا 34
3-7-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 35
3-7-3-1 روش آلفای کرونباخ 35
3-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 36
3-7-5 مدل معادلات ساختاری (SEM) 36
منابع و مآخذ

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

خرید و دانلود پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه …

7 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد عنوان محصول دانلودی:پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود(( پروپوزال ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)) را در ادامه مطلب …
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند …

چکیده مقاله. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتری و ارزش ویژه برند میپردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و از نظر ماهیت همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خریداران محصولات لوازم خانگی اسنوا در شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی …
ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش …

18 ژانويه 2018 … Home » ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها,پروپوزال ارزش ویژه برند در شرکتها,پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند,پروپوزال تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه …
آمیخته بازاریابی,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند در … – p30article

18 ژانويه 2018 … آمیخته بازاریابی,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی,ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,دانلود مقاله آمیخته …
ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش میانجی …

مطالعات گذشته نشان میدهد که هر يک از فعاليتهای بازاريابي میتواند بر روي ارزش ويژه یک برند تأثيرگذار باشد. یکی از اهداف این مقاله بررسی تأثیر آمیخته تبلیغات بر ارزش ویژه برند از طریق دانش، وفاداری و ارتباط با برند محصولات یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی معروف در تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و …
پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگ.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد امیخته بازاریابی

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز · مدیریت; ۱۶۳ … پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی … پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند.
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند ) محصوالت کاله

و از طریق گسترش برند، بستري براي رشد و توسعه. آ. ن ایجاد. می. نماید . بنابراین ارزش ویژه برند بانث سودآوري برند شده و براي سازمان، جریان نقردي ایجراد مری. نمایرد. ) بیول و همکاران،. 778 .(. با این مقدمه باید گفت. هدف از این مقاله بررسی تاثیر آمیخته بازاریرابی سربز برر. ارتق. اء ارزش ویژه برند در شركت كاله است . بازاریابی سبز.
مقالات ISI ارزش ویژه برند : 83 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

ارزش ویژه برند باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می شود، هزینه فعالیت های ترفیعی را کاهش می دهد و از طریق گسترش برند، سکویی … بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژهی نام تجاری. کد مقاله : 2025. فرمت PDF + WORD. 8 صفحه. سال 2013. Examining the role of advertising and …
مقاله بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده و پاسخ های …

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده و پاسخ های مشتری با تاکید بر نقش عوامل آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: محصولات دیجیتال صوتی و تصویری اپل). قاسمعلی بازایی – نویسنده مسئول- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واد تهران مرکزی گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت، واحد تهران …
ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با …

چکیده. مطالعه حاضر، در حوزه فعالیت. های ارتباطیِ مرتبط با برند. سازی در سازمان. ها و باا محوریات تصامیمات بازاریاابی در. رابطه با ارتقای عملکرد برند طرح و. اجرا شده است. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریاابی بار. ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند است. به این منظور، صنایع غذایی …
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

31, 31, بررسی اثرات فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان, ابوالفضل مقدم, دکتر مهدی جمشیدیان, 1377 …. 81, 81, AHPانتخاب آمیخته بازار یابی مناسب با استفاده از تکنیک »با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی «شرکت کاشی مرجان », مظفر ناصری طاهری, دکتر سعیده کتابی …
ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک اثرات عناصر منتخب آمیخته …

اثرات عناصر منتخب آميختﻪ بازاریابی بر. ارزش ویژه برند د. ر صنعت … 33. برخوردار است . برای. رسیدن. به. این. هدف،. یكی. از. معروفترین. مفاهیم. بازاریابی. که . در. طول ….. های ویژه. ای صورت نگرفته است. بنابراین، بررسی. های. آماری. برای. آزمون . اثرات. آمیخته. بازاریابی. بر. ارزش ویژه برند. در. صنعت. پوشاک ورزشی. بیش. از. پیش.
مقاله تاثیر بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند. مطالعه موردی: شرکت …

خلاصه مقاله. هدف اصلی این تحقیق تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر ارزش ویژه برند در شرکت صحت می باشد. دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه … و آخرین دستآوردهای علمی در این حوزه بررسی شود و هم اندیشی علمی صورت پذیرد و با نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی معتبر به تولید علم و نظریه علمی بپردازند.
ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه مارک …

ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه مارک تجاری. مقاله 2، دوره 3، شماره 5، پاییز 1387، صفحه 21-58 XML اصل مقاله (596 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. کامبیز حیدرزاده ؛ سیفعلی ضربی. 1استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. 2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت  …
تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات …

تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی. مقاله 1، دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 11-20 XML اصل مقاله (287 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. مجید جلالی فراهانی. مدیریت ورشی دانشگاه تهران. چکیده. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند بود.
بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند …

زمان دريافت مقاله: 1395/4/12. زمان پذيرش نهايي: 1395/7/28. بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاريابی با ارزش ويژه برند شرکت صباح. )مطالعه موردی: مشتريان شهر گرگان(. – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، …. برنـد اثـر می گـذارد و ناتوانـی در تفکیـک و تشـخیص. منابـع بـا اولویـت باالتـر در ارزش ویـژه برنـد، می تواند.
SID.ir | ارزش ويژه برند خدمات و رفتار خريد مشتريان

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارزش ويژه برند خدمات و رفتار خريد مشتريان. … تحقيق حاضر در پي يافتن رابطه بين ارزش ويژه برند خدمات و مولفه هاي آن و رفتار خريد مصرف کنندگان در بانک انصار است. آميخته بازاريابي در واقع نقطه شروع حرکت سازمان هاست که شکل گيري ادراک مشتريان نيز از آن ناشي مي شود. پس از آگاهي …
بررسی تاثیر انتخاب آمیخته بازاریابی بر ارزش برند رسانه دیجیتال

با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مدل در جامعه مورد بررسی برازش شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عوامل آمیخته بازاریابی شامل گستره، سایت، همافزایی و سیستم بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت معنادار دارند که از این میان، تأثیر عامل همافزایی با ضریب 437/0 بر ارزش ویژه برند از سایر عوامل آمیخته بازاریابی بیشتر …
بررسی تأثیر عوامل منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند …

بررسی تأثیر عوامل منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند گوشیهای تلفن همراه). مقاله 5، دوره 13، شماره 70، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 55 -70 XML اصل مقاله (399 K). نوع مقاله: علمی- ترویجی. چکیده. در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکتها قرار دارند. در بازارهای مصرفی، …
بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه …

اصل مقاله. 1- مقدمه. توجه به فعالیتهای بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند، دیدگاه جدیدی در علم بازاریابی محسوب میشود . ….. آقایی و همکاران (2014) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند” اثرات آمیخته بازاریابی خدمات (از جمله: قیمت ، محصول، …
لیست پروپوزال گروه مدیریت بازرگانی

شهر تهران. بازاریابی. 13. /2/. 69. دکتر رحیمی نیک. تصویب. 13. امیر تیز مهر. بررسی نقش شهرت سازمانی از طریق اعتماد،تعهد و هویت بر تمایل رفتاری مشتریان. ) بانک. مهر اقتصاد. (. داخلی. 19. /2/. 69. دکتر حسن زاده. اصالحات. 14. صادق رحمانی. بررسی تاثیر کیفیت ارتباط بر ارزش ویژه برند در بانک گردشگری. استراتزیک. 17. /2/.
دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت|حسابداری|کارشناسی ارشد|طرح تحقیق …

PRM226- نمونه پروپوزال رشته مدیریت : بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژي هاي منابع انساني در شركت …. PRM225- دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان · PRM224- دانلود پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي اثرات آميخته بازاريابي بر روي ” ارزش ويژه برند” با …
پروپوزال اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه …

26 ا کتبر 2017 … در این طرح تفصیلی و پروپوزال اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان فروشگاه پروما مورد بررسی قرار می گیرد. … تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.
اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت …

اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر ایرانی موجود در بازار کشور). پژوهش در ورزش تربیتی. مقاله 3، دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 53-73 XML اصل مقاله (1042 K). نوع مقاله: مقاله …
پروپوزال های بررسی شده کارشناسی ارشد مدیریت – معاونت پژوهش و فناوری

64, 61, افشین رحمنی, 901270000, بازاریابی, 1392/09/28, 1392/12/06, بررسی نقش تبلیغات بر پیشبرد فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی برندهای صنعت خودرو در بازار ایران), {29921254921008}, 1393/06/20, کامیار کاوش, _, مدعو, _, _, _, _. 65, 62, مهدی رحمانی, 901268005, بازاریابی, 1392/09/28, 1392/12/06, بررسی …
پایان نامه بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش …

3 ا کتبر 2017 … تحقیق پیش رو در پی بررسی ارتباط برخی از عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند شرکت صباح است. … بنابراین عدم آگاهی از منابعی که بر ارزش ویژه برند اثر میگذارد و ناتوانی در تفکیک و تشخیص منابع با اولویت بالاتر در ارزش ویژه برند، میتواند اثرات مخربی در سهم بازار شرکتها داشته باشد و در نتیجه …
بررسی تأثیر عوامل منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

1 مارس 2016 … سه بعد ارزش ویژه برند شامل وفاداری، تصویر و کیفیت دارای تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشند، اما بعد آگاهی دارای تأثیر معناداری بر ارزش ویژه … هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند میباشد. … برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه برند | برندسازان ایران

16 جولای 1996 … تحقیقات نشان می دهد، عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهای اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند هستند، با این وجود به گفتهی کلر این محققان «معمولا به عمق کامل ابعاد. … در این مقاله دو بحث را مورد بررسی قرار می دهیم. توضیح درباره دو عنصر از ارزش ویژه برند یعنی تبلیغات و ترفیع فروش; روابط میان این ابعاد. ارزش ویژه برند.
بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان …

توضیحات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش :”بازاریابی”. فهرست : عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق………1 مقدمه 3 1-1 – بيان مسأله: 3 1-2 – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 4 1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری: 5

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات