× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

هدف از این پروپوزال بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان مصرف کنندگان است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 73
فرمت فایل doc
حجم فایل 318 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز، اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران، 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان می باشد. بر این اساس، 384 نفر از مصرف کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دسترس انتخاب شدند.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل-سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره ی متغیرهای واسطه ای نشان داد که نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز پذیرفته می شود. امّا نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز پذیرفته نمی شود. همچنین به ترتیب نقش های واسطه ای ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز بر رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز پذیرفته می شود.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند سبز
کیفیت درک شده برند
اعتبار برند، تصویر برند سبز
ارزش درک شده برند سبز
مدل سازی معادلات ساختاری
مقدمه
امروزه توجه محیطی به طور سریع به عنوان یک جریان غالب برای مشتریان به دلیل مسئله گرم شدن جهانی، در نظر گرفته می شود و بسیاری از شرکت ها به دنبال به دست آوردن این فرصت هستند. در مقابل بازاریابی سبز برای انواع محصولات همانند محصولات الکتریکی و الکترونیکی، مهم تر شده است (Chen, 2006). به هر حال تمام شرکت ها دارای توانایی کافی برای ارائه محصولات سبز خود به مشتریان در بازار نیستند. اگر شرکت ها خواستار اتخاذ موفقیت آمیز بازاریابی سبز باشند، آنگاه مفاهیم و نظرات محیطی آنها باید با تمام جنبه های بازاریابی ادغام گردد (Chen, 2010).
امروزه به دلیل محیط گرایی رایج در جهان، فروش محصولات سبز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و بنابراین مشتریان بیشتری مایل به پرداخت بهای اضافی برای محصولات سبز هستند (Chen, 2008). بازاریابی سبز یا زیست محیطی، ابزاری برای توسعه سازگار با محیط زیست و همچنین تقویت تصویر برند بکار می رود (Khandoker and Mahbubul, 2011). پنج دلیل برای شرکت ها جهت توسعه بازاریابی سبز وجود دارد: سازگاری با فشارهای محیطی، به دست آوردن مزیت رقابتی، بهبود تصویر شرکت ها، جستجوی بازارها، فرصت های جدید و گسترش ارزش محصول (Neal and Strauss, 2008). بعلاوه اتخاذ بازاریابی سبز می-تواند افزایش دهنده عملی ارزش ویژه برند غیرقابل وصف گردد (Chang and Chen, 2013). اگرچه بهای ارزش ویژه برند نمی-تواند با توجه به روش های محاسباتی مالی حاضر برای اکثر شرکت های صاحب برند تخمین زده شود (Chen, 2010). اما ایجاد یک برند قوی در بازاریابی، یکی از اهداف عمده بوده، چرا که ارائه دهنده مزایایی برای آنها است، همانند آسیب پذیری کمتر در فعالیت های بازاریابی رقابتی، سودهای ناخالص بیشتر و فرصت های بالاتر گسترش برند (Delgado-Ballester and Munuera-Alema´n, 2005 ).
امروزه سازمان ها به دلایل زیادی از جمله صدمه دیدن محیط زیست، قوانین و مقررات دولتی، فشارهای رقابتی، سود بالقوه، هزینه و … تمایل دارند نگرانی خود را در مورد مسائل زیست محیطی ابراز کنند. این وضعیت شرکت ها را تشویق می کند که با کاهش تاثیر عواقب مخرب ناشی از فعالیت های اقتصادی خود، یک فرآیند تغییر برای حفظ محیط زیست دنبال کنند (Khandoker and Mahbubul, 2011). همچنین توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، لذا رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکتها می توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند (Kotler and Gary, 1999, 361-364 ).
فهرست مطالب
فصل اوّل : کلیّات تحقیق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5
1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-6- جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12
1-7- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-8- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-9- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 13
1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 13
1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-2-1- نوع پژوهش بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………………… 73
3-2-2- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش………………………………………………………………………………… 73
3-3- روش های گردآوری داده-ها……………………………………………………………………………………………….. 74
3-4- ابزار گردآوری داده -ها…………………………………………………………………………………………………………74
3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده-ها……………………………………………………………………………… 75
3-5-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-5-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-6- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 78
3-7- تعیین حجم نمونه و روش نمونه-گیری………………………………………………………………………………… 78
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها……………………………………………………………………………………………… 80
3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………………………………………….. 80
3-8-2- مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………… 80
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست جداول
(جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………………75
(جدول 3-2) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….75
(جدول 3-3) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق………………………………………………77
(جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه-گیری………………………………………………………………………………….79
فهرست اشکال
(شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران………………………………………………11

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و …

27 ژانويه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 318 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 80. دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. چکیده. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، …
پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن | فتانه دانلود

18 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 48 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 4. دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. چکیده. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، …
برترین فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

17 فوریه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید هدف از این پروپوزال بررسی ارزش ویژه برند …
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

2, 2, خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان بر ارزش سهام در بورس, محسن صمدزاده, دکتر علی جهانخانی, 1372. 3, 3, تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر … 6, 6, بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر میزان سرمایه گذاری داخلی «تولیدات صادرات »در منطقه آزاد کیش, مجید اکبر زحمتی, دکتر اصغر مشبکی, 1373. 7, 7, بررسی تاثیر تعمیم مارک بر سهم …
گلخانه

-خرید فایل( بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی) – کاملترین فایل پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک – دانلود فایل کامل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان -برترین فایل فساد مالی و …
نگین کویر

ارزیابی مراحل تغییرات مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل – بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام – مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن – پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – سیستم فرمان الکتریکی …
دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز …

17 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند هدف از این …
دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز …

17 فوریه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید به صفحه دانلود فایل(پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل {پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و …
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و …

پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن.
برترین پکیج پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

1 فوریه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید هدف از این پروپوزال بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل …
فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز …

1 فوریه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت …
دریافت فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

16 فوریه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت …
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش …

3 مارس 2018 … پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان.
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش …

2 مارس 2018 … وقت بخیربا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان وارد شده اید. … میان مصرف کنندگان. چکیده. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. ادامه مطلب …
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش …

16 فوریه 2018 … عنوان محصول دانلودی:پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردنام محصول دانلودی: پاورپوینت بررسی خط مشی و سیاست گذاری …
فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز …

6 ژانويه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. با سلام حضور مشتریان گرامی. شما به صفحه اختصاصی پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
برترین فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

17 فوریه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان با سلام،محصول دانلودی +{{پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر …
خرید آنلاین پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل …

1 فوریه 2018 … اینک شما با جستجوی ((پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف …
پايان نامههاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر امير ناظمي, بررسي عوامل موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نو پاي فناوري محور از منظر سرمايه گذاران, مديريت صنعتي – توليد ….. محمد آقايي, عارضه يابي و ارايه ي مدل عملياتي بهينه سازي بازاريابي و فروش در چارچوب مديريت استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي صنعت QSR به ويژه شركت تله پيزا در ايران …
خرید فایل( پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل …

21 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد عنوان محصول دانلودی:پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و …
ثانا | دانلود فایل کامل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش …

27 ژانويه 2018 … دانلود فایل کامل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان … برترین پکیج بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن – دانلود فایل ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام حضور مشتریان گرامی.
خرید آنلاین پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

17 فوریه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.
خرید و دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن}را دانلود خواهید کرد …
خرید آنلاین پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه …

27 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و …

1 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. به صفحه دانلود فایل(پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن}را دانلود خواهید کرد
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و …

30 ژانويه 2018 … پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن: Click here to see and get the best articles around پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن. … بیم دانلود – {بیم دانلود} دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 318 کیلوبایت تعداد صفحات …
کاملترین فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر …

7 ژانويه 2018 … کاملترین فایل پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان.
دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز …

17 فوریه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با …
دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید هدف از این پروپوزال بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن در وسایل الکترونیکی در میان مصرف کنندگان است.
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و …

22 ژانويه 2018 … پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن: هانیه دانلود – Buy the same items on other sites as پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن from us cheaper. … هانیه دانلود – [ هانیه دانلود] دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 318 …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات