× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " موردی"
جولای
10
2017

حبشیه نشینی )تئوری هب، روش هب و مطبلعبت موردی(

حبشیه نشینی )تئوری هب، روش هب و مطبلعبت موردی(لینک منبع و پست : حبشیه نشینی )تئوری هب، روش هب و مطبلعبت موردی( http://lono.urbanshop.ir/product-62901-maghale.aspx حاشیه نشینی(تئوریها-روشها-مطالعات موردی) – موسسه سبک زندگی اسلامی www.manaviyat.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid…showitem…‎Cached10 فوریه 2016 … فهرست مطالب: ۱. نظریه ها و رهیافت های تئوریک درباره حاشیه نشینی. ۲. تکنیکها و روشهای تحقیق در مناطق حاشیه. ۳. حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی … [PDF] ﻣﻨﺪﺳﺎزي آن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗ […]

جولای
10
2017

ارائه مدل استراتژیک برای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهرداری تهران )مطالعه موردی محله امامزاده یحیی(

ارائه مدل استراتژیک برای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهرداری تهران )مطالعه موردی محله امامزاده یحیی(لینک منبع و پست : ارائه مدل استراتژیک برای پیاده سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهرداری تهران )مطالعه موردی محله امامزاده یحیی( http://lono.urbanshop.ir/product-63147-f.aspx SID.ir | ارائه مدل استراتژيک براي پياده سازي طرح ارتقاي سطح فرهنگي … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=275614 دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارائه مدل استراتژيک براي پياده سازي طرح […]

جولای
10
2017

ارتقاء حس تعلق به مكان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی محله باغ شاطر تهران)

ارتقاء حس تعلق به مكان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی محله باغ شاطر تهران)لینک منبع و پست : ارتقاء حس تعلق به مكان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی محله باغ شاطر تهران) http://lono.urbanshop.ir/product-63149-s.aspx SID.ir | ارتقاء حس تعلق به مكان از طريق نوسازي بافت فرسوده با توجه … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=240713‎Cachedدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارتقاء حس تعلق به مكان از طريق نوسازي […]

جولای
10
2017

استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری مطالعه موردی محله اکبر آباد یزد

استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری مطالعه موردی محله اکبر آباد یزدلینک منبع و پست : استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری مطالعه موردی محله اکبر آباد یزد http://lono.urbanshop.ir/product-63151-g.aspx استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمند سازی محلات شهری مطالعه … gps.gu.ac.ir/article_10095.html‎Cachedاستراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمند سازی محلات شهری مطالعه موردی: محله … حاضر با هدف استراتژی توسعه‌ی شهری با تأکید بر توانمندسازی محله‌ی اکبرآباد یزد … […]

جولای
10
2017

بررسی تأثیر بزرگراه بر ساختار اجتماعی محله های شهری نمونه موردی محله های فدک و کرمان تهران

بررسی تأثیر بزرگراه بر ساختار اجتماعی محله های شهری نمونه موردی محله های فدک و کرمان تهرانلینک منبع و پست : بررسی تأثیر بزرگراه بر ساختار اجتماعی محله های شهری نمونه موردی محله های فدک و کرمان تهران http://lono.urbanshop.ir/product-63155-g.aspx بررسي تاثير بزرگراه بر ساختار اجتماعي محله هاي شهري: نمونه موردي … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=241842‎Cachedدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير بزرگراه بر ساختار اجتماعي محله هاي شهري: نمونه موردي محله هاي فدک و کرمان تهران. […]

جولای
10
2017

بررسی حس تعلق محلّه ای و نقش آن در مشاركت اجتماعی(نمونه موردی محله نعمت آباد(

بررسی حس تعلق محلّه ای و نقش آن در مشاركت اجتماعی(نمونه موردی محله نعمت آباد(لینک منبع و پست : بررسی حس تعلق محلّه ای و نقش آن در مشاركت اجتماعی(نمونه موردی محله نعمت آباد( http://lono.urbanshop.ir/product-63158-h.aspx بررسي حس تعلق محله اي و نقش آن در مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: محله … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=234132‎Cached Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي حس تعلق محله اي و نقش آن در مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: محله نعمت آباد) بررسی […]

جولای
10
2017

بررسی معیارهای تأثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی محله پونک) 20 متری گلستان( شهر تهران

بررسی معیارهای تأثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی محله پونک) 20 متری گلستان( شهر تهرانلینک منبع و پست : بررسی معیارهای تأثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی محله پونک) 20 متری گلستان( شهر تهران http://lono.urbanshop.ir/product-63161-g.aspx بررسی معیارهای تاثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای … urbstudies.uok.ac.ir/article_13007_1443.html‎Cachedبررسی معیارهای تاثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله پونک( 20 متری گلستان) شهر تهران. مقاله 4، دوره […]

جولای
10
2017

بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله )مطالعه موردی محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران(

بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله )مطالعه موردی محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران(لینک منبع و پست : بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله )مطالعه موردی محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران( http://lono.urbanshop.ir/product-63162-g.aspx بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر … ums.srbiau.ac.ir/article_6444_0.html‎Cachedبررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید […]

جولای
10
2017

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساكنان محله مسكونی (نمونه موردی محله دركه – تهران)

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساكنان محله مسكونی (نمونه موردی محله دركه – تهران)لینک منبع و پست : بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساكنان محله مسكونی (نمونه موردی محله دركه – تهران) http://lono.urbanshop.ir/product-63165-g.aspx [PDF] بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله www.iust.ac.ir/files/sau/Doc/maghalat/5n7.pdf‎Cached Similarﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻳﺮان. ﺻﻔﺤﺎت. 64-57. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ. ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ. […]

جولای
10
2017

بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری با رویكرد تركیبی (نمونه موردی محله زینبیه زنجان)

بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری با رویكرد تركیبی (نمونه موردی محله زینبیه زنجان)لینک منبع و پست : بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری با رویكرد تركیبی (نمونه موردی محله زینبیه زنجان) http://lono.urbanshop.ir/product-63166-h.aspx بررسي مداخله در ساماندهي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با رويکرد … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=189266‎Cached Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي مداخله در ساماندهي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با رويکرد ترکيبي […]

برگه‌ها :1234»

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات